Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Yhtenäinen laatu- ja arvoketju datapohjaisen tuotannon avulla

Monien tuotantoyritysten on vaikea saada valmistettavan tuotteen tila ja laatu täysin hallintaansa. Se johtuu usein järjestelmätason puutteista, riittämättömästä tietoteknisestä tuesta sekä kaikkien tuotantovaiheiden ja tuotantoprosessiin liittyvien toimijoiden yhdistämiseen vaadittavan ammattitaidon ja kokemuksen puuttumisesta. Yrityksen on yksinkertaisesti vaikea hyödyntää tuotantoprosessin digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Negatiiviset vaikutukset näkyvät usein tuotteen puutteellisessa laadussa, lukuisissa palautuksissa ja takuissa sekä korkeissa kustannuksissa. Laadukkaan ja tehokkaan tuotannon edellyttämää kokonaiskuvaa on vaikea saada, kun eri tuotantolaitteille tallennettuja tietoja ei käsitellä tehokkaasti.

Valmistava teollisuus investoi hyvästä syystä yhä enemmän ja nopeammin teknologiaan ja ammattitaitoon, joita tarvitaan tuotannon digitalisointiin. Monet yritykset saisivat paljon hyötyä siitä, että ne hyödyntäisivät tehokkaammin eri tuotantolaitteisiin ja työkaluihin tallennettuja tuotantotietoja. Jos yritys ei yhdistä ja hyödynnä tuotantotietoja, siitä voi seurata tuotantoprosessin häiriöitä, jotka voivat koskea myös alihankkijoita ja muita ulkopuolisia kumppaneita. Jos tuotantoketjun toimijat eivät puutteellisten tietojen vuoksi pysty kommunikoimaan tehokkaasti toistensa kanssa tuotannon eri vaiheissa, se voi johtaa siihen, ettei kenelläkään ole tuotannosta riittävän hyvää kokonaiskuvaa. Se voi myös vaikeuttaa sellaisen tiimihengen muodostumista, jossa työntekijät tukevat toisiaan, tekevät aloitteita, näkevät vaivaa ja parantavat tuotantoa kohti asetettuja tavoitteita.

Voi myös olla, että yrityksen tuotanto- ja laatupäälliköt eivät välttämättä saa tuotantoketjun eri vaiheiden tuotannon tilaa eivätkä tuotteen lopullista laatua täysin hallintaansa. Perinteiset työskentelytavat ja tuotantojärjestelmät toimivat näin jarruna, joka vaikuttaa negatiivisesti tuotantonopeuteen, lopulliseen laatuun, työtilanteeseen ja päätöksentekoon. Yritykselle se voi tarkoittaa myös kannattavuuden heikkenemistä ja sitä, että toimintaa on vaikea kehittää asetettujen kasvutavoitteiden mukaisesti.

Digitaalinen tuotantoprosessi parantaa koko tuotantoketjun laatua

Suomenkin valmistusteollisuudesta löytyy esimerkkejä siitä, miten tuotantoprosessin häiriöt vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen. Samalla pitää kuitenkin painottaa, että digitalisaation ja älykkäiden tehtaiden kehitys on edennyt hyvin nopeasti. Jos yrityksellä ei ole resursseja seurata kehittymistä, mutta se ottaa siitä huolimatta käyttöön digitalisaation ja datapohjaisen tuotannon mahdollistavaa teknologiaa, se on vaarassa jäädä kilpailussa jälkeen. Sillä on myös muita negatiivisia seurauksia.

Jotta laatuun liittyvät ongelmat voidaan käsitellä onnistuneesti, järjestelmävian syy on tunnistettava nopeasti ja tarkasti.

Jukka Kalasniemi , Atlas Copco Teollisuustekniikan tuotepäällikkö

Kun arvokkaita tuotantotietoja ei hyödynnetä digitalisoidussa prosessissa, on aina olemassa riski, että koordinoinnissa ja jäljitettävyydessä on puutteita ja että tuotanto keskeytyy turhaan niin, että se vaikuttaa negatiivisesti tulokseen. Tämän seurauksena on vaikeaa toimia ennakoivasti ja ennakoida tapahtumia, kuten tuotantolaitteiden tarvitsemaa ylläpitoa ja säännöllistä huoltoa. Datapohjaisessa tuotannossa saadaan yleisellä tasolla kokonaiskuva tuotantoketjun kaikkien laitteiden tilasta, ja oikeat toimenpiteet voidaan tehdä oikeaan aikaan. Tuotantoon ja laatuun liittyvien ongelmien ennakoinnista ja ehkäisemisestä jo ennen niiden syntymistä on paljon hyötyä. Esimerkiksi käytettävyysaika pitenee ja kannattavuus paranee. Automatisoidun ja datapohjaisen tuotannon avulla saadaan myös koko tuotantoprosessi paremmin hallintaan aina alihankkijoista valmiiseen tuotteeseen asti. Siten tuotteiden laatu voidaan taata tavalla, joka ei ole mahdollista perinteisiä tuotantomenetelmiä käytettäessä.

Digitalisoidussa tuotantoympäristössä tuotantojärjestelmästä itsestään tulee työkalu, jolla varmistetaan, ettei yksikään tuote poistu tuotantoyksiköstä täyttämättä tiettyjä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Tuotannon aikana ja sen jälkeen tehtävän testauksen, varmistuksen ja uudelleenkäsittelyn kustannuksia voidaan vähentää, millä on tärkeä taloudellinen merkitys. Tuotanto on laadultaan varmempaa ja joustavampaa. Siirtymäajat lyhenevät ja yritys voi kasvattaa tuotantokapasiteettiaan, kun seisokkiaikoja ja tarpeettomia tuotantoprosessin häiriöitä ei enää ole.

Lyhyemmät kehitysvaiheet, parempi toimitusvarmuus ja tosiasioihin perustuva tarvesuunnittelu

Digitalisaatioon investoiminen tarkoittaa sitä, että tuotantoyritys voi rakentaa kokonaan uuden arvoketjun, joka sisältää tuotteen kehityksen, alihankinta- ja hankintaprosessit, tuotannon ja ylläpidon suunnittelun, asiakassuhteet ja investoinnit uusiin lisäpalveluihin. Sen seurauksena tuotannossa niin isoilla tuotantolaitteilla kuin käsityökaluillakin tuotetut tiedot voidaan tallentaa tietokantoihin. Näiden tietojen avulla voidaan sitten dokumentoida ja analysoida laitteiston suorituskykyä ja tuotteiden laatua sekä muodostaa kokonaiskuva tuotannosta ja kehittää tuotantoprosesseja. Arvoketjusta saadaan parempi kokonaiskuva, kun tietoa on enemmän saatavilla. Tällöin voidaan myös kehittää uusia palveluja ja liiketoimintamalleja.

Digitalisaation ansiosta yritys voi käsitellä nopeasti suuria määriä tietoa esimerkiksi tuotteiden käyttöön ja asiakkaiden käyttäytymiseen liittyen. Tällainen tiedon käsittely ei onnistu tuotantoympäristössä ilman yhtenäistä datapohjaista tuotantoa. On tärkeää, että tuotanto- ja laatupäälliköt sekä valmistusteollisuuden yritysjohtajat pystyvät helposti hyödyntämään toiminta- ja käyttäjätietoja. Tietoja käytetään tuotannon optimointiin mutta myös parempien tuotteiden kehittämiseen ja tuotteiden laadun varmistamiseen. Sen vuoksi analyysit, jotka perustuvat toimintatietoihin siitä, miten tuotteet käyttäytyvät erilaisissa ympäristöissä, ovat tärkeitä kehitystä edistävälle, laajalle ja kilpailukykyiselle valmistusteollisuudelle.

Laadun optimointi käytännössä

Mitä todellista hyötyä yritykselle sitten on datapohjaisesta tuotannosta, tuotantotietojen keräämisestä ja tietojen tallentamisesta keskitetysti tietokantaan, joka on liitetty käyttäjäystävälliseen käyttöliittymään ja joka helpottaa tietojen analysointia? Olemme havainneet, että yritys voi parantaa tuotteidensa laatua entisestään kirjaamalla ja tallentamalla tietoja tuotteidensa käytöstä. Näitä tietoja hyödynnetään päivittäisessä tuotannossa ja siinä tapauksessa, että tuotteelle tapahtuu jotain sen ollessa asiakkaan käytössä. Tarkastellaan esimerkkinä vaikkapa asiakkaalle toimitettua ruuviliitosta.

Jos liitos löystyy yhtäkkiä tuotteen ollessa käytössä, järjestelmä voi tunnistaa nopeasti vian syyn. Samalla voidaan varmistaa, onko viallisia tuotteita toimitettu myös muille asiakkaille. Tuhansien tuotteiden takaisinvedon sijaan kerättyjen tietojen avulla voidaan analysoida, mitä liitoksen kiristämisessä on tapahtunut. Näin voidaan vetää takaisin vain ne tuotteet, joita vika koskee. Lisäksi voidaan aloittaa nopeasti toimenpiteet viallisen ruuviliitoksen aiheuttaneen syyn poistamiseksi. Tämä säästää paljon yrityksen aikaa ja minimoi tuotannonmenetystä, joka aiheutuu siitä, ettei laatuongelman aiheuttajaa tiedetä. Laatua voidaan siten optimoida käytännössä, mikä on tärkeä tekijä yrityksen laatuimagon, ennakoivan työskentelyn ja asiakassuhteiden vahvistamisen kannalta.

***
Autamme yrityksesi digitalisaatiossa askel askeleelta

Konsultaatiokäynnin aikana autamme ymmärtämään, miten yrityksesi toimii tällä hetkellä. Sen perusteella voimme luoda strategian yrityksesi tavoitteiden saavuttamiseksi askel askeleelta.

Ohjelmistoratkaisut Laadunvarmistus ja manuaalinen kiinnitys teollisuus 4.0