Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Podmínky soutěže "Velká letní soutěž s Atlascopcosaurem"

Pořadatel soutěže Atlas Copco s.r.o., Průmyslová 10, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 49614932, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 21114 (dále jen pořadatel). Název soutěže Velká letní soutěž s Atlascopcosaurem Místo konání soutěže Soutěž probíhá na území České republiky, a to prostřednictvím Messengeru nebo e-mailu. Trvání soutěže Soutěž trvá od 29. 6. 2018 do 3. 9. 2018 12:00. Pro koho je soutěž určena Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 13 let s bydlištěm na území České republiky. Soutěž probíhá ve třech kategoriích – zákazníci společnosti Atlas Copco, zaměstnanci společnosti Atlas Copco a fanoušci, tedy ti, kteří nejsou ani zákazníky ani zaměstnanci. Zadání soutěže Principem soutěže je odpovědět správně na deset kvízových otázek, a to prostřednictvím Messengeru nebo e-mailu. Do slosování budou zařazeni všichni soutěžící, kteří odpoví správně na všech deset otázek. Výhry 1. cena: batoh, power banka, hračka Atlascopcosaurus a čokoládky 2. cena: vstupenky do DinoParku (2 dospělí + 2 děti), hračka Atlascopcosaurus a čokoládky 3. cena: karafa, hračka Atlascopcosaurus a čokoládky Zbývající soutěžící, kteří správně odpovědí, od nás obdrží čokoládky. Výherci Slosování proběhne v pondělí 3. 9. 2018. Tři výherci ze tří kategorií (zákazníci, fanoušci a zaměstnanci) budou o své výhře informováni do 3 pracovních dnů e-mailem z adresy social.media@cz.atlascopco.com. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1. Účastí v soutěži nám, jako pořadateli, udělujete ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to facebookového profilu (v případě zapojení se přes Messenger) nebo e-mailové adresy (v případě zapojení se přes e-mail).
2. Účastí v soutěži nám udělujete souhlas s tím, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem vyhodnocení soutěže a výběru a kontaktování výherců. Pokud v naši soutěži vyhrajete, udělujete nám svojí účastí v soutěži dále souhlas s tím, abychom: - zpracovávali vedle Vašich osobních údajů také adresu, telefonické spojení, věk a zájmy adresáta výhry, a to vše za účelem zasílání výher, - zveřejnili jméno, příjmení a město původu výherce v seznamu výherců soutěže na webové stránce.
3. Zpracování osobních údajů je prováděno námi jako pořadatelem soutěže. Osobní údaje však pro naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.
4. Všechny výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně a mohou být kdykoli písemně odvolány zasláním e-mailu na  adresu: social.media@cz.atlascopco.com.
5. Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání soutěže a následně po 3 roky od jejího skončení.
6. Účastí v soutěži potvrzujete, že: berete na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: •požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, •požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, •vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, •požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě, •právo namítat, •v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
7. V případě neudělení souhlasu se shromažďováním Vašich osobních údajů budou tyto do 31. 10. 2018 odstraněny. Ostatní podmínky soutěže 1. Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže.
2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Výhry není možné reklamovat.
3. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím e-mailu uvedeného v bodě 4 tohoto odstavce nebo dopisu na adresu sídla pořadatele během trvání soutěže a nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.
5. Výhry nejsou převoditelné na jiné osoby.
6. Pro informace k soutěži, podávání námitek a komunikaci s účastníky soutěže slouží e-mailová adresa: social.media@cz.atlascopco.com. V Praze dne 19. 6. 2018

Czech Republic Historické informace