Tanning industrial zone km.34 chooses energy-efficient Screw blower wastewater treatment

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานฟอกหนัง ไว้วางใจเลือกใช้ Screw blower รุ่น ZS 90 ที่มีประสิทธิภาพ ในการบำบัดน้ำเสีย

oil-free Waste water treatment Blower 2019 ZS

Tanning industries are a powerful business that crucial for our economic system. They are not only adding values to hides and skins but also making high revenue to Thailand from both segments, local trading and international trading. Nevertheless, the wastewater from their business may impact on environment and societies. So, they need to control wastewater treatment systems to minimize impact environment, making more safety for societies as prescribed by law.

Nowadays, many tanning industries have increased they are efficient of wastewater treatment by aerobic treatment system. This process uses bacteria to break up waste particles and requires large amounts of air to blown into the wastewater to maintain the desired level of dissolved oxygen (DO) within the wastewater containment system.

We proud to present our customer’s story, tanning industrial zone km.34, the business that relies upon and chooses our Screw blower ZS 90 VSD+ for wastewater treatment.

The old blower was energy consumption we presented our new technology that supports energy efficiency by reducing the long-term of investment. Atlas Copco is known that the biggest part of the total business cost is an electric fee. We serve an effective solution based on customer satisfaction. We do understand customer’s satisfaction, also the effect of the noise environment for the working area.

With our Screw blower ZS 90 VSD+, the most suitable solutions with the integrated Variable Speed Drive (VSD+) for wastewater treatment can provide efficiency and saving energy for our customer. This oil-free Screw blower was certified by ISO 9001 (quality certification standard) and ISO 8573-1 (Class 0 certified), ensuring that avoiding oil contamination can maintaining a safe and healthy workplace. It is easy installation, quiet operation, driving down your energy cost and intelligent control with a monitoring system (Elektronikon).

After our customer replaced Screw blower ZS 90 VSD+ for wastewater treatment, there was more flow rate and capacity while reducing energy consumption. They satisfied with this product because it can save their energy cost around 5 million THB per year.

Atlas Copco Thailand would like to say thank you to Tanning industrial zone km.34 Co., Ltd. for their trust in our product. We are proud to be an essential part of our customers to drive their success and bring their sustainable growth through value investing and making a healthier future for societies and the world.


อุตสาหกรรมฟอกหนังสัตว์ เป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหนังสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ หรือเพื่อส่งออก อุตสาหกรรมนี้สามารถทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่ลักษณะของการประกอบกิจการนั้นอาจมีผลกระทบต่อชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในด้านมลพิษทางอากาศและน้ำเสีย ด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรมฟอกหนังจึงต้องมีการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ลดผลกระทบต่อชุมชน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

ปัจจุบัน โรงงานฟอกหนังหลายแห่งได้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการเติมกาศลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย (aeration) เพื่อลดปัญหากลิ่น ซึ่งการเติมกาศลงในน้ำเสียนี้จะช่วยเพิ่มค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำ (Dissolved Oxygen; DO) ให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับจุลินทรีย์ เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้กลายเป็นกากตะกอน

เรื่องราวที่น่าประทับใจของลูกค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ คือ บริษัท เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมฟอกหนัง ซึ่งไว้วางใจเลือกใช้ Screw blower รุ่น ZS 90 VSD+ จาก แอตลาส คอปโก้ ในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีเติมอากาศลงในบ่อบำบัด

เดิม บริษัท เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 จำกัด ได้ใช้เครื่องเติมอากาศ Root Blower ในการบำบัดน้ำเสีย แต่พบข้อเสียคือการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงมาก จึงหันมาสนใจเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า นั่นก็คือ Screw blower รุ่น ZS 90 ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการปรับความเร็วรอบมอเตอร์ หรือ Variable Speed Drive (VSD+) 

Screw blower รุ่น ZS 90 VSD+ นี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของเครื่อง และการประหยัดพลังงาน ด้วย ZS 90 VSD+ นี้ เป็น Screw blower ชนิด oil-free ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ ISO 9001 และจัดอยู่ใน Class 0 ตามมาตรฐาน ISO 8573-1 จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีคุณภาพที่ดี และปราศจากการใช้น้ำมัน 100% ช่วยให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความสะอาด มีคุณสมบัติเป็น Screw blower ที่ติดตั้งง่าย เสียงเงียบ มีระบบ monitoring ที่เรียกว่า Elektronikon ช่วยควบคุมดูแลการทำงานของเครื่อง และสามารถประหยัดพลังงานได้มาก

หลังจากที่ลูกค้าได้มีการนำ Screw blower ไปใช้บำบัดน้ำเสียแทน Root blower พบว่า Screw blower นั้นสามารถให้ปริมาณลมที่มากกว่าแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าเดิมถึงสองเท่า ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้เฉลี่ยปีละประมาณ 5 ล้านบาท จึงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก

ทางบริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท เขตประกอบอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรา เราภูมิใจที่เป็นส่วนช่วยให้ลูกค้าของเราได้เลือกลงทุนในสิ่งที่คุ้มค่า สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม