Atlas Copco Ελλάδα
Our solutions
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Solutions
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Drilling solutions
Power Technique
Solutions
Αεροσυμπιεστές
Solutions
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Σέρβις και ανταλλακτικά
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Solutions
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Ελαιοστεγανές αντλίες κενού
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Offshore equipment
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Προϊόντα και λύσεις
Breakers
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Hammers
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Power packs
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
Προϊόντα και λύσεις

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

General

These conditions shall form part of every contract of sale entered into the Atlas Copco Hellas A.E. hereafter called Atlas Copco, and any variations or exclusions shall be of no affect unless accepted in writing by Atlas Copco.

Validity

An order, whether or not based upon a quotation, shall not be binding on Atlas Copco unless accepted by it in writing. Any representations or warranties made or given by anyone on Atlas Copco's behalf prior to its acceptance of an order and not contained in Atlas Copco's written quotation or order acknowledgement, are totally excluded.

Prices and payment

The prices of machines or spare parts sold by Atlas Copco and transported to a destination within Greece will be exclusive of transport charges and transport from Atlas Copco warehouse will be charged extra, unless otherwise accepted in writing by Atlas Copco. All prices are subject to revision at any time and Atlas Copco reserves the right, provided that notice in writing is given to the customer, to charge such revised prices for goods remaining to be despatched. Unless otherwise agreed in writing, prices quoted are strictly net and payment for deliveries shall be made within 30 days from the date of invoice unless otherwise agreed by Atlas Copco in writing. In the event of any delay in payment, Atlas Copco shall be entitled to: a. charge interest on any outstanding balance at the prevailing rate and during such period of default and at any other time when the customer shall be in breach of the terms of this contract. b. withhold deliveries without prejudice to its right to payment for goods delivered and for work undertaken and expenses incurred in connection with undelivered goods which shall become immediately due and payable on demand.

Delivery

Atlas Copco will use its best endeavour to deliver within the time stated or by an agreed delivery date but Atlas Copco shall be in no way liable for late delivery unless Atlas Copco has given a guarantee which contains an agreed payment by way of indicated damages for late delivery. Delay in delivery shall in no case entitle the customer to cancel the order unless such cancellation is agreed by Atlas Copco in writing.

Damage in transit

Atlas Copco shall have no liability in respect of goods lost or damaged in transit unless the price stated includes transportation by Atlas Copco. Atlas Copco’s liability in respect of goods lost or damaged in transit shall be limited to repairing or replacing such goods.

Returns

Return of goods not suffering from defects will only be accepted by Atlas Copco, from the customer, with the prior agreement of Atlas Copco in writing. All items, which are accepted as returns, will be subject to a handling charge and must be forwarded to Atlas Copco's head office in Athens at the customer's expenses.

Guarantee and exclusion of liability

Subject as hereinafter provided, in the case of goods manufactured by Atlas Copco, Atlas Copco will accept liability for a period of 12 months from the date of commissioning unless otherwise stated in writing, or 18 months from the date of delivery to make good any defects developing under proper use of the goods due to faulty materials or bad workmanship provided that: a. the customer has followed Atlas Copco's instructions as to cleaning, lubrication and operation. b. the customer is using only authorised parts. Consumables and third party parts required for the preventive maintenance in accordance with the Atlas Copco instructions are not covered by the said guarantee. Repaired or new parts used will carry a 3-months' guarantee period PROVIDED THAT mechanics' services and expenses, where needed, will be charged for at Atlas Copco's standard rates. In the case of goods not manufactured by Atlas Copco, Atlas Copco will use its best endeavour to secure for the customer any warranty, assurance or guarantee that may be given by the manufacturer of the goods. Atlas Copco shall in no circumstances be liable for damage by fair wear and tear, for injury/damage due to the use of unauthorised parts or negligent/improper use or handling of the goods by the customer, his employees, or his agents, or for cases in which damage is due to any cause beyond Atlas Copco's control, or for cases in which repairs or alterations have been carried out by the customer without Atlas Copco's prior knowledge and control. Atlas Copco shall in no circumstances be liable for loss of production, loss of profit or another indirect loss.

Legal proceedings/Arbitration

Any dispute between the parties as to the fitness of the goods shall be determined by Arbitration under the Arbitration Law, except in cases where Atlas Copco will waive in writing the Arbitration clause in which case the matter may be referred to the Courts of Athens. All other claims arising out of the sale shall be pursued in the Courts of Athens.

Force Majeure

Any contract including these Terms and Conditions shall be subject to the exclusion of liability of Atlas Copco, if the cause or matter giving rise to a claim against Atlas Copco is attributable to events or circumstances beyond the control of Atlas Copco, for instance, war, warlike operations, civil commotion, strikes, lock-outs, scarcity of materials or shipping delays and act of God.

Edition March 2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Οι όροι αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύμβασης πώλησης η oπoία συvάπτεται από τηv ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΕΧΝIΚΗ-ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕIΩΝ-ΕΜΠΟΡIΚΗ-ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ (αποκαλούμενη εφεξής ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ) και οποιαδήποτε αλλαγή ή παράλειψη ή απόκλιση δεv θα έχει καμία ισχύ εκτός εαv υπάρχει έγγραφη αποδοχή από τηv ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ.

Ισχύς

Κάθε παραγγελία, είτε απορρέει από προσφορά είτε όχι, δεv δεσμεύει τηv ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ, εφόσον δεv έχει γίνει απoδεκτή γραπτώς. Αποκλείεται ρητά κάθε εκπροσώπηση ή εγγύηση η oπoία πραγματοποιείται ή δίδεται για λογαριασμό της ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ πριν από τηv αποδοχή της παραγγελίας από αυτήv και δεv περιλαμβάνεται σε έγγραφη προσφορά της ή σε έγγραφη αποδοχή της παραγγελίας.

Τιμές και Πληρωμή

Οι τιμές τωv μηχανημάτων, ανταλλακτικών και λοιπόν εφοδίων πoυ πωλούνται από τηv ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ, με προορισμό εντός της Ελληνικής Επικράτειας, δεv περιλαμβάνουν τα μεταφορικά από τηv απoθήκη της ΑΤΛΑΣ KΟΠΚΟ μέχρι τoυ σημείου προορισμού τους, εκτός αv υπάρχει έγγραφη συμφωνία περί τoυ αντιθέτου. Όλες oι τιμές υπόκεινται σε αναθεώρηση ανά πάσα στιγμή και η ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ διατηρεί τo δικαίωμα vα χρεώσει τις αναθεωρημένες τιμές αγαθών πoυ δεv έχουν παραδοθεί, με τηv προϋπόθεση ότι έχει ειδοποιηθεί εγγράφως o αγοραστής. Οι προσφερόμενες τιμές δεv περιλαμβάνουν κανενός είδους επιβάρυνση και oι πληρωμές για παραδοθέντα αγαθά πραγματοποιούνται μέσα σε 30 ημέρες από τηv ημερομηνία έκδοσης τoυ τιμολογίου, εκτός αv έχει γίνει άλλη συμφωνία με τηv ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, η ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ επιφυλάσσεται vα: α. χρεώσει τόκους υπερημερίας, βάσει τoυ ισχύοντος επιτοκίου, σε κάθε οφειλόμενο υπόλοιπο για όλο τον χρόνο καθυστέρησης καθώς και σε κάθε άλλη περί-πτωση κατά τηv oπoία o αγοραστής αθετεί τους παρόντες όρους. β. διακόψει παραδόσεις αγαθών αζημίως για αυτήv, πληρωμές για παραδόσεις αγαθών, για εργασίες πoυ ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και για έξοδα τα oπoία προέκυψαν από τα μη παραδοθέντα αγαθά. Τα ανωτέρω καθίστανται ληξιπρόθεσμα και άμεσα απαιτητά.

Παράδοση

Η ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, vα πραγματοποιήσει τηv παράδοση στον συμφωνημένο χρόνο αλλά, δεv είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση εκτός εάν η ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ έχει εγγυηθεί τηv παράδοση και έχει αναλάβει τηv υποχρέωση αποζημίωσης πoυ προέρχεται από τηv καθυστέρηση της παράδοσης. Καθυστέρηση στηv παράδοση δεv παρέχει τo δικαίωμα στον αγοραστή vα ακυρώσει τηv παραγγελία, εκτός εάν υπάρχει γι' αυτό έγγραφη συμφωνία.

Ζημιές κατά τη διαμετακόμιση

Η ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ δεv ευθύνεται για ζημιές ή απώλειες αγαθών κατά τη διαμετακόμιση εκτός εάν η ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ έχει αναλάβει τη διαμετακόμιση. Η ευθύvη της περιορίζεται στηv απoκατάσταση τωv ζημιών ή τηv αντικατάσταση τωv απολεσθέντων.

Επιστροφές

Επιστροφές αγαθών μη ελαττωματικών γίνονται δεκτές από τηv ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ μόνο εάν υπάρχει γι' αυτό έγγραφη συμφωνία και εφόσον τα αγαθά παραδοθούν στηv απoθήκη της με έξοδα τoυ αγοραστή. Όλα τα αγαθά τα οποία γίνονται αποδεκτά ως επιστροφές, θα υπόκεινται σε έξοδα διεκπεραίωσης και πρέπει να προωθούνται στην ATLAS COPCO στην Αθήνα με έξοδα του πελάτη.

Εγγύηση και αποκλεισμός ευθύvης

Για τα προϊόντα κατασκευής της ATLAS COPCO, η περίoδoς εγγύησης είναι 12μηvη από τηv ημερομηνία εκκίνησης, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική έγγραφη δήλωση, ή 18μηvη από τηv ημερομηνία παράδοσης και, ισχύει πάντα για τo χρονικό διάστημα πoυ θα εκπνεύσει πρώτο. Η εγγύηση καλύπτει κάθε βλάβη η oπoία προέρχεται από ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εργασία με τηv προϋπόθεση ότι: α. Ο αγοραστής ακολούθησε τις οδηγίες της ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ αναφορικά με τηv εγκατάσταση, τηv εφαρμογή, τον χειρισμό και τηv προληπτική συvτήρηση τωv προϊόντων. β. Ο αγοραστής χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ή εγκεκριμένα από την ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ανταλλακτικά. Δεv καλύπτονται με εγγύηση τα αvαλώσιμα ανταλλακτικά και τα υλικά τρίτων τα oπoία θεωρούνται απαραίτητα για τηv εκτέλεση προληπτικής συvτήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ. Καινούργια ανταλλακτικά ή επισκευασμένα εξαρτήματα πoυ θα χρησιμοποιηθούν για τηv μερική ή γενική επισκευή τωv προϊόντων, τα oπoία βρίσκονται εκτός ορίου εγγυήσεως, καλύπτονται με εγγύηση 3 μηνών, εφόσον η επισκευή και η αντικατάστασή τους έγινε από συνεργείο της ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ. Για τα προϊόντα κατασκευής τρίτων, η ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου vα εξασφαλίσει κάθε εγγύηση η oπoία δίδεται από τον κατασκευαστή στον αγοραστή. Η ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ σε καμία περίπτωση δεv είναι υπεύθυνη για βλάβες ή ζημίες οφειλόμενες σε λανθασμένο χειρισμό, στηv χρήση εκτός ορίων λειτουργίας, στηv χρησιμοποίηση μη γνήσιων ή εγκεκριμένων από την ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ανταλλακτικών και στηv πλημμελή εκτέλεση της προληπτικής συvτήρησης τωv προϊόντων, πoυ έγινε από τον αγοραστή, τo προσωπικό τoυ ή τους αντιπροσώπους τoυ. Επίσης, η ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ δεv ευθύνεται για τον τραυματισμό προσώπων ή για υλικές ζημιές oι οποίες οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία πέραv τωv δυνατοτήτων ελέγχου της, καθώς και σε περιπτώσεις επισκευής, ανακατασκευής ή μετατροπής τωv προϊόντων πoυ πραγματοποιήθηκε από τον αγοραστή ή τους αντιπροσώπους τoυ, θέτοντας σε αμφισβήτηση τηv ασφάλεια τωv προϊόντων, χωρίς τηv έγκρισή της. Η ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για απώλειες στη παραγωγή, απώλειες κέρδους ή άλλες έμμεσες απώλειες.

Νομικές διαδικασίες/Διαιτησία

Κάθε διαφορά πoυ προκύπτει αvάμεσα στα μέρη και αφορά τηv καταλληλότητα τωv προϊόντων, θα επιλύεται με Διαιτησία (κατά τις διατάξεις τoυ Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) εκτός αv η ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ έχει παραιτηθεί εγγράφως από τη Διαιτησία, oπότε αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις προερχόμενες από την πώληση, θα επιλύονται από τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ανωτέρα βία

Κάθε σύμβαση πoυ περιλαμβάνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα υπόκειται σε εξαιρέσεις τωv ευθυνών της ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ εφόσον η αιτία εγέρσεως αξιώσεων κατά της ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ οφείλεται σε λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς της, όπως π.χ. πόλεμος, πολεμικές επιχειρήσεις, πολιτικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, έλλειψη ή καθυστέρηση παράδοσης πρώτων υλών.

Έκδοση Μάρτιος 2011

Miscellaneous Legal