Industrial Tools & Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Drilling solutions
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Power Equipment
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Compressors
Products
Compressors
Industrial condensate treatment solutions range
Products
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Process gas and air equipment
Compressors

Global Green Growth Institute Support Campaign

โครงการภาคความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

Energy Service Company


โครงการ ภาคความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นโครงการที่ Global Green Growth Institute (GGGI) ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ออกแบบและดำเนินการร่วมกันในการสร้างกลไกเพื่อสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจ สามารถลงทุนในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยที่ กฟภ. จะทำหน้าที่เป็นองค์กรกลาง อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน ระหว่างผู้ประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Companies: ESCOs)

ทั้งนี้ กฟภ. จะเป็นผู้ดำเนินการทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการในการจัดหาอุปกรณ์ที่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงการรับประกัน ส่งมอบและติดตัง้ โดย กฟภ. จะเป็นผู้กำหนดราคา เปิดประมูลให้ ESCO ที่สนใจเข้าร่วมประกวดราคา และจัดหาอุปกรณ์ให้แก่ผู้ประกอบการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ผู้ประกอบการ สามารถผ่อนชำระค่าปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานพร้อมกับบิลค่าไฟในแต่ละเดือน โดยผู้ประกอบการไม่ต้องชำระเงินค่าอุปกรณ์ทันทีหลังจากติดตัง้ หรืออาจชำระเงินดาวน์บางส่วน (ไม่เกินร้อยละ 50) โดยส่วนที่เหลือผ่อนชำระคืนรายเดือนพร้อมบิลค่าไฟ ระยะเวลาผ่อนนั้นไม่เกิน 5 ปี

Commercial Campaigns 2018