Trust Experience from Thai Summit

มาฟังประสบการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ แอตลาส คอปโก้ โดยบริษัท ซัมมิท ประเทศไทย

กลุ่มบริษัทไทยซัมมิทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2520 มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย มีฐานการผลิตครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ แหลมฉบัง, ระยอง ,นครนายก และสมุทรปราการ รวมไปถึงฐานการผลิตในต่างประเทศ

Product Commercial News