Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Jak zkontrolovat spoje vytvořené samořezným utahováním v pěti krocích

Používání vysoce kvalitního procesu samořezného utahování je velmi důležité pro každého výrobce automobilů. Kontrola těchto spojů ve výrobní lince však může být náročná. Naučte se od našich odborníků provádět kontrolu kvality těchto spojů v pěti snadných krocích.

Upevňování samořezným utahováním Řešení spojů Průmyslová odvětví Články Témata Řešení spojů Výrobky Typ obsahu

Krok 1: Povrchová úprava spoje

Ještě než začneme hodnotit dokončený spoj, měli bychom vždy provést celkovou vizuální kontrolu spojovacího prvku. Aby byly šrouby chráněny proti korozi, jsou rovnoměrně potažené směsí zinku a niklu nebo samotným zinkem. Pokud je povrch vrstvy poškozený, hrozí vysoké riziko koroze.

Naši odborníci doporučují:

Chcete-li chránit díly před nežádoucí korozí, vždy před použitím zkontrolujte, zda spojovací prvky mají celistvou ochrannou vrstvu, a ujistěte se, že odpovídají popisu dílu na obalu.

Krok 2: Poloha hlavy spojovacího prvku

Kontrola konečné polohy hlavy šroubu je velmi důležitá. Špatně provedená montáž ovlivní pevnost a korozivzdornost spoje. Sestavené díly se mohou během procesu spojování posunout, pokud nejsou správně zajištěny, což může vést k narušení integrity instalace. Je důležité rozlišovat mezi přímým bodovým svařováním a nepřímým bodovým svařováním, protože mají různé náležitosti.

2.1 Přímé bodové svarové spoje

Přímé bodové svarové spoje nemají vlastnosti, které náleží nepřímému svařování a používají se pouze ke stabilizaci umístění spoje. Často se objevují v kombinaci se strukturálními lepidly, aby se zajistilo, že se spoj nepohne, dokud lepidlo zcela nevytvrdne.

K-Flow Process Spot requirements
Dobrá kvalita přímých bodových svarových spojů se projevuje takto:
• Spojovací prvek zcela zajede do takové hloubky, která pevně zajišťuje svazek materiálů proti pohybu.
• V horním listu je předpětí generováno spojem pomocí předvrtaného otvoru.

Špatná kvalita se projevuje takto:
Šroub byl zašroubován šikmo a na spodní straně hlavy šroubu k povrchu zůstala malá mezera.


Pokud se jedná o špatnou kvalitu, naši odborníci doporučují zkontrolovat…


… rychlost otáčení při procesu formování závitu
Pokud je například rychlost otáčení příliš nízká, je překročen požadovaný valivý moment závitu a procesní řídicí jednotka při montáži selže. Výsledkem je uvolněný a neúplný nekvalitní spoj.


… utahovací moment při konečném utažení
Pokud je konečný moment příliš nízký, může to vést k nezabezpečenému spoji s malým nebo žádným předpětím. V takovém případě upravte parametry utahovacího momentu v posledním kroku procesu a ujistěte se, že nástroj utáhne spojovací prvek na správnou specifikaci.

2.2 Pevný bodový svarový spoj

Nepřímý bodový svarový spoj má vysokou pevnost, zejména při použití se strukturálním lepidlem, kdy tvoří hybridní spoj. Řadu variant konstrukčních bodů samořezného utahování naleznete v karosárně, konkrétně ve spodní části karoserie, v předních a nárazových částech a na linii rámu.

K-Flow strength spot
Dobrá kvalita pevného bodového svarového spoje se projevuje takto:
• Hlava spojovacího prvku je usazena těsně k povrchu materiálu kolem ní (bez mezer).

Špatná kvalita se projevuje takto:
• Spojovací prvek je stržený, což se testuje pomocí momentového klíče na hlavě šroubu.
• Pokud jsou pod hlavou prvku nějaké mezery.
• Povrch materiálu podepírá pouze jedna strana hlavy šroubu.

Pokud se jedná o špatnou kvalitu, naši odborníci doporučují zkontrolovat…

… polohu robota
Pokud úhel orientace robota není absolutně kolmý ke spojovaným povrchům, může šroub vniknout do sestavy nesprávně a způsobit selhání spoje. Výsledkem je slabší spojovací prvek, v jehož spoji se otevře cesta koroze. Nastavte úhel náklonu robota vůči hornímu povrchu.

… upnutí dílů
Pokud jsou části karoserie vozidla nedostatečně uchycené nebo zajištěné proti pohybu během samořezného utahování v důsledku působení vysokých osových zatížení, může to mít za následek jednostrannou podporu.

… vzájemné uchycení dílů
Mezi sestavovanými díly nesmí být žádné mezery. Systém je předepne tak, aby během upevňování držely na místě, ale je nutné, aby svorky a podpěry zastavily jejich pohyb během procesu sestavování.

… rychlost otáčení v procesu tvarování závitu
Pokud se vřeteno otáčí nesprávnou rychlostí (ot./min), může mít spoj materiálů pod hlavou šroubu mezery. Je to způsobeno tím, že v této fázi dojde k vyššímu než očekávanému točivému momentu závitů a systém proces spojování ukončí, aby se zabránilo dalšímu poškození. Příčinou mohou být příliš nízké otáčky ke spojení materiálů (ocel vyžaduje pomalejší, hliníková slitina rychlejší).

… moment utažení při finálním utahování
Další problém, který může vést k chybovému spoji, představuje nedosažení konečného utahovacího momentu. Je-li výsledný moment příliš vysoký, nelze šroub v závěrečném kroku dostatečně utáhnout a spojovací prvek se zastaví uprostřed.

Krok 3: Překrytí předvrtaného otvoru

Spojovací prvek plně zakrývající předvrtaný otvor

Spojovací prvek nezakrývá předvrtaný otvor

Samořezné utahování se používá velmi často, protože proces lze provádět z jedné strany sestavy a obvykle nevyžaduje předvrtání v materiálu ležícím zcela nahoře. Výjimkou jsou velmi silné vrstvy, odlitky nebo složité kombinace různých materiálů nebo spoje se speciálními požadavky, například určitou tepelnou vodivostí. V těchto případech používá průmysl materiály s předvrtanými otvory a hlava spojovacího prvku plní ještě jednu funkci, chrání předvrtaný otvor.

Spoje, které nepoužívají předvrtaný otvor, jsou mnohem méně náchylné ke korozi. Pokud je použit předvrtaný otvor a vyskytnou se jakékoli mezery pod hlavou, může dojít ke vzniku koroze z důvodu pronikání vlhkosti pod hlavou šroubu a do vrstev spoje. Zde hrají důležitou roli konstrukční lepidla a těsnicí hmoty v hybridních spojích.

Pokud nejsou předvrtané otvory zcela zakryté, naši odborníci doporučují zkontrolovat…

… zda je v horním plátu předvrtán otvor se správným průměrem, a zda program robota umísťuje spojovací prvek do středu předvrtaného otvoru (obvykle má předvrtaný otvor průměr 7 mm pro upevňovací prvek M5).

Krok 4: Mezera mezi materiály

Dokonalý spoj je více než pouhý zapuštěný šroub nebo zakrytí předvrtaného otvoru. Kvalita spoje také závisí na vzájemném lícování jednotlivých plátů materiálu. Mezery ve vrstvách mohou způsobit korozi nebo vznik vzduchových bublin, poškodit lepidlo a negativně ovlivnit pevnost.

K-Flow joint with gap between layers

Mezera mezi vrstvami materiálu

Naši experti doporučují zkontrolovat…

… tloušťku materiálu
Pokud tloušťka materiálu překračuje povolenou toleranci, je nutné větší tření pro zahřátí materiálu a spojovací prvek nelze protlačit skrz materiál tak snadno, aby byla zajištěna požadovaná pevnost a těsnost spoje.

… utahovací moment při konečném dotažení
Někdy i malé seřízení stačí ke zvýšení kvality spoje. Zejména u vícemateriálového návrhu je třeba při programování parametrů, které jsou součástí počátečního vytváření spoje, brát v úvahu individuální požadavky jednotlivých vrstev materiálu.

… rychlost otáčení při proražení materiálu
Je-li rychlost otáčení v prvním kroku procesu příliš vysoká, materiál se silně zahřeje. To způsobuje problémy, když systém protlačí materiál skrz a vytvoří nálitek pro další fázi; malá rychlost otáčení (ot/min) může prodloužit doby cyklů a nemusí vytvořit dostatečné množství tepla pro správné zahřátí vrstev materiálu.

Krok 5: Pohyb spojovacího prvku

Když proces projde všemi předchozími kroky, je jeho selhání velmi nepravděpodobné, ale je nutné zkontrolovat ještě poslední krok před konečným schválením spoje. Jedná se o ruční měření utažení šroubu – nebo alespoň ruční kontrolu "záběrného" utahovacího momentu. Pokud lze spojovací prvek otočit proti směru hodinových ručiček, pak se něco během spojování nepovedlo, spoj není důvěryhodný a měl by být považován za vadný.

K-Flow movement fastener

Pohyb spojovacího prvku často vede k uvolnění plechu nebo dílů (pokud není použito lepidlo)

Naši experti doporučují zkontrolovat…

…utahovací moment při konečném dotažení
Možnou chybou je také to, že utahovací moment byl pro konečné dotažení nastaven příliš vysoko. Závit se strhne a poškodí nálitek. Může se to stát také v případě, kdy se lepidlo dostane do spoje neúmyslně a maže během procesu spojování, což může způsobit překmit momentu.

… zda je pod hlavou upevňovacího prvku lepidlo
Když je lepidlo umístěno přímo pod místem spojovacího prvku, tření se sníží a šroub je často příliš utažený. Výsledkem je uvolněný spojovací prvek. Tato chyba je mnohem méně běžná u spojů bez předvrtaných otvorů v horním materiálu.

… tloušťku a tepelnou úpravu materiálu
Při použití výrobních materiálů v procesu montáže se může tloušťka a tvrdost materiálu (pevnost v tahu) někdy lišit a nastavený utahovací moment může být náhle příliš nízký.

Shrnutí

Využijte těchto pět tipů při hledání možných zlepšení, která povedou k výrobě spolehlivých spojů, kontroly jsou však pouze součástí tohoto procesu a správný návrh je nutný u všech konstrukčních spojů. Vždy doporučujeme dodržovat konstrukční standardy jak ve fázi návrhu, tak před zahájením výroby. V našich 16 inovačních centrech po celém světě zajistíme, aby byl váš proces spojování životaschopný, spolehlivý a poskytl vám data podporující vaše výrobní cíle. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na naši stránku Centra inovací a kontaktujte nás.

Další informace o našich výrobcích a službách: