Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Drilling solutions
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Industrial Tools & Solutions
Kompresorska tehnika
Solutions
Products
Kompresorska tehnika
Industrial condensate treatment solutions range
Products
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Process gas and air equipment
Kompresorska tehnika
Kompresorska tehnika
Power Equipment
Solutions
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment

Splošni pogoji poslovanja in dobave

Vsi prodajni in dostavni pogoji (nadalje Pogoji) obvezujoče regulirajo prodajo in nakup blaga (izdelkov) med Kupcem in Prodajalcem v primeru, da je Prodajalec družba Atlas Copco s.r.o., matična številka: 36 289 833, s sedežem Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava, Slovaška, vpisana v poslovni register Okrožnega sodišča Bratislava I., postavka 40062/B (nadalje samo Prodajalec, Kupec, oz. pogodbena stran oz. nasprotna stran).

Ti pogoji so prosto dostopni na www.atlascopco.com. S sklenitvijo nakupne ali druge pogodbe oz. s potrditvijo listin, v katerih je navedena povezava na te pogoje, jih Prodajalec in Kupec sprejemata in izrecno izjavljata, da sta se z njimi seznanila in soglašata, da jih bosta upoštevala pri medsebojnem poslovanju.

Prodajalec je upravičen, da lahko te Pogoje kadarkoli spremeni ali dopolni, to velja predvsem pri spremembah povezanih pravnih predpisov Republike Slovaške ali pri spremembi načina vodenja njegove poslovne dejavnosti. Spremembo Pogojev, njihovo dopolnitev ali začetek veljave sprememb Prodajalec oznani na ustrezen način. Kupec odobri spremembe Pogojev pisno, za kar zadošča potrditev preko faksa ali elektronske pošte, ali pa s prvim plačilom dogovorjene nakupne cene ali njenega dela, oz. druge cene ali njenega dela po spremembah Pogojev.

Dogovori, ki odstopajo od teh Pogojev, so veljavni in imajo prednost pred Pogoji samo takrat, ko jih v nakupni ali drugi pogodbi izrecno izpogaja in pisno potrdi Prodajalec.

Tehnološke naprave, izdelki, nadomestni deli, servisne storitve in najemne storitve, ki jih Prodajalec prodaja ali dobavlja Kupcu glede na sklenjeno nakupno ali drugo pogodbo, se za potrebe teh Pogojev označujejo kot produkt.

I. Sklenitev nakupne ali druge pogodbe

Obvezujočo zahtevo za dobavo produkta Kupec uveljavi predvsem s pisnim naročilom, v katerem navede številčno oznako prejšnje pisne Ponudbe Prodajalca.

Obvezujoč odnos nastane s sklenitvijo nakupne ali druge pogodbe, oz. s potrditvijo naročila Kupca, v kateri Kupec navede konkretno številčno oznako Ponudbe Prodajalca, oz. s potrditvijo Potrditve naročila, ki jo pripravi Prodajalec na osnovi naročila Kupca

Kot podpis Kupca se v teh primerih šteje tudi besedni zapis imena in priimka podpisane osebe v elektronski korespondenci, npr. elektronska pošta, faks.

Naupna ali druga pogodba nastane v primeru, ko Prodajalec na osnovi naročila Kupca produkt dobavi in ga Kupec na dokazljiv način prevzame.

II. Nakupna cena

Vse cene, ki so navedene v ceniku ali v drugih materialih Prodajalca so samo priporočene, Prodajalec se ne obvezuje, da svoje produkte prodaja ali posoja po tej ceni.

Nakupno ceno oz. drugo ceno obe stranki določita v pogodbi in je brez pisnega soglasja obeh strank ni možno spreminjati.

Za namene nakupne ali druge pogodbe so pomembne samo te cene, ki so navedene v pisni konkretni Potrditvi naročila Kupca, ki praviloma vsebuje podatke za posamezen posel, predvsem datum naročila, številko naročila, tehnične podatke o produktu (opis postavke in njegovo številko naročila), ceno in pogoje plačila, količino in datum dobave:

Stranki soglašata, da je Potrditev naročila ali naročilo Kupca z navedeno številčno oznako Ponudbe Prodajalca zadosten dokaz o vsebini in pogojih konkretne nakupne ali druge pogodbe, pri čemer se vsa vprašanja v njih ureja v skladu s temi Pogoji.

Nakupna ali druga cena ne vsebuje stroškov za prevoz produkta Kupcu, če ni drugače dogovorjeno.

Kupec plača dogovorjeno ceno na osnovi fakture, ki jo izstavi Prodajalec. Plača jo s prenosom na bančni račun Prodajalca v isti valuti, višini in izključno na bančni račun tako, kakor je navedeno v fakturi Prodajalca. Za dan plačila se šteje dan pripisa vrednosti produkta na bančni račun Prodajalca. Prodajalec si pridržuje pravico, da fakturira tudi delne dobave produkta, če so bile le-te dogovorjene med Prodajalcem in Kupcem.

Stroške čezmejnega plačilnega prenosa, kakor tudi bančne provizije svoje banke (banke, ki izvaja plačilo), dodatne stroške za prevoz, carine in druge stroške nosi in za njih odgovarja Kupec, če veljavni predpisi ne določajo drugače.
Če ni določeno drugače, je nakupno ceno oz. drugo ceno potrebno plačati najkasneje 30 koledarskih dni od izstavitve ustrezne fakture s strani Prodajalca, pri čemer ima Prodajalec pravico izstaviti fakturo najprej na dan, ki je navedena v pogodbi ali na dan, ko Prodajalec da na razpolago blago Kupcu oz. je bil produkt predan dogovorjenemu dobavitelju Prodajalca za prevoz do mesta dobave.

Kupec nima pravice zadrževati kakršnegakoli plačila Prodajalcu, tudi delnega, zaradi nasprotnih zahtevkov na podlagi napake produkta ali napake pri njegovi dobavi.

Prodajalec in Kupec sta se dogovorila, da je Prodajalec upravičen, da enostransko obračuna upravičene obveznosti, ki jih ima zaradi Kupca, v to se štejejo tako denarne kot tudi nedenarne obveznosti ter plačljive in neplačljive obveznosti.

Prodajalec lahko zahteva primerno predplačilo nakupne cene oz. druge cene, Kupec je obvezan, da ga izvede.

Lastniška pravica za produkt preide na Kupca v trenutku, ko je bila v celotnem znesku plačana celotna nakupna cena oz. druga cena, z dodatki in ostalimi povezanimi upravičenimi obveznostmi. Če Kupec ne izvede plačila nakupne cene za dobavljen produkt več kot 60 dni po zapadlosti, se Kupec strinja, da lahko Prodajalec prepove nadaljnjo uporabo ali obdelavo s pomočjo dobavljenega neplačanega produkta, hkrati pa Prodajalcu daje soglasje za vstop v njegove poslovne prostore in omogoča povrnitev in odvoz celotnega neplačanega produkta. Kupec izjavlja, da v tem primeru Prodajalcu povrne vse stroške, ki so bili povezani s temi postopki.

V primeru, da Kupec ne izvede pravočasno plačila nakupne oz. druge cene, je Prodajalec upravičen ustaviti do tega trenutka neizvršeno dobavo Kupcu v okviru nakupne ali druge pogodbe. S tem se ne krši sklenjene pogodbe oz. pravica do odstopa od njih.

Prodajalec in Kupec sta se dogovorila za pogodbene obresti zaradi zamude pri plačilu cene dobavljenega produkta v višini 15 % letno in za pogodbeno kazen v višini 1,5 % neplačane cene produkta in to za vsak pričeti koledarski teden zamude Kupca pri plačilu cene produkta. Prodajalec in Kupec sta se dogovorila glede obveznosti do Prodajalca zaradi stroškov, ki so nastali zaradi izterjanja zapoznelih plačil fakturirane cene produkta, in obveznosti zaradi zunanjih stroškov, ki so povezani z izterjanjem zapoznelih plačil v višini 9 % obračunane cene produkta, ki so bili izterjani od dolžnikov na Slovaškem in v višini 16 % za dolžnike v državah Evropske unije. V prid Prodajalca jih izvensodno izterjuje specializirana družba, ki jo izbere in nato pooblasti Prodajalec.

To ne posega v pravico Prodajalca za povrnitev tako povzročene škode.

Osnova za plačilo pogodbenih obresti zaradi zamude plačila in pogodbene kazni je njihov obračun. Če Kupec ne uveljavlja možnosti ugovora glede nepravilnosti pri obračunu pogodbenih obresti zaradi zamude plačila in pri pogodbeni kazni v roku zapadlosti, velja, da sta se Prodajalec in Kupec dogovorila, da je pogodbene obresti zaradi zamude plačila in pogodbene kazni Prodajalec obračunal pravilno in jih terja upravičeno.

Če Prodajalec zamuja z dobavo produkta Kupcu glede na sklenjeno nakupno ali drugo pogodbo, sta se pogodbeni strani dogovorili o pogodbeni kazni, ko pri zamudi pri dobavi produkta do 30 koledarskih dni Kupcu pripada pogodbena kazen v višini 0,5 % nakupne cene nedobavljenega produkta, pri zamudi nad 30 koledarskih dni pa 1,5 % nakupne cene nedobavljenega produkta.

Te premoženjske sankcije mora Kupec, v primeru dogovorjenega pogoja glede njihove veljavnosti, pri Prodajalci uveljaviti najkasneje 120 koledarskih dni od dneva, ko Prodajalec izpolni pogodbene pogoje glede sklenjene nakupne ali druge pogodbe v skladu s temi Pogoji.

III. Pogoji dobave

Dobava produkta se izvede v skladu s pogoji INCOTERMS 2010, postavka, dodatek DAP-DELIVERED AT PLACE (z dobavo na dogovorjen namembni kraj).

Prodajalec se obveže dobaviti produkt v rokih, ki so dogovorjeni v Potrditvi naročila.

Dobavni roki začenjajo teči v trenutku, ko so potrjene in opredeljene vse podrobnosti nakupne ali druge pogodbe, so izvedena vsa potrebna plačila pri sklenitvi pogodbe in izdana vsa potrebna dovoljenja za njeno realizacijo.

Prevoz produkta zagotavlja Prodajalec s pomočjo svojega pogodbenega prevoznika.

Za dan dobave produkta se šteje dan, ko Prodajalec da produkt na razpolago Kupcu na prevoznem sredstvu, ki je pripravljen na razkladanje na dogovorjenem namembnem kraju, ali glede na dogovor v Potrditvi naročila s pogodbenim prevoznikom Prodajalca.

Obveza Prodajalca pri dobavi produkta je izpolnjena ustrezno in pravočasno tudi takrat, ko bi lahko pogodbeni prevoznik Prodajalca prevzel dobavljeni produkt, ampak do prevzema ni prišlo, vendar ne po krivdi Prodajalca.

Dobavni rok se podaljša za obdobje zamude Kupca, če zaradi zamude Kupca Prodajalec ne more dobaviti produkta ustrezno in pravočasno.

Prodajalec ni obvezan dobaviti naročen produkt Kupcu, če Kupec zamuja pri kakršnemkoli pogodbeno dogovorjenem plačilu za dobavljen produkt.

V trenutku, ko Prodajalec da produkt na razpolago Kupcu na prevoznem sredstvu v pogodbeno dogovorjenem kraju prevzema produkta, je tudi trenutek prehoda nevarnosti slučajnega uničenja, tveganja in škode na produktu.

Kupec se obvezuje prevzeti produkt na dogovorjenem kraju prevzema produkta najkasneje 3 dni od dneva dobave in ga strokovno pregledati.

Če Kupec ne prevzame produkta, kjer ni nobenih vidnih napak, v 3 koledarskih dnevih od dneva dobave produkta Kupcu, je Prodajalec upravičen poleg nakupne ali druge cene produkta obračunati tudi pogodbeno kazen zaradi kršitev te obveznosti Kupca. Ta pogodbena kazen krije dejansko nastale stroške in vključuje rokovanje in skladiščenje produkta v skladišču Prodajalca oz. v skladišču tretje osebe.

Prodajalec v tem primeru ne odgovarja za poškodbe, ki jih ni možno preprečiti pri takšnem načinu skladiščenja produkta, npr. zaradi atmosferske korozije, mehanične deformacije produkta itd.

Poleg tega si Prodajalec pridržuje pravico, da zadrži naročeni produkt, dokler Kupec ne povrne tako nastalih stroškov Prodajalcu.

Če bo produkt dobavljen Kupcu v posameznih delnih dobavah ali pa pred terminom, ki je dogovorjen v Potrditvi naročila, je Kupec obvezan naročen produkt oz. njegov del od Prodajalca oz. prevoznika prevzeti na dogovorjenem namembnem kraju.

Skice, dokumentacija in informacije s tehničnega področja, ki jih prva stran preda drugi, ostajajo last strani, ki jih je ponudila. S pogodbeno kaznijo 50 % cene produkta se brez soglasja pošiljatelja ne smejo uporabljati za druge namene, kot so namenjeni, vključno s prepovedjo kopiranja, reprodukcije, prenosa ali širjenja in predaje neudeleženim tretjim osebam in strankam.

To določilo ne posega v pravico Prodajalca za povrnitev tako nastale škode.

Del dobave so dokumenti glede na pravila INCOTERMS 2010, dodatek DAP - DELIVERED AT PLACE, oz. dokumenti v skladu z dogovorom v Potrditvi naročila, v nakupni ali drugi pogodbi, vključno s skicami in drugimi informacijami, ki so potrebne za namestitev in delovanje produkta. Prodajalec ni obvezan, da Kupcu preda originale oz. kopije proizvodnih skic produkta oz. njihovih nadomestnih delov.

Dobava in prevzem produkta potrdi Kupec na tovornem listu prevoznika Prodajalca z identifikacijsko številko prevoza.

Dobava produkta z napakami ni resna kršitev nakupne ali druge pogodbe, ki so sklenjene glede na te Pogoje.

IV. Odstop in preklic nakupne ali druge pogodbe

Kupec je upravičen, da prekliče dobavo produkta v okviru sklenjene nakupne ali druge pogodbe, vendar samo s pisnim soglasjem Prodajalca. V tem primeru je Kupec obvezan povrniti Prodajalcu vse stroške, ki so nastali v povezavi s preklicem posla.

Prodajalec je upravičen, da odstopi od pogodbe v primeru resne kršitve pogodbenih obveznosti Kupca:

- v primeru, da plačilo cene produkta za več kot 15 koledarskih prekorači dan zapadlosti nakupne cene, to velja tudi za delne dobave produkta.
- v primeru, da je prevzem produkta več kot 5 koledarskih dni po dobavi produkta.
- v primeru, da Kupec ne sporoči katerega od nadalje navedenih dejstev in to brez nepotrebne zamude ter pisno: o razpustitvi družbe Kupca v primeru likvidacije, objavi stečaja Kupca, prestrukturalizaciji družbe Kupca, razpustitvi družbe Kupca brez likvidacije, spremembi pravne oblike družbe Kupca, spremembi sedeža družbe Kupca ali spremembi njegovega korespondenčnega naslova.

Kupec je upravičen, da odstopi od pogodbe v primeru zamude Prodajalca:

- pri dobavi blaga glede na Potrditev naročila, ki je daljša od 30 koledarskih dni
- pri dobavi produkta z dokazano napako oz. ko deli produkta z napako presegajo 25 % pri eni dobavi.

Odstop od pogodbe velja od dneva dokazljive vročitve zahtevka po odstopu od pogodbe drugi strani.

Brez poseganja v določbe tega člena nobena od strani ni upravičena, da odstopi od nakupne pogodbe ali Potrditve naročila oz. jo konča s kakšnim drugim enostranskim ukrepom. Stranki se tako obvezujeta, da ne bosta uporabili nobenih zakonskih določil, ki bi jim to upravičevala.

V. Napake blaga, reklamacije, zahtevki zaradi napake blaga

Prodajalec zagotavlja kvaliteto - da bo dobavljen produkt določeno obdobje primeren za uporabo, kateri je namenjen, ter bo imel dogovorjene lastnosti. Garancijska doba znaša 12 mesecev od dne, ko je bil produkt dobavljen Kupcu. Za namene nakupne pogodbe se lahko Prodajalec in Kupec dogovorita tudi za drugačno garancijsko obdobje.

Prodajalec ne nosi odgovornosti za napake, na katere se nanaša garancija za kvaliteto, če napake nastanejo zaradi:

- nestrokovnega vzdrževanja; nepravilne namestitve, nastavljanja ali popravila oz. kakršnekoli uporabe in ravnanja s produktom, ki je v nasprotju z veljavnimi tehničnimi normami, strokovnimi spoznanji in prakso na danem področju.
- zunanjih dejavnikov, kot so npr. toplotne, kemične ali mehanične poškodbe, če je do njih prišlo po prehodu nevarnosti škode na produktu na Kupca
- neprimernega skladiščenja, ravnanja, prevoza, uporabe, montaže ali preverjanja kvalitete produkta, montaže dobavljenega produkta z drugim neavtoriziranim produktom ali popravila produkta brez predhodnega pisnega soglasja Prodajalca
- posledic običajne obrabe dela produkta ali produkta kot celote
Kupec je obvezan, da izvede pregled produkta, da ugotovi morebitne vidne napake čim prej po prehodu nevarnosti škode na produktu. V primeru, da produkt prevaža Prodajalec, je Kupec obvezan, da izvede pregled produkta takoj po omogočenem razkladanju produkta na prevoznem sredstvu. Kupec je obvezan, da vidne napake dobavljenega produkta označi pri njegovem prevzemu na ustreznem dobavnem listu. Ko se izteče rok 15 dni od dneva dobave produkta, se ne more več uveljaviti zahtevkov za odgovornost zaradi vidnih napak. Druge napake produkta morajo biti sporočene pisno Prodajalcu takoj, ko se jih odkrije, najpozneje pa do konca garancijske dobe.

Ko preteče garancijska doba od trenutka, ko je imel Kupec možnost, da si produkt pregleda, se ne more več uveljavljati zahtevkov za odgovornost zaradi napak.

Reklamacija, ki je poslana najkasneje zadnji dan garancijske dobe, se šteje kot pravočasno uveljavljena, pri čemer se upošteva datum oddaje priporočenega pisma nosilcu poštne licence.

Kupec mora reklamacijo napak dobavljenega produkta izvesti pisno z dodanimi dokumenti:

- kopijo dobavnega lista oz. CMR
- kopijo ustrezne nakupne ali druge pogodbe in fakture
- identifikacijske podatke o produktu, njegove tehnične podatke
- protokol z opisom konkretnih ugotovljenih napak in njihovega obsega z veljavnostjo uradnega kontrolnega pregleda
- zahtevek Kupca za reklamacijo
V primeru, da so napake produkta (reklamacija) sporočene telefonsko ali preko e-pošte, faksa, je potrebno nato v treh koledarskih dneh pisno sporočiti napake produkta (reklamacija) Kupcu in to s priporočeno pošto družbe Slovenská pošta, a.s.

Prodajalec je obvezan v 15 dneh od prejema reklamacije, da pisno sporoči Kupcu, ali reklamacijo prizna ali ne prizna in način reševanja reklamacije.

Reklamiran produkt oz. njegov del mora Kupec skladiščiti posebej vse do dokončanja postopka reklamacije. Kakršnokoli ravnanje ali uporaba produkta, ki bi lahko otežila ali onemogočila preverjanje reklamiranih napak dobavljenega produkta je prepovedano. Kupec je obvezan, da pod pogojem prenehanja vseh obveznosti Prodajalca glede odgovornosti za napake omogoči Prodajalcu, da se lahko prepriča o reklamiranih napakah produkta in mu na zahtevo Prodajalca preda reklamirani produkt ali njegov del.

Kupec ni upravičen, da uporablja ali prodaja reklamiran produkt brez pisnega soglasja Prodajalca in to vse do končne rešitve reklamacije.

Če Kupec prekrši navedena načela reklamacije in reklamacijskega postopka oz. če bo reklamacija neupravičena, si Prodajalec pridržuje možnost, da reklamacijo napak produkta zavrne. V navedenem primeru je Kupec obvezan, da povrne Prodajalcu vse stroške, ki so nastali pri reklamacijskem postopku. Če je reklamacija napak upravičena, lahko Kupec zahteva dobavo nadomestnega produkta ali njegovega dela namesto teh z napako, ali popravilo napak na produktu oz. primeren popust in to samo do deleža 15 % nakupne ali druge cene. Kupec nima možnosti do kakršnihkoli drugih zahtev v primeru napak produkta.

V primeru izvedene zamenjave delov produkta z napako ali produkta zamenjani deli z napako ali zamenjan produkt postanejo last Prodajalca.

Popravilo napak pri produktu bo izvedena pri Kupcu na kraju, ki je določen v nakupni ali drugi pogodbi, oz. bo Kupec poslal Prodajalcu del produkta z napako ali produkt za popravilo. V primeru, da je produkt na drugem mestu, kot je določeno v sklenjeni pogodbi, vse prevozne in druge stroške, ki so povezani s popravilom produkta ali njegovega dela, plača Prodajalcu Kupec.

Prodajalec se obvezuje, da bo izvedel demontažo in ponovno montažo sestavnih delov produkta, če ta montaža zahteva specialno strokovno tehnično znanje in veščine. Če takšno znanje in veščine niso nujno potrebne, Prodajalec svoje obveznosti v reklamacijskem postopku, ki poteka, v celoti izpolni, če Kupcu ustrezno dobavi popravljen ali zamenjan del produkta ali produkt.

Strani sta se dogovorili, da v primeru, da je ena stran odgovorna za škodo, ta stran odgovarja drugi samo za dejansko škodo, ne pa tudi za izgubljen dobiček.

Poleg zakonskih razlogov Prodajalec ne odgovarja za kršitev svojih obveznosti, če je bila povzročena zaradi zamude ali druge kršitve obveznosti njegovih dobaviteljev.

Prodajalec ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo oz. izgubljen dobiček, ki je nastal pri Kupcu zaradi uporabe predmeta nakupa (produkta) za drug namen ali v okolju, ki zahteva drugačne kvalitativne lastnosti produkta, kot so navedene v naročilu Kupca.

VI. Pravni okvir in reševanje sporov

Strani sta se dogovorili, da bo o vseh njunih sporih, ki so posledica medsebojnega poslovanja v povezavi s temi Pogoji, vključno s spori o njihovi veljavnosti, obrazložitvi ali prenehanju, odločalo Arbitražno sodišče Slovaške poslovne in industrijske zbornice (Slovenská obchodná a priemyselná komora) v Bratislavi na podlagi lastnih osnovnih notranje določenih predpisov. Strani sprejmeta odločitev tega sodišča. Njegova odločitev je za obe strani zavezujoča.

Prodajalec in Kupec sta se dogovorila, da bo o vseh sporih, ki niso povezani z lastništvom, odločalo Okrožno sodišče - Bratislava I, Záhradnická 10, 812 44 Bratislava po pravnih predpisih Republike Slovaške.

Te Pogoje urejajo zakoni Republike Slovaške. Če je Kupec tuja pravna oseba, Prodajalec in Kupec z dogovorom izključujeta uporabo Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga

VII. Posledice začetka insolventnega postopka, uredbe o izvršbi,
likvidaciji in zmanjšani zmožnosti za izpolnjevanje zavez


V primeru, da je proti Kupcu sprožen insolventni postopek kot dolžniku na podlagi insolventnega zakona, ki velja v državi, kjer se nahaja sedež oz. kraju, kjer posluje Kupec, ali pa je proti njemu uvedena izvršba na podlagi zakona, ki je veljaven v državi sedeža oz. kraja, kjer posluje Kupec, ali je Kupec v likvidaciji na podlagi ustreznega zakona, ki velja v državi sedeža ali kraja, kjer posluje Kupec, ali pa je zmožnost Kupca, da izpolnjuje zaveze na podlagi sklenjenih nakupnih ali drugih pogodb resno omejena in Prodajalec ne uporabi svoje pravice, da odstopi od sklenjenih pogodb, je Prodajalec upravičen Kupcu obračunati enkratno pogodbeno kazen v višini 10 % cene naročenega ali dobavljenega in neplačanega ali delno plačanega produkta glede na sklenjeno nakupno ali drugo pogodbo.

VIII. Končna določila

Pogodbeni strani sta se dogovorila, da se v primeru dvoma za pravno obrazložitev Pogojev, pogodb, ki so sklenjene na njihovi osnovi, in postopkov, ki so izvedeni na njihovi osnovi, uporabi ustrezna določila Mednarodnih pravil za obrazložitev terminov za dobavo (ICC) - INCOTERMS 2010, točka DAP.

Pod višjo silo se štejejo izredne okoliščine, ki onemogočajo izvajanje obveznosti Prodajalca na podlagi nakupne ali druge pogodbe, ki so nastale neodvisno od volje Prodajalca

in jih tako Prodajalec kot tudi Kupec nista mogla preprečiti. Če nastanejo okoliščine, ki so posledica višje sile in onemogočijo izvajanje pogodbenih obveznosti Prodajalca ali njegovega dobavitelja, ima Prodajalec neodpovedljivo pravico, da podaljša dobavne roke za dobavo produkta, ali pa odstopi od nakupne ali druge pogodbe in to v obeh primerih brez obveznosti za povračilo škode.

Obveznosti Kupca, da redno izvaja plačila, to ne spremeni, tudi v primeru sklicevanja na višjo silo.

Nobena od pravic ali obveznosti Kupca v okviru nakupne pogodbe ne sme biti brez predhodnega pisnega soglasja Prodajalca prepuščena ali prenesena na tretjo osebo.

To ne posega v možnost, da Kupec in Prodajalec za prevoz produkta uporabljata tretje osebe kot pogodbeno dogovorjene prevoznike.

Če Kupec zavrne ali uniči prejete listine od Prodajalca, se ustrezna listina šteje za prejeto na dan zavrnitve ali uničenja te prejete pošiljke.

Kupec daje Prodajalcu soglasje za obdelavo vseh osebnih ali poslovnih podatkov, ki mu jih kot Kupec sporoči in to v skladu z zakonom NR SR št. 122/2013 Z. Z., Zakon o varovanju osebnih podatkov in o spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov, ki velja v Republiki Slovaški. To soglasje Kupca velja vse do trenutka pisnega preklica. Prejete podatke bo Prodajalec obdelal za potrebe svojih storitev in v marketinške namene.

Ti Pogoji začnejo veljati na dan njihove izdaje.

V Bratislavi 1. 1. 2016

Cyril Eštok, zastopnik

Industrial Tools & Solutions Slovenia