Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Investerare / Koncernens styrning / Bolagsstyrning

BolagsstyrningIntroduktion till bolagsstyrning
Här hittar du bolagsstyrningsrapporter, styrningsstruktur och vilka lagar och regler Atlas Copco lyder under.
Bolagsordning
Här finns aktuell bolagsordning.
Aktieägare
Här finns information om Atlas Copcos största ägare och ägarstruktur.
Affärskod
Atlas Copcos affärskod sammanfattar interna policydokument relaterade till affärsetik samt sociala och miljömässiga aspekter.
Valberedning
Här finns information om valberedningen, dess arbete och representanter.
Styrelse
Information om Atlas Copcos styrelse och dess ledamöter finns här.
Koncernledning och ersättning
Här finns information om koncernens ledning och bolagets system för ersättning till ledande befattningshavare.
Revision, redovisning och intern kontroll
Här finns information om extern revision samt rutiner kring redovisning och intern kontroll.
Insyn
Se personer med insyn i Atlas Cocpo och vad insyn innebär.
Skicka till en vän Skriv ut Dela