Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Investerare / Koncernens styrning / Revision, redovisning och intern kontroll / Revision, redovisning och intern kontroll

Revision, redovisning och intern kontroll

Finansiella rapporter upprättas enligt lag och International Financial Reporting Standards (IFRS) redovisningsstandarder. Men det är inte bara de finansiella resultaten som avgör ett företags framgång, varför Atlas Copco också integrerar hållbarhet och socialt ansvar i företagsrapporteringen.


Revisorer

Den externa revisorn har till uppgift att granska Atlas Copcos årsredovisning och redovisningssed, samt att granska styrelsens och koncernchefens förvaltning av bolaget. Vid årsstämman 2015 valdes Deloitte AB till revisionsfirma fram till årsstämman 2017 i enlighet med ett förslag från valberedningen. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Jan Berntsson vid Deloitte AB.


Integrerad rapportering

Atlas Copco lägger stor vikt vid miljö-, sociala och styrningsresultat, vilka mäts regelbundet och rapporteras i årsredovisningen under ”Hållbarhetsnoter”. Sedan 2001 har redovisningen upprättats årligen i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Film: 60 sekunder inspiration

Se Hans Ola Meyer, finanschef på Atlas Copco, diskutera värdet av en integrerad rapportering (Engelska)


Intern kontroll av finansiell rapportering

Detta avsnitt beskriver Atlas Copcos system för intern kontroll avseende finansiell rapportering i enlighet med de krav som anges i Svensk kod för bolagsstyrning och den svenska aktiebolagslagen.

Grunden för internkontrollprocessen utgörs av en kontrollmiljö som skapar styrning och ger struktur för de andra fyra komponenterna i processen – riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Utgångspunkten för processen är regelramverket för internkontroll utgiven av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Internkontroll bestäms av den övergripande kontrollmiljön. Styrelsen ansvarar för att fastställa ett effektivt system för internkontroll och styr arbetet genom VD. Koncernledningen anger tonen för verksamheten och påverkar medarbetarnas medvetenhet gällande kontroll. En framgångsfaktor för en stark kontrollmiljö handlar om att säkra att organisationsstrukturen, beslutsvägar, koncernvärderingar i termer av etik och integritet, samt befogenheter är klart definierade och förmedlade genom styrdokument såsom interna policyer, riktlinjer, manualer och koder. Alla medarbetare måste följa dessa policyer och riktlinjer.

Företaget tillämpar olika processer för att bedöma och identifiera de huvudsakliga riskerna gällande missvisande finansiell rapportering. Riskbedömningsprocessen genomförs regelbundet för att identifiera nya risker och följa upp att den interna kontrollen förbättrats med avseende på tidigare identifierade risker.

Identifierade risker hanteras via företagets kontrollaktiviteter, vilka dokumenterats i process- och internkontrollbeskrivningar på bolags-, divisions-, affärsområdes- och koncernnivå. Dessa syftar till att förebygga, upptäcka och rätta till fel och överträdelser och omfattar till exempel attest- och utanordningsinstruktioner, kontroller i affärssystem samt redovisnings- och rapporteringsrutiner.

Företaget har informations- och kommunikationskanaler som syftar till att säkerställa att information identifieras, samlas in och kommuniceras på ett sätt och inom en tidsram som möjliggör för medarbetare att utföra sina uppgifter. Instruktioner för rapportering och redovisningsriktlinjer förmedlas till berörda medarbetare genom den interna databasen The Way We Do Things med stöd av exempelvis utbildningsprogram för olika medarbetarkategorier.

Företaget följer ständigt upp att interna policyer, riktlinjer, manualer och koder följs, samt övervakar effektiviteten i kontrollaktiviteterna. Internkontrollen utvärderas löpande inom verksamheten, inklusive regelbundna genomgångar med ledningen och tillsynsaktiviteter. Vidare genomförs separata utvärderingar genom internrevisioner och självutvärderingar. Revisionskommittén har en viktig roll i att stödja styrelsen i övervakningen av hur de interna kontrollprocesserna underlättar lämplig internkontroll av den finansiella rapporteringen.

Läs mer om dessa processer i årsredovisningen under ”Koncernens styrning”.