Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Rental Fleet
Atlas Copco Rental
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Rental Fleet
Oil-free air compressors
Oil-free air compressors
Oil-lubricated air compressors
Rental Fleet
Oil-lubricated air compressors
Oil-lubricated air compressors
Industries served
Compressors
Solutions
Products
Compressors
Industrial condensate treatment solutions range
Products
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Process gas and air equipment
Products
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Foundries & Metal Fabrication
Original equipment manufacturer
Industries Served
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Products
Air line accessories
Air line accessories
Air line accessories
Drilling solutions
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Vacuum solutions

Project 80:20 Government Support in Compressed Air system for Industry

โครงการสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน ในระบบอากาศอัดทั้งระบบด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ขยายระยะเวลาสำหรับโครงการ 80 : 20 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

80 20 พพ. สนับสนุนเงินในการปรับปรุงเพื่อประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดโครงการ

ระบบอากาศอัดเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพต่ำโดยมีประสิทธิภาพรวมทั้งระบบเพียงประมาณ 15% - 20% เท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็น

ระบบที่มีความซับซ้อนในตัวเองสูง และเป็นระบบมีศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานสูงหากมีการบริหารจัดการที่ถูกวิธี โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบอากาศอัด โดยตรงต้องมีความเข้าใจในเชิงลึกในการควบคุมพารามิเตอร์ต่าง ๆ และหากมีการควบคุมการใช้พลังงานให้อยู่ในระดับเหมาะสม ก็จะส่งเสริมให้เกิดการ ใช้พลังงานในระบบอากาศอัดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนพลังงาน ร้อยละ 20-50 ของค่าไฟฟ้าในระบบอากาศอัด โดยโครงการนี้มุ่งเน้น การวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม และอาจขยายผลเพิ่มความเชื่อมั่นของข้อมูลโดยการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดและ/หรือระบบควบคุม อัตโนมัติที่เหมาะสมทั้งด้านเทคนิคและการลงทุน ดังนั้น พพ. จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในระบบอากาศอัดทั้งระบบ เพื่อบูรณาการด้าน การจัดการพลังงานร่วมกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอากาศอัดทั้งระบบ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในการ ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ

Atlas Copco Compressor & Vacuum pump Thailand ขอร่วมเป็นหนึ่งตัวแทนที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถลดปัญหาด้านการใช้พลังงานในโรงงานของท่าน

Support by Government support 20% from 100% for project to improve energy efficiency

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ ทางบริษัทแอตลาส คอปโก้โดยออกโปรโมชั่นเพื่อทำการตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้เครื่องอัดอากาศให้กับทางลูกค้า ฟรี พร้อมกับทำแคมเปญส่วนลดเพื่อให้ทางลูกค้าได้ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเต็มที่ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ได้ที่ วิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพกับระบบอัดอากาศ

  •  ระบบการจัดการ การทำงานของเครื่องอัดอากาศ
  • ระบบการใช้นำพลังงานกลับมาใช้

ข่าวสารของเรา

Campaigns 2018