Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi

Tuotantolinjan joustavuuden parantaminen

Nykyistä kuorma-autojen tuotantolinjaa voidaan muuttaa joustavammaksi ottamalla käyttöön antureilla varustetut sähkötyökalut. Paras vaihtoehto on käyttää kiristystuloksia tallentavia työkaluja, joita voi käyttää useassa eri työasetelmassa. Yhdellä tällaisella sähkötyökalulla voidaan korvata useita paineilmatyökaluja ja perusmallisia sähkötyökaluja. Tämä alentaa huoltokustannuksia ja yksinkertaistaa tuotantoa. Tuotantolinja on valmisteltava lyhyempiä tahtiaikoja varten, jotta kasvavaan kysyntään voidaan vastata tulevaisuudessa. Sähkötyökalut auttavat optimoimaan tuotantoa, sillä ne mahdollistavat tuotantoajan lyhentämisen minimiin.

Sähkötyökalujen edut

   
Vähemmän työkaluja Yksi sähkötyökalu korvaa useita paineilmatyökaluja
Tuotannon laatu paranee Antureilla varustetut sähkötyökalut ovat tarkempia, ja ne lähettävät jäljitettävää dataa säilytettäväksi, mikä auttaa valmistautumaan teollisuus 4.0:aan
Parempi kuorma-autojen laatu – seuraukset jälkimarkkinoilla Kun laatu huomioidaan alusta alkaen, asiakas saa parempaa laatua ja takuukustannukset pienenevät
Toimivampaa ergonomiaa Kun letkuja ja kaapeleita on vähemmän, myös kompastumisvaara pienenee. Sähkötyökalut ovat hiljaisempia ja tärisevät vain vähän. Ilmassa on vähemmän öljyä, mikä on hyvä asia sekä keuhkoille että valmistettaville kuorma-autoille. Momenttiavaimista voidaan hankkiutua eroon.
Pienemmät energiakustannukset Energiakustannukset alenevat minimiin, ja ympäristöjalanjälki paranee huomattavasti
Tuottavuus Monia iskeviä työkaluja käytetään pehmeissä liitoksissa, ja niiden annetaan iskeä liian pitkään. Sähkötyökaluilla kiristäminen sujuu monesti nopeammin, vaikka niiden kiristysnopeus onkin hitaampi. Momenttiavaimien ja iskevien mutterinvääntimien käyttö on aikaa vievä kaksivaiheinen prosessi, joka voidaan jättää pois.
Kiristyksen tarkkuus Momenttiavaimet eivät useinkaan liikahda käyttäjän tarkastaessa liitosta. Tällaisissa tapauksissa pultin kierteet saattavat olla rikki, minkä seurauksena asennettavien osien puristusvoima on väärä. Taustasyynä ovat usein laatuongelmat, kuten liitosten löystyminen.

Laadunvarmistus – laatua alusta alkaen

Sähkötyökalut ja älykkäät ratkaisut opastavat käyttäjiä kokoonpanoprosessissa ja auttavat käyttäjää valitsemaan sovellukseen sopivan työkalun. Anturilla varustetut sähkötyökalut tuottavat havainnoitavia tuloksia säilytettäväksi. Jos virheitä ei voida korjata suoraan työasemalla, yhdistetyt uudelleentyöstöasemat voivat antaa tietoja uudelleentyöstöstä ja ohjeistaa, mitä työkalua mihinkin tarkoitukseen kannattaa käyttää. Kuorma-auto voidaan tarkastaa satunnaisesti laadunvalvontapisteessä linjan lopussa ja kriittiset osat vaihtuvissa sykleissä. Näytöt ja niihin yhdistetyt työkalut auttavat laadunvalvontapisteen työntekijöitä oikeissa testauskäytännöissä.

Laatutiedot oleellisia teollisuus 4.0:n kannalta

Viimeisimmillä laadunvarmistusjärjestelmillä voidaan tukea kuorma-autojen koko tuotantoprosessia ja määrittää syklisiä tuotantovälineiden testirutiineja, jotka liittyvät esimerkiksi normeihin VDI/VDE 2645-2, ISO 5393 ja ISO 6789.

Nykypäivän laadunvarmistusjärjestelmät luovat raportteja tuotantolaitoksen johdon vaatimien normien ja standardien mukaan tuotantoprosessien optimoimiseksi. Tiedot on tallennettava jäljitettävyyssyistä ja tuotantolaitteiden järjestämiseksi. Älykkäät ohjelmistoratkaisut tuottavat tilaraportteja ja ehdotuksia tuotantoprosessin parantamiseksi, ja niihin kytketyt tuotantolaitteet tuottavat tietoja analysoitavaksi. Laatutiedot ovat avainasemassa, kun nykypäivän kuorma-autojen tuotantoympäristössä halutaan siirtyä teollisuus 4.0 -tuotantoympäristöön.

Luo Lean-työympäristö

Kuorma-autojen rakentamisen tuottavuutta voidaan parantaa soveltamalla Lean-periaatteita. Tähän kuuluu mm. tuotantovälineiden karsiminen, jotta mahdollisimman pienellä työkaluvalikoimalla voidaan tuottaa monenlaisia kuorma-autoversioita.

Lean-työkaluperiaatteet: Yhdellä sähkötyökalulla voidaan usein korvata monia paineilmatyökaluja eri momenttiasetuksia käyttämällä. Monet anturilla varustetut sähkötyökalut ovat saatavilla johdottomina akkuversioina, jolloin ei ole tarvetta kaapelienhallinnalle tai vaaraa kompastua ilmaletkuihin. Näin työpisteen asennuskustannukset alenevat, työalue pysyy siistimpänä ja työntekijöillä on alue paremmin hallinnassa ja vähemmän stressiä.

Lean-logistiikka: Käyttäjien ei tulisi joutua kävelemään pitkiä matkoja kuorma-auton kokoamisprosessin vaatimien työkalujen tai osien hakemiseksi. Osat tulisi toimittaa siihen työpisteeseen, missä ne asennetaan kuorma-autoon, jotta ne ovat käyttäjän ulottuvilla silloin, kun niitä tarvitaan. Atlas Copco ja muut konsultointiyritykset tarjoavat tuotantolaitosten tarkastuksia, joissa tunnistetaan keinoja yksinkertaistaa tuotantoa karsimalla turhia toimintoja.

Tavoitteena hyvä ergonomia tuotantolaitoksessa

Hyvä työkalu-, työasema- ja tuotantolaitosergonomia ovat tärkeitä tuottavuuden parantamisen kannalta. Melu ja tärinä ovat tyypillisiä kuormittavia tekijöitä ajoneuvojen kokoamistilanteissa. EU-laeissa melualtistuksen rajaksi on säädetty 85 dB(A) käyttäjien suojelemiseksi pysyviltä kuulovaurioilta. Lait edellyttävät myös, että tuotantolaitteiden kerryttämä tärinätaso on 8-tuntisen työvuoron aikana alle 2,5 m/s2, jotta käyttäjille ei pääse syntymään pitkäaikaisia vaivoja.Kaatumisvaarat, ilmassa oleva öljy sekä pitkien ja raskaiden momenttiavainten käyttö lisäävät työn kuormittavuutta ja joissakin tapauksissa jopa aiheuttavat pitkäkestoisia luusto- tai keuhkovaurioita. Paineilmatyökalujen korvaaminen sähkötyökaluilla auttaa ehkäisemään näitä ongelmia. Terveet työntekijät ovat keskittyneempiä ja positiivisempia ja tekevät laadukkaampaa jälkeä.Kun kokeneet työntekijät jäävät sairaslomalle huonon työergonomian vuoksi, heidän tilalleen on otettava uusia työntekijöitä, jotka puolestaan on koulutettava. Tästä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Edellä mainitun kaltaisten terveysongelmien vuoksi työnantaja voi myös joutua maksamaan korvauksia sekä tarjoamaan kyseisille työntekijöille uuden ja turvallisemman työympäristön. Tällaiset työntekijät siirretään usein tukitoimintoihin, jotka tavallisesti ulkoistettaisiin kustannustehokkaammille yrityksille.

Harkitse hybridiliitoksia: niittaus/liimaus/kiristys

Kuorma-autojen sähköistyminen lisääntyy tulevina vuosina, ja myös kuorma-autojen rakenne tulee muuttumaan. Bensiini- ja dieselmoottoreiden tilalle tulevat kuorma-auton pyörästöön asennetut sähkömoottorit. Jopa yli 800 kg painavat akut asennetaan runkoon. Myös polttoainekennot kiinnitetään runkoon tai ohjaamon alueelle.

Kuorma-autojen painoa, ja siten myös energiankulutusta, pyritään vähentämään käyttämällä yhä enemmän komposiittimateriaaleja. Tätä varten liiäntätöihin on kehitettävä yhdistelmämenetelmiä ja robotteja, joissa on vaihtojärjestelmät niittaukselle, liimaukselle ja kiristykselle.

Akkujen rakentaminen edellyttää erikoisosaamista

Akun rakentaminen edellyttää liimaamista, niittaamista ja hallittua kiristämistä sekä kitkaporausta ruuvinsyöttöjärjestelmien avulla. Lisäksi tarvitaan tietoa rakojen täytön tasaprässäyksestä tai lämpöä johtavista täytemateriaaleista, jotta akkupinojen alta saadaan poistettua kaikki kuplat.

Yhdessä asiakkaiden kanssa on kehitettävä kustomoituja menetelmiä ja hyödynnettävä sekä heidän että ratkaisuntarjoajan osaamista. Esimerkiksi Atlas Copco työstää useiden suuryritysten kanssa automatisoituja tuotantoratkaisuja akkutuotantoon ja muihin prosesseihin.

Työkalut kaipaavat huoltoa

Jotta tuotanto pysyy käynnissä ja työkalut käytettävissä tuotantolinjalla, on työkaluja huollettava. Huoltamattoman työkalun aiheuttama seisokki tulee kalliiksi, sillä se saattaa estää koko tuotantoa etenemästä. Monet kuorma-autojen valmistajat tekevät yhteistyötä paikan päällä määräaikaishuoltoja suorittavien yritysten kanssa.

Hyvin huolletut ja usein testatut työkalut tuottavat haluttua laatua. Kuorma-autojen valmistajien tulisi keskittyä kuorma-autojen valmistamiseen ja antaa huoltopalveluntarjoajien huolehtia laitteiston toimintakunnossa pitämisestä. Linja- ja kuorma-autojen valmistajat voivat sopia palveluntarjoajan kanssa tiettyjä suorituskyvyn indikaattoreita, joita seurataan. Tämä voi tuoda lisäsäästöjä, joita voidaan verrata huoltokustannuksiin ennen huolto-ohjelman käyttöönottoa.

Tarvitsemasi tekninen apu ja ratkaisut

Voimme auttaa huippuluokan kokoonpanoratkaisuissa, laadunvarmistusohjelmissa ja työnkulkuratkaisuissa, joissa huomioidaan tuotannon kaikki tekijät ja kiinnitetään erityistä huomiota ergonomiaan. Ole valmiina markkinaosuuden kasvuun laadukkaimpien tuotteiden, paremman brändi-imagon ja tyytyväisten asiakkaiden myötä.