Oznámení o ochraně osobních údajů

Úvod

Společnosti Atlas Copco a jejím přidruženým společnostem záleží na vašem soukromí, a proto si klade za cíl chránit vaše osobní údaje v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a principy správného nakládání s informacemi.

Toto oznámení o ochraně soukromí vysvětluje, jak společnost Atlas Copco a její dceřiné společnosti („společnost Atlas Copco“, „my“ a „náš“) shromažďuje, užívá a sdílí osobní údaje, které nám poskytnete nebo které ve vztahu k vaší osobě jinak získáme či vytvoříme („osobní údaje“).

Specifické požadavky pro jednotlivé země naleznete v dolní části stránky.


Rozsah

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je člověk, kterého lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, data o poloze, online identifikátor, nebo pomocí jednoho či více faktorů fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo společenské identity dané fyzické osoby.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které získáváme při naší běžné obchodní činnosti, a to online i offline, tzn. které shromáždíme v souvislosti s prodejem a marketingem, v rámci spolupráce s partnery a dodavateli a v rámci vztahů s investory. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na osobní údaje získané na našem webu Kariéra, pro něž platí oznámení o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání.


Správce údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost ze skupiny Atlas Copco, která vaše údaje původně shromáždila a určila účely a prostředky jejich užití.
Máte-li otázky ohledně toho, kdo je správcem vašich osobních údajů, nebo jiné otázky týkající se vašich údajů, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Atlas Copco na adrese privacy.officer@atlascopco.com.


Webové stránky

IP adresa, internetový prohlížeč, operační systémy, názvy domén

Pokud navštívíte naše webové stránky, můžeme evidovat IP adresu vašeho počítače. IP adresa vás neidentifikuje jako jednotlivce, ale identifikuje vašeho poskytovatele internetových služeb. Další neosobní identifikovatelné informace, které můžeme shromažďovat, zahrnují typ použitého internetového prohlížeče, typ použitého operačního systému počítače a název domény webové stránky, ze které jste navštívili naše stránky. Informace shromažďujeme, protože nám poskytují všeobecné demografické informace, například o zeměpisné poloze návštěvníků, nebo informaci o době strávené na našich stránkách. Sběr takovéhoto typu informací nám umožňuje spravovat naše webové stránky, diagnostikovat problémy serverů, analyzovat trendy a statistiky a poskytovat lepší služby zákazníkům.

Soubory cookie

Navštívíte-li naše webové stránky, můžeme do vašeho počítače odeslat soubory „cookie“. Cookie je malý textový soubor nebo soubor dat, který může vámi navštívená webová stránka umístit nebo uložit do vašeho počítače. Soubory cookie samy o sobě neobsahují žádné osobní identifikační informace. Pokud nám ale osobní identifikační údaje poskytnete, takovéto informace mohou být spojeny s daty uloženými v souboru cookie. Existují dva typy souborů cookie. První typ se ukládá jako soubor do vašeho počítače na delší dobu a může v počítači zůstat i poté, co jej vypnete. Takový soubor cookie lze použít například k informování návštěvníka o aktualizacích na webové stránce od jejího posledního navštívení. Druhý typ souboru cookie se nazývá „relační soubor cookie“. Tyto soubory cookie se při návštěvě webových stránek dočasně ukládají do paměti počítače. To se provádí například kvůli sledování, jaký jste na webové stránce zvolili jazyk. Relační soubory cookie se neukládají do počítače na delší dobu a mizí, když zavřete webový prohlížeč. Při sběru nebo zpracování informací získaných pomocí souborů cookie můžeme využívat pomoc třetí strany.

Soubory cookie můžeme používat z řady důvodů, například:

 • shromažďování statistických dat souvisejících se způsoby a trendy prohlížení;
 • přizpůsobení obsahu nebo funkcí zákazníkovi;
 • poskytování pomoci uživatelům webových stránek nebo sledování návštěv určitých internetových služeb;
 • umožnění uživatelům s hesly znovu vstoupit na určité webové stránky, aniž by museli přepisovat dříve zadané informace.

Jak blokovat soubory cookie:
Většinu internetových prohlížečů lze nastavit tak, aby blokovaly soubory cookie, mazaly soubory cookie z pevného disku počítače nebo vás upozornily, že stránka obsahuje soubory cookie před jejich uložením. Další informace o těchto funkcích získáte v pokynech nebo nápovědě webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že některé z našich webových stránek nemusí bez použití souborů cookie fungovat správně.


Kategorie osobních údajů, účely zpracování a právní základ

Klikněte na příslušný odkaz a přejděte do části, která se vás týká:

Příjemci osobních údajů

 • V rámci společnosti Atlas Copco: Pracovníci na obchodních pozicích vyžadující přístup k vašim osobním údajům, abychom mohli plnit naše smluvní a právní závazky (tj. pracovníci prodejního, účetního, provozního, právního oddělení), nebo za účelem našich oprávněných zájmů (tj. marketing).
 • Třetí strany: Můžeme využívat třetí strany k poskytování služeb nebo plnění úkolů naším jménem, a za tímto účelem jim můžeme zpřístupnit osobní údaje. Jakékoli zpracování takových osobních údajů bude probíhat podle našich pokynů a v souladu s původním účelem.
 • Zákonná povinnost: Osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit veřejným a soudním orgánům, pracovníkům a úřadům v oblasti vymáhání práva v souladu se zákonnými požadavky, abychom například splnili požadavky národní bezpečnosti nebo vymáhání práva, což se vztahuje na úřady a soudy v zemích, kde působíme. Pokud to zákonné předpisy povolují, můžeme osobní údaje zpřístupnit také třetím stranám (včetně právního zástupce), je-li to nutné, abychom prosadili, uplatnili nebo obhájili právní nároky nebo jinak vynutili naše práva, ochránili náš majetek nebo práva a majetek jiných osob, zajistili jejich bezpečnost nebo podle potřeby podpořili externí audit a závazky spojené s dodržováním předpisů a vedením společnosti.
 • Fúze a akvizice: Osobní údaje mohou být předány straně, která získá zcela nebo zčásti jmění nebo aktiva společnosti Atlas Copco nebo její obchodní podniky v případě prodeje, fúze, likvidace, zrušení či jiné události.
 • Přidružené společnosti: Osobní údaje můžeme dále předávat a sdílet v rámci přidružených společností Atlas Copco v souladu s platnými právními předpisy.


Mezinárodní předávání

Vzhledem k tomu, že Atlas Copco je globální společnost, která působí v mnoha různých zemích, můžeme vaše osobní údaje převést z jednoho právního subjektu na jiný nebo z jedné země do druhé, abychom dosáhli výše uvedených účelů zpracování. Vaše osobní údaje budeme převádět v souladu s platnými právními požadavky a pouze v míře nezbytné pro výše uvedené účely. V rámci společností skupiny Atlas Copco se osobní údaje převádějí podle stejných pravidel a úrovní zabezpečení. Je-li to vyžadováno, budou zavedeny dohody o zpracování údajů, aby se zajistila potřebná úroveň ochrany.

Společnost Atlas Copco spoléhá na dostupné právní mechanismy, které umožňují zákonný převod osobních údajů přes hranice. V rozsahu, v jakém společnost Atlas Copco spoléhá při autorizaci převodu na standardní smluvní doložky (také nazývané modelové doložky), bude společnost Atlas Copco tyto požadavky dodržovat, a to včetně případů, kdy může dojít k rozporu mezi těmito požadavky a tímto oznámením.

Společnost Atlas Copco nebude vaše osobní údaje prodávat nebo jinak sdílet mimo skupinu společností Atlas Copco, vyjma:

 • poskytovatelů služeb zajištěných společností Atlas Copco, aby vykonali služby jejím jménem. Společnost Atlas Copco bude vaše osobní údaje sdílet pouze s těmi poskytovateli služeb, které se společnosti Atlas Copco smluvně zavázali nepoužívat či nezveřejňovat informace vyjma případů, kdy je to nezbytné k vykonání služeb ve prospěch společnosti nebo pro dodržení zákonných požadavků;
 • aby dodržela právní závazky, a to například v reakci na legitimní žádost od donucovacích orgánů nebo jiných státních regulačních orgánů;
 • aby vyšetřila podezřelou nebo skutečnou nezákonnou činnost;
 • aby zabránila fyzické újmě nebo finanční ztrátě;
 • aby podpořila prodej nebo převod všech podniků či aktiv nebo jejích částí (včetně v případě úpadku).


Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, kdy s vámi budeme udržovat vztah, nebo dokud to bude nezbytné, abychom naplnili účel, pro který jsme je získali, to je obvykle po dobu určitého smluvního vztahu a po jakoukoli dobu poté, jak vyžadují nebo připouštějí platné právní předpisy.


Vaše práva

 • Máte právo získat bez omezení, v rozumných intervalech a bez přílišného zdržení nebo nákladů kopii všech údajů o vás, které se zpracovávají.
 • Máte právo na opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů.
 • Máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimních důvodů souvisejících s vaší situací, pokud toto zpracování nevyžaduje zákon. Pokud je námitka oprávněná, musí být zpracovávání ukončeno.
 • Můžete mít právo vyžádat si přenositelnost údajů. Přenositelností údajů se rozumí poskytnutí osobních údajů ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě, ve které mohou být snadno předány jiné společnosti. Právo na přenositelnost údajů podléhá omezením, tj. netýká se fyzických záznamů a nesmí ohrožovat práva ostatních nebo citlivé informace společnosti.
 • Máte právo nepodléhat rozhodnutím učiněným výhradně na základě automatického rozhodování, pokud budou mít tato rozhodnutí právní následky nebo vás výrazně ovlivní.
 • Máte právo stáhnout jakýkoli dříve udělený souhlas s konkrétním účelem, pokud je tento souhlas právním základem zpracování osobních údajů.

Respektujeme tato práva a využíváme procesy zajišťující jejich přiznání a odpovědi osobám, které je chtějí uplatnit. Pokud chcete uplatnit jakékoli z těchto práv, obraťte se na místní kontaktní osobu nebo pište na adresu privacy.officer@atlascopco.com.


Zabezpečení

Společnost Atlas Copco chce zajistit, aby vaše osobní údaje, které zpracovává, zůstaly v bezpečí, a využívá náležitá technická opatření a bezpečnostní zásady, které chrání spravované informace před následujícími okolnostmi:
 • neoprávněný přístup,
 • nesprávné používání nebo zveřejňování,
 • neoprávněné úpravy,
 • neoprávněné smazání nebo neúmyslná ztráta.

  Všichni pracovníci společnosti Atlas Copco a všechny třetí strany, které společnost Atlas Copco využívá ke zpracování vašich osobních údajů, mají povinnost respektovat důvěrnost vašich údajů.

Problémy s ochranou osobních údajů a možnosti kontaktování

Pokud se obáváte, že mohlo dojít k porušení zákonů o ochraně soukromí nebo jiného předpisu ze strany společnosti Atlas Copco, můžete kontaktovat příslušného pracovníka na adrese privacy.officer@atlascopco.com.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Atlas Copco vám bude k dispozici, prošetří vaši stížnost a bude vás informovat o řešení.
Pokud nevyhovíme vašemu požadavku nebo vám neposkytneme pádný důvod, proč to nejsme schopni učinit, máte právo kontaktovat dozorový úřad a podat stížnost. Místní dozorový úřad můžete kontaktovat na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm


Změny oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit, upravit a aktualizovat. Pravidelně kontrolujte, zda používáte jeho nejnovější verzi.