Právní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si vašeho zájmu o naši společnost.

Níže naleznete informace o právních aspektech, které platí pro návštěvu této webové stránky. Dále zde naleznete naše zásady ochrany osobních údajů vysvětlující, které informace smějí být shromažďovány a zpracovávány, a jak smíme používat soubory cookie. Děkujeme vám, že si přečtete obsah této stránky a pokud přijmete veškeré smluvní podmínky také za návštěvu našich webových stránek. Vstoupením na webovou stránku nebo jejím použitím přijímáte veškeré smluvní podmínky.
Skupina Atlas Copco Group se skládá z několika právnických osob, z nichž je každá odpovědná za své vlastní obchodní činnosti a produkty. V žádném případě nesmí být právnická osoba působící v rámci skupiny Atlas Copco Group zodpovědná a neručí za jednání nebo pochybení jiné právnické osoby. Získáním informací prostřednictvím této webové stránky nebo jiným použitím stránky souhlasíte, že se odpovědnost za produkt, nabídku nebo marketingové informace omezuje pouze na přímo zainteresovanou právnickou osobu.
Informace na webových stránkách lze měnit bez předchozího upozornění a bez jakékoli naší povinnosti nebo odpovědnosti. Obsah těchto stránek je poskytován pro pohodlí návštěvníků a představuje pouze nezávazné informace. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni nastavovat žádné odkazy na tyto webové stránky.
Přesnosti informací uvedených na našich webových stránkách věnujeme přiměřenou péči. NEPOSKYTUJEME VŠAK ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI NEVYDÁVÁME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ PŘESNOSTI POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ, JEJICH ÚPLNOSTI, VČASNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST VŮČI JAKÉKOLI STRANĚ ZA NÁHRADU JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA REPRESIVNÍ NÁHRADU ŠKODY NEBO JINOU NÁHRADU ŠKODY KVŮLI POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JEJICH OBSAH, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, NÁHRADY ŠKODY ZA UŠLÝ ZISK, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT VE VAŠEM INFORMAČNÍM SYSTÉMU APOD. JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ PŘIJMOUT VEŠKERÁ NEZBYTNÁ OPATŘENÍ A ZAJISTIT, ŽE COKOLI VYBÍRÁTE PRO VAŠE POUŽITÍ, NEOBSAHUJE VIRY, ČERVY, TROJSKÉ KONĚ ANI JINÉ VĚCI DESTRUKTIVNÍ POVAHY. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI NEVYDÁVÁME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU OHLEDNĚ JAKÝCHKOLI DALŠÍCH WEBOVÝCH STRÁNEK VLASTNĚNÝCH TŘETÍ STRANOU, NA KTERÉ MŮŽETE VSTOUPIT PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY.

Autorská práva, ochranné známky a další práva k duševnímu vlastnictví

Obsah těchto stránek, včetně, ale nikoli výhradně, log, ochranných známek, obchodních názvů, textů, obrázků, grafiky, zvuku, animace a videosouborů a jejich uspořádání na webových stránkách jsou vlastnictvím naší společnosti nebo jednoho či více dalších subjektů skupiny Atlas Copco Group nebo třetích stran a jsou předmětem ochrany duševního vlastnictví. Obsah těchto stránek nesmí být reprodukován, kopírován, přenášen, publikován, distribuován, upravován, přemisťován ani umisťován na jiné webové stránky nebo do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu. Všechna práva k duševnímu vlastnictví obsažená na webových stránkách, včetně autorských práv, ochranných známek, obchodního tajemství a patentových práv jsou vyhrazena a jakékoli použití bez předchozího písemného souhlasu od příslušného vlastníka je přísně zakázáno. Nic z obsahu těchto webových stránek nesmí být vykládáno jako poskytnutí jakékoli vyjádřené nebo předpokládané licence nebo práva použít naše duševní vlastnictví, duševní vlastnictví jakéhokoli jiného subjektu skupiny Atlas Copco Group nebo třetí strany.


Zásady ochrany osobních dat


IP adresy, internetové prohlížeče, operační systémy, doménová jména: Pokud navštívíte naši webovou stránku, můžeme evidovat IP adresu vašeho počítače. IP adresa neidentifikuje vás jako jednotlivce, ale identifikuje vašeho poskytovatele internetových služeb. Další neosobní informace, které můžeme shromažďovat, zahrnují typ použitého internetového prohlížeče, typ použitého operačního systému počítače a název domény webové stránky, ze které jste navštívili naše stránky. Informace se shromažďují, protože nám poskytují všeobecné demografické informace, například o zeměpisné poloze návštěvníků nebo jakou dobu stráví na našich stránkách. Sběr takovéhoto typu informací nám umožňuje spravovat naše webové stránky, diagnostikovat problémy serverů, analyzovat trendy a statistiky a poskytovat lepší služby zákazníkům.


Soubory cookie


Navštívíte-li naše webové stránky, můžeme do vašeho počítače odeslat soubor „cookie“. Jedná se o malý textový soubor nebo data, která může vámi navštívená webová stránka umístit nebo uložit do vašeho počítače. Soubory cookie samy o sobě neobsahují žádné osobní informace. Pokud nám ale poskytnete osobní informace (např. registrací u internetové služby nebo prostřednictvím námi poskytnutého hesla), takovéto informace mohou být spojeny s daty uloženými v souboru cookie. Existují dva typy souborů cookie. První typ se ukládá jako soubor do vašeho počítače na delší dobu a může zůstat ve vašem počítači poté, co jej vypnete. Takový soubor cookie lze použít například k informování návštěvníka o aktualizacích na webové stránce od jejího posledního navštívení. Druhý typ souboru cookie se nazývá „relační soubor cookie“. Tyto soubory cookie se při návštěvě webových stránek dočasně ukládají do paměti počítače. To se provádí například kvůli sledování, jaký jste na webové stránce zvolili jazyk. Soubory cookie se neukládají do počítače na delší dobu a mizí, když zavřete webový prohlížeč. Při sběru nebo zpracování informací získaných pomocí souborů cookie můžeme využívat pomoc třetí strany.


Soubory cookie můžeme používat z několika důvodů, například pro:Jak blokovat soubory cookie:


Většinu internetových prohlížečů lze nastavit tak, aby blokovaly soubory cookie, mazaly soubory cookie z pevného disku počítače nebo vás upozornily, že stránka obsahuje soubory cookie před jejich uložením. Další informace o těchto funkcích získáte v pokynech nebo nápovědě webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že některé z našich webových stránek nemusí bez použití souborů cookie fungovat správně.


Osobní údaje


Nebudeme shromažďovat vaše osobní údaje bez vašeho vědomí a povolení ani nebudeme prodávat nebo pronajímat takovéto údaje. Abychom vám mohli poskytnout určitý produkt, služby nebo informace nebo zpracovávat transakce, můžeme požádat o vaše osobní údaje. Tyto informace mohou zahrnovat například vaše jméno, titul, dodací adresu, fakturační adresu, e-mailovou adresu, telefonní čísla, čísla faxu anebo informace z kreditní karty. Osobní informace jsou shromažďovány, pouze pokud jsou nezbytné k poskytnutí produktu, služby nebo informace, zpracování transakce nebo pokud nám je poskytnete za jiným účelem, například v žádosti o zaměstnání.
S kým můžeme sdílet vaše osobní údaje:
Pokud nám poskytnete osobní údaje, nezpřístupníme je žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, není-li to vyžadováno podle zákona nebo pokud nejsme v dobré víře přesvědčeni, že je takovýto krok nutný (i) k provedení úkonů ve veřejném zájmu nebo (ii) k obraně našich práv či majetku nebo práv či majetku jakéhokoli jiného subjektu nebo pobočky skupiny Atlas Copco Group. Abychom však mohli plnit vaše požadavky, poskytovat produkty, služby a informace, zpracovávat transakce nebo poskytovat zákaznické služby, můžeme sdílet osobní údaje s jinými subjekty skupiny Atlas Copco Group a třetími stranami včetně, ale nikoli výhradně, přepravních společností, dodavatelů, distributorů, finančních institucí, našich obchodních partnerů a poštovních nebo vládních úřadů (např. celních orgánů). Každý takovýto další subjekt skupiny Atlas Copco Group nebo třetí osoba se mohou nacházet uvnitř Evropského hospodářského prostoru nebo mimo něj. Pokud, v souladu s výše uvedeným, poskytnete vaše osobní informace, dobrovolně souhlasíte s přenosem takovýchto informací do jiných zemí v rámci Evropského hospodářského prostoru nebo mimo něj.
Odstranění, oprava a aktualizace osobních údajů a přístup k osobním údajům:
Obraťte se na nás, pokud chcete zkontrolovat, odstranit, opravit, aktualizovat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, nebo v případě podobných požadavků. Pokud se na nás obracíte v takovéto souvislosti, uveďte název webové stránky nebo místo, kde jste poskytli informace spolu s kontaktními informacemi (například jménem, e-mailovou adresou, poštovní adresou atd.), které jste v dané době poskytli.


Zabezpečení


Zavedli jsme technická a administrativní opatření, která pomáhají chránit vaše osobní údaje a další data na našich serverech před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo úpravami. U žádného serveru ani přenosu přes Internet však nelze zaručit stoprocentní zabezpečení. Jakoukoli činnost nebo komunikaci provádíte na vlastní nebezpečí.


Odkazy na webové stránky třetích stran


Některé z našich webových stránek mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme odpovědni za zásady ochrany osobních údajů, obsah ani metody takovýchto dalších webových stránek nebo jejich vlastníků či provozovatelů.


Změny zásad ochrany osobních údajů


Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit či aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů.


Tuto stránku publikoval Kevin Prince. Tato stránka byla naposledy upravena 1. listopadu 2010