Sekretessmeddelande

Inledning

Atlas Copco och dess dotterbolag värdesätter din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med god sed och tillämplig lagstiftning om skydd av uppgifter.

Det här sekretessmeddelandet beskriver hur Atlas Copco och dess dotterbolag (”Atlas Copco”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) samlar in, använder och delar personuppgifter som du lämnar till oss, eller som vi annars kan erhålla eller generera, som gäller dig (”personuppgifter”).

Landsspecifik information finns längst ned på sidan.

Omfattning

Personuppgifter avser varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framförallt genom hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Detta sekretessmeddelande gäller de personuppgifter vi erhåller genom vår normala affärsverksamhet, både online och offline, dvs. insamling i samband med försäljning och marknadsföring, samarbete med partner och leverantörer samt investerarrelationer. Sekretesspolicyn gäller inte för personuppgifter som erhållits via vår karriärwebbplats, som omfattas av sekretessmeddelandet för sökande.

Registeransvarig

Registeransvarig är det företag inom Atlas Copco-gruppen som ursprungligen samlade in dina uppgifter och beslutade om ändamålen och medlen för användning av dina uppgifter. Om du har frågor om vem som är registeransvarig för dina uppgifter eller några andra frågor som rör dina uppgifter, kontakta Atlas Copco-gruppens Privacy Officer via privacy.officer@atlascopco.com.

Webbplats

IP-adress, webbläsare, operativsystem, domännamn

När du går in på vår webbplats kan det hända att vi registrerar din dators IP-adress. IP-adressen identifierar inte dig som individ utan din internetleverantör. Annan information som inte är personligt identifierbar som vi kan komma att registrera inkluderar vilken typ av internetwebbläsare som används, vilken typ av operativsystem som används och domännamnet på den webbplats som du länkades från. Informationen samlas in för att ge en bred demografisk information, som exempelvis var besökare befinner sig geografiskt och hur länge de är inne på vår webbplats. Genom att samla in den här typen av information kan vi administrera vår webbplats, diagnostisera serverproblem, analysera trender och statistik och tillhandahålla bättre kundservice.

Cookies

När du besöker vår webbsida kan det hända att vi skickar ”cookies” till din dator. En cookie är en liten textfil eller data som en webbsida som du besöker kan placera eller spara på din dator. Cookies innehåller inte själva någon personlig identifierbar information. Om du emellertid förser oss med sådan personlig identifierbar information (t.ex. genom att registrera dig för en internetrelaterad tjänst eller lösenord som tillhandahålls av oss), kan sådan information komma att länkas till data som lagras i cookien. Det finns två typer av cookies. Den första typen sparar en fil under en längre tid på din dator, och den kan vara kvar på din dator efter det att du har stängt av den. En sådan cookie kan, till exempel, användas till att tala om för en besökare vilken information på webbsidan som har uppdaterats sedan han eller hon senast besökte den. Den andra typen av cookie kallas för ”sessionscookie”. Medan du besöker en webbsida lagras sessionscookies tillfälligt i din dators minne. Det här kan till exempel göras för att hålla reda på vilket språk du har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte under någon längre tid på din dator, eftersom de försvinner när du stänger din webbläsare. Vi kan komma att använda tredje part som hjälp när vi registrerar eller bearbetar information som har erhållits genom cookies.

Vi kan använda cookies av ett antal olika anledningar, t.ex.:

 • för att kompilera anonym statistik relaterad till mönster och trender för sökande;
 • för att göra webbsideinnehåll eller funktioner användarvänliga;
 • för att ge assistans eller registrera användares besök på sidor, för vissa internetbaserade tjänster;
 • för att förse användare med lösenord så att de åter kan komma in på vissa webbsidor utan att behöva fylla i den information som har fyllts i tidigare ännu en gång.

Så här undviker du cookies: Med de flesta internetwebbläsare kan du ställa in webbläsaren så att den blockerar cookies, raderar cookies från din dators hårddisk eller meddelar dig att en webbplats innehåller cookies innan en cookie lagras. För mer information om de här funktionerna, se dina webbläsarinstruktioner eller hjälpskärmen. Observera att en del av våra webbplatser kanske inte fungerar som de ska om man inte använder cookies.

Kategorier av personuppgifter, syfte med behandlingen och rättsliga grunder

Klicka på länken i fråga för att gå till det avsnitt som gäller för dig:

Mottagare av personuppgifter

 • Inom Atlas Copco: Affärsfunktioner som kräver tillgång till dina uppgifter för att utföra våra kontraktsmässiga och rättsliga förpliktelser (dvs. försäljning, bokföring, administration, juridik) eller för våra rättmätiga intressen (t.ex. marknadsföring).
 • Tredje part: Vi kan komma att anlita tredje part för att tillhandahålla eller utföra tjänster eller funktioner å våra vägnar. Vi kan ge dessa tredje parter åtkomst till personuppgifter för att utföra dessa tjänster och funktioner. All behandling av dessa personuppgifter sker efter våra instruktioner och i enlighet med det ursprungliga syftet.
 • Som krävs enligt lag: Vi kan också göra personuppgifter tillgängliga för allmänheten eller rättsliga myndigheter, brottsbekämpande personal och organ enligt vad som krävs enligt lag, däribland för att uppfylla krav avseende den nationella säkerheten eller brottsbekämpning, samt till myndigheter och domstolar i länder där vi är verksamma. Där det är tillåtet enligt gällande lag kan vi också lämna ut personlig information till tredje part (inklusive juridiska ombud) när så behövs för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller på annat sätt försvara våra rättigheter och skydda vår egendom eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet, eller om det behövs för extern revision, efterlevnad och koncernledningsfunktioner.
 • Sammanslagningar och förvärv: Personuppgifter kan komma att överföras till en part som förvärvar alla eller en del av Atlas Copcos och dess verksamhets aktier eller tillgångar vid en försäljning, sammanslagning, likvidation, upplösning eller annat.
 • Dotterbolag: Vi kan också komma att överföra och dela uppgifter till Atlas Copcos dotterbolag i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Internationella överföringar

Eftersom Atlas Copco är ett globalt företag med kontor i många olika länder kan vi överföra dina personuppgifter från en juridisk enhet till en annan eller från ett land till ett annat för de ändamål som anges ovan. Vi överför dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga rättsliga krav och endast i den utsträckning det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan. Inom Atlas Copcos-koncernen överförs personuppgifter enligt samma regler och säkerhetsnivåer. Om så krävs kommer det att finnas databehandlingsavtal för att säkerställa nödvändigt skydd.

Atlas Copco använder tillgängliga rättsliga mekanismer för att möjliggöra laglig överföring av personuppgifter över gränserna. I den utsträckning som Atlas Copco använder standardavtalsklausuler (kallas även modellklausuler) för att tillåta överföring kommer Atlas Copco att uppfylla dessa krav, även där det finns en konflikt mellan de kraven och detta meddelande.

Atlas Copco kommer inte att sälja eller på annat sätt dela dina personuppgifter utanför Atlas Copco-koncernen, förutom:

 • Till tjänsteleverantörer som Atlas Copco har anlitat för att utföra tjänster för vår räkning. Atlas Copco delar endast dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som Atlas Copco enligt avtal hindrar från att använda eller avslöja uppgifterna, utom så som krävs för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla juridiska krav.
 • för att uppfylla rättsliga skyldigheter, inklusive men inte begränsat till, som svar på en legitim juridisk begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga tillsynsmyndigheter;
 • för att utreda misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet;
 • För att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust.
 • Som stöd för försäljning eller överlåtelse av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive genom konkurs).

Lagring

Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi har en pågående relation med dig eller så länge det är nödvändigt för att uppnå de syften för vilka de samlades in, vanligtvis under hela kontraktsperioden och under en efterföljande period enligt vad som krävs eller tillåts enligt tillämplig lagstiftning.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att med jämna mellanrum, utan besvär samt utan orimliga dröjsmål eller kostnader, erhålla kopior av alla uppgifter om dig som behandlas.
 • Du har rätt att få till stånd rättelser eller uppdateringar av felaktiga eller föråldrade personuppgifter.
 • Du har rätt att radera alla personuppgifter.
 • Du har rätt att när som helst neka till behandling av dina personuppgifter om det finns avgörande och berättigade skäl som rör just din situation, såvida inte behandlingen krävs enligt lag. Om invändningen är berättigad måste behandlingen upphöra.
 • Du kan ha rätt att begära uppgifternas portabilitet. Uppgifternas portabilitet innebär att dina personuppgifter tillhandahålls i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format så att de enkelt kan överföras till ett annat företag. Rätten till uppgifternas portabilitet är avhängig vissa begränsningar, uppgifternas portabilitet gäller exempelvis inte pappersarkiv och får inte påverka andras rättigheter eller känsliga företagsuppgifter.
 • Du har rätt att inte vara föremål för några beslut som enbart grundas på automatiskt beslutsfattande om dessa har en rättslig verkan eller påverkar dig väsentligt.
 • Du har rätt att återkalla samtycke som getts tidigare för ett specifikt ändamål, om samtycke är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter.

Vi respekterar dessa rättigheter och har rutiner för att uppmärksamma och agera på individer som önskar utöva dessa rättigheter. Du kan begära att utöva dessa rättigheter via din lokala kontakt eller via privacy.officer@atlascopco.com.

Säkerhet

Atlas Copco är mycket måna om att dina personuppgifter som behandlas ska hållas säkra och har vidtagit lämpliga tekniska åtgärder och säkerhetpolicyer för att skydda uppgifterna de har från följande:

 • Obehörig åtkomst.
 • Felaktig användning eller spridande.
 • Obehörig ändring.
 • Otillåten förstörelse eller oavsiktlig förlust.

  All Atlas Copco-personal samt eventuella tredje parter som Atlas Copco anlitar för att behandla dina personuppgifter är skyldiga att respektera sekretesskyddet av dina uppgifter.

Sekretessfrågor och hur du kontaktar oss

Om du är orolig för en påstådd överträdelse av sekretesslagen eller någon annan förordning från Atlas Copcos sida kan du kontakta privacy.officer@atlascopco.com. Någon från Atlas Copco Privacy Officer reder ut ditt klagomål och informerar dig om hur det kommer att hanteras. Om vi inte besvarar dina förfrågningar, eller underlåter att förse dig med ett giltigt skäl till varför vi inte kan göra det, har du rätt att kontakta en tillsynsmyndighet för att inge klagomål. Du kan hitta din lokala tillsynsmyndighet på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ändringar av vårt sekretessmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera detta sekretessmeddelande när som helst. Kontrollera med jämna mellanrum att du har läst det mest aktuella meddelandet.