Project 80:20 Government Support in Compressed Air system for Industry

โครงการสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน ในระบบอากาศอัดทั้งระบบด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ขยายระยะเวลาสำหรับโครงการ 80 : 20 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

80 20 พพ. สนับสนุนเงินในการปรับปรุงเพื่อประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดโครงการ

ระบบอากาศอัดเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพต่ำโดยมีประสิทธิภาพรวมทั้งระบบเพียงประมาณ 15% - 20% เท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็น

ระบบที่มีความซับซ้อนในตัวเองสูง และเป็นระบบมีศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานสูงหากมีการบริหารจัดการที่ถูกวิธี โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบอากาศอัด โดยตรงต้องมีความเข้าใจในเชิงลึกในการควบคุมพารามิเตอร์ต่าง ๆ และหากมีการควบคุมการใช้พลังงานให้อยู่ในระดับเหมาะสม ก็จะส่งเสริมให้เกิดการ ใช้พลังงานในระบบอากาศอัดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนพลังงาน ร้อยละ 20-50 ของค่าไฟฟ้าในระบบอากาศอัด โดยโครงการนี้มุ่งเน้น การวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม และอาจขยายผลเพิ่มความเชื่อมั่นของข้อมูลโดยการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดและ/หรือระบบควบคุม อัตโนมัติที่เหมาะสมทั้งด้านเทคนิคและการลงทุน ดังนั้น พพ. จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในระบบอากาศอัดทั้งระบบ เพื่อบูรณาการด้าน การจัดการพลังงานร่วมกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอากาศอัดทั้งระบบ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในการ ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ

Atlas Copco Compressor & Vacuum pump Thailand ขอร่วมเป็นหนึ่งตัวแทนที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถลดปัญหาด้านการใช้พลังงานในโรงงานของท่าน

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ ทางบริษัทแอตลาส คอปโก้โดยออกโปรโมชั่นเพื่อทำการตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้เครื่องอัดอากาศให้กับทางลูกค้า ฟรี พร้อมกับทำแคมเปญส่วนลดเพื่อให้ทางลูกค้าได้ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเต็มที่ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ได้ที่ วิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพกับระบบอัดอากาศ

  •  ระบบการจัดการ การทำงานของเครื่องอัดอากาศ
  • ระบบการใช้นำพลังงานกลับมาใช้

ข่าวสารของเรา

2018 Campaigns