Právní podmínky

Níže naleznete právní informace týkající se návštěvy těchto webových stránek. Navíc vám doporučujeme přečíst si i naše zásady ochrany osobních údajů s popisem typů informací, které mohou být shromažďovány a zpracovávány, a rovněž zásady užívání souborů cookie, které vysvětlují, jak můžeme tyto soubory užívat. Děkujeme vám, že si obsah této stránky i našich zásad přečtete, a pokud přijmete všechny podmínky a ustanovení, i za návštěvu webových stránek. Přístupem na webové stránky nebo jejich používáním přijímáte všechny podmínky a ustanovení.

Skupinu Atlas Copco Group tvoří několik právnických osob, z nichž je každá odpovědná za své vlastní obchodní činnosti a produkty. V žádném případě nesmí být právnická osoba působící v rámci skupiny Atlas Copco Group zodpovědná a neručí za jednání nebo pochybení jiné právnické osoby. Získáním informací prostřednictvím těchto webových stránek nebo jiným použitím stránek souhlasíte, že se odpovědnost za produkt, nabídku nebo marketingové informace omezuje pouze na přímo zainteresovanou právnickou osobu.

Informace na těchto webových stránkách se mohou měnit bez předchozího upozornění, aniž by z toho pro nás vyplývaly jakékoli závazky nebo odpovědnost. Obsah webových stránek je poskytován pro pohodlí návštěvníků a představuje pouze nezávazné informace. Nemáte oprávnění vytvářet jakékoli odkazy na naše webové stránky, aniž bychom k tomu dali předem souhlas.

Přesnosti informací uvedených na našich webových stránkách věnujeme přiměřenou péči. NEPOSKYTUJEME VŠAK ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI NEVYDÁVÁME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ PŘESNOSTI POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ, JEJICH ÚPLNOSTI, VČASNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST VŮČI JAKÉKOLI STRANĚ ZA NÁHRADU ŠKODY – PŘÍMOU, SPECIÁLNÍ, REPRESIVNÍ, NÁHRADU NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JINOU FORMU NÁHRADY ŠKODY – Z DŮVODU POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH OBSAHU, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKODY ZA UŠLÝ ZISK, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT VE VAŠEM SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ APOD. JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ PŘIJMOUT VEŠKERÁ NEZBYTNÁ OPATŘENÍ A ZAJISTIT, ŽE COKOLI VYBÍRÁTE PRO VAŠE POUŽITÍ, NEOBSAHUJE VIRY, TROJSKÉ KONĚ ANI JINÉ VĚCI DESTRUKTIVNÍ POVAHY. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI NEVYDÁVÁME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU OHLEDNĚ JAKÝCHKOLI DALŠÍCH WEBOVÝCH STRÁNEK VLASTNĚNÝCH TŘETÍ STRANOU, NA KTERÉ MŮŽETE PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK VSTOUPIT.


Autorská práva, ochranné známky a další práva k duševnímu vlastnictví

Obsah těchto stránek, včetně, ale nikoli výhradně, log, ochranných známek, obchodních názvů, textů, obrázků, grafiky, zvuku, animace a videosouborů a jejich uspořádání na webových stránkách jsou vlastnictvím naší společnosti nebo jednoho či více dalších subjektů skupiny Atlas Copco Group nebo třetích stran a jsou předmětem ochrany duševního vlastnictví. Obsah těchto stránek nesmí být reprodukován, kopírován, přenášen, publikován, distribuován, upravován, přemisťován ani umisťován na jiné webové stránky nebo do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu. Všechna práva k duševnímu vlastnictví obsažená na webových stránkách, včetně autorských práv, ochranných známek, obchodního tajemství a patentových práv jsou vyhrazena a jakékoli použití bez předchozího písemného souhlasu od příslušného vlastníka je přísně zakázáno. Nic z obsahu těchto webových stránek nesmí být vykládáno jako poskytnutí jakékoli vyjádřené nebo předpokládané licence nebo práva použít naše duševní vlastnictví, duševní vlastnictví jakéhokoli jiného subjektu skupiny Atlas Copco Group nebo třetí strany.


Odkazy na webové stránky třetích stran

Některé z našich webových stránek mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme odpovědní za podmínky užití, zásady ochrany osobních údajů, obsah ani metody takovýchto dalších webových stránek nebo jejich vlastníků či provozovatelů.


Úprava těchto právních podmínek

Vyhrazujeme si právo tyto právní podmínky kdykoli měnit či aktualizovat.