Soluţiile noastre
Atlas Copco Rental
Solutions
Flota de echipamente de închiriat
Atlas Copco Rental
Accesorii
Flota de echipamente de închiriat
Compresoare de aer fără ulei
Flota de echipamente de închiriat
Compresoare de aer fără ulei
Compresoare de aer fără ulei
Compresoare de aer lubrifiate cu ulei
Flota de echipamente de închiriat
Compresoare de aer lubrifiate cu ulei
Compresoare de aer lubrifiate cu ulei
Flota de echipamente de închiriat
Generatoare de azot
Flota de echipamente de închiriat
Flota de echipamente de închiriat
Compresoare de aer şi soluţii vacuum
Solutions
Products
Compresoare de aer şi soluţii vacuum
Industrial condensate treatment solutions range
Products
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Process gas and air equipment
Service & Parts
Compresoare de aer şi soluţii vacuum
Maximize your efficiency
Service & Parts
Maximize your efficiency
Maximize your efficiency
Maximize your efficiency
Maximize your efficiency
Compresoare de aer şi soluţii vacuum
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Foundries & Metal Fabrication
Heavy Equipment & Machinery
Original equipment manufacturer
Industries Served
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Industries Served
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Learn from our experts
Vacuum solutions

Termenii și condițiile comerciale și de livrare

Termenii și condițiile comerciale și de livrare (denumite în continuare Condiții) reglementează obligatoriu vânzarea și cumpărarea mărfurilor (produselor) între Cumpărător și Vânzător în cazul în care Vânzătorul este societatea Atlas Copco s.r.o., nr. de identificare: 36 289 833, având sediul în Elektrárenská 4, Bratislava, CP 831 04, Republica Slovacă, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Curtea Raională din Bratislava I, secțiunea 40062/B (denumit în continuare Vânzător, Cumpărător sau părțile contractante sau cealaltă parte contractantă).

Prezentele Condiții sunt accesibile liber pe www.atlascopco.com. Prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau a unui alt contract sau prin acceptarea actelor în care este specificată trimiterea la prezentele Condiții, Vânzătorul și Cumpărătorul le acceptă și declară expres că le-a luat la cunoștință și își exprimă voința să le respecte în cadrul raporturilor comerciale reciproce.

Vânzătorul are dreptul să modifice sau să completeze oricând prezentele Condiții, și anume îndeosebi în cazul modificării reglementărilor aferente ale Republicii Slovace sau al modificării modalității de efectuare a activității sale comerciale. Modificarea Condițiilor, completarea acestora și producerea efectelor va fi comunicată de către Vânzător către Cumpărător într-un mod corespunzător. Cumpărătorul își va exprima acordul său cu modificările Condițiilor, fie în scris, în acest caz fiind suficientă confirmarea prin fax sau poștă electronică, fie prin prima plată a prețului de vânzare-cumpărare negociat sau a unei părți din acesta, sau a unui alt preț sau a unei părți a acestuia, și anume în urma efectuării modificării Condițiilor.

Prevederile diferite de prezentele Condiții sunt valabile și au prioritate în fața Condițiilor doar atunci când sunt negociate expres în contractul de vânzare-cumpărare sau un alt contract și sunt confirmate în scris de către Vânzător.

Instalațiile tehnologice, produsele, piesele de schimb, serviciile de service și serviciile de împrumut, pe care Vânzătorul le vinde sau le livrează către Cumpărător potrivit contractului de vânzare-cumpărare încheiat sau potrivit unui alt contract, sunt desemnate, pentru scopurile prezentelor Condiții, ca produs.

I. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau a unui alt contract

Cerința obligatorie pentru livrarea produsului este exercitată de către Cumpărător îndeosebi în baza unei comenzi scrise, în care va fi menționat marcajul numeric al Ofertei scrise a Vânzătorului.

Raportul obligațional ia naștere prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau a unui alt contract sau acceptarea comenzii Cumpărătorului, în care Cumpărătorul menționează marcajul numeric concret al Ofertei Vânzătorului, sau acceptarea Confirmării comenzii procesate de către Vânzător în baza comenzii Cumpărătorului.

Pentru aceste scopuri, drept semnătură a Cumpărătorului se consideră și exprimarea verbală a numenului și a prenumelui persoanei semnatare în cadrul corespondenței electronice, de exemplu, poșta de e-mail, fax.

Contractul de vânzare-cumpărare sau un al contract se constituie și în cazul în care Vânzătorul, în baza comenzii Cumpărătorului, a livrat produsul iar Cumpărătorul l-a preluat în mod demonstrabil.

II. Prețul de vânzare-cumpărare

Orice prețuri menționate în lista de prețuri sau în alte materiale ale Vânzătorului sunt doar orientative iar Vânzătorul nu este obligat să vândă sau să împrumute produsele sale la aceste prețuri.

Prețul de vânzare-cumpărare sau un alt preț se stabilește în baza negocierii părților contractante și nu poate fi modificat fără acordul scris al ambelor părți contractante.

Pentru scopurile contractului de vânzare-cumpărare sau ale unui alt contract, sunt esențiale doar acele prețuri care sunt menționate în Confirmarea scrisă concretă a comenzii Cumpărătorului care, de regulă conține date în legătură cu operația parțială, îndeosebi data comenzii, numărul comenzii, specificația tehnică a produsului (descrierea articolului și numărul de comandă al acestuia), prețul și condițiile de plată, cantitatea și data livrării.

Părțile contractante sunt de acord cu faptul că, Confirmarea comenzii sau comanda Cumpărătorului conținând marcajul numeric al Ofertei Vânzătorului, reprezintă o dovadă suficientă în legătură cu conținutul și condițiile contractului de vânzare-cumpărare sau ale unui alt contract concret cu mențiunea că, orice chestiuni nereglementate în acestea sunt guvernate de prezentele Condiții.

Prețul de vânzare-cumpărare sau un alt preț nu includ cheltuieli pentru transportul produsului către Cumpărător, dacă nu s-a convenit altceva.

Cumpărătorul va achita prețul convenit, în baza facturii emise de către Vânzător, în contul bancar al Vânzătorului și în aceeași monedă, cuantum și exclusiv în contul bancar după cum este menționat pe factura Vânzătorului. Prin achitare se înțelege data înregistrării prețului produsului în contul bancar al Vânzătorului. Vânzătorul își rezervă dreptul de a factura și livrările parțiale de produse, dacă acestea au fost negociate între Vânzător și Cumpărător.

Cheltuielile legate de raporturile de plată internațională, precum și taxele bancare ale băncii proprii (care efectuează plata), taxele auxiliare pentru transport, vamă și alte taxe sunt în dracina și pe riscul Cumpărătorului, dacă reglementările în vigoare nu stabilesc altceva.

Dacă nu a fost stabilit altceva, prețul de vânzare-cumpărare sau un alt preț este scadent cel târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii aferente de către Vânzător, Vânzătorul având dreptul să emită factura cel mai devreme la data menționată în contract sau la data în care Vânzătorul pune produsul la dispoziția Cumpărătorului, când produsul a fost predat către transportatorul contractual al Vânzătorului pentru a fi transportat la locul de livrare.

Cumpărătorul nu are dreptul să rețină orice plată pentru Vânzător, nici chiar una parțială, datorită contra-pretențiilor rezultând din defectele produsului sau defectele livrării acestuia.

Vânzătorul și Cumpărătorul au convenit că Vânzătorul are dreptul să-și compenseze unilateral orice creanțe justificate pe care le are la Cumpărător, și anume și creanțele bănești contra creanțelor în natură și creanțele scadente contra celor nescadente.

Vânzătorul poate solicita un avans rezonabil din prețul de vânzare-cumpărare sau un alt preț iar Cumpărătorul este obligat să furnizeze acest avans.
Dreptul de proprietate asupra produsului trece asupra Cumpărătorului în momentul în care a fost plătit integral prețul de vânzare-cumpărare sau un alt preț, accesoriile acestuia și toate celelalte creanțe justificate conexe. În cazul în care Cumpărătorul ajunge în întârziere cu plata prețului pentru produsul livrat cu mai mult de 60 de zile după scadență, Cumpărătorul este de acord cu faptul că Vânzătorul poate interzice utilizarea sau procesarea ulterioară a produsului livrat de el, dar neachitat„ mai este de acord ca Vânzătorul să intre în spațiile activității sale de afaceri și cu posibilitatea de retragere și evacuare a tuturor produselor neachitate. Cumpărătorul declară că, în acest caz, îi va achita Vânzătorului toate cheltuielile produse în legătură cu această activitate.

În cazul în care Cumpărătorul ajunge în întârziere cu plata prețului de vânzare-cumpărare sau a unui alt preț, Vânzătorul are dreptul să rețină livrările nerealizate până acum către Cumpărător în baza contractului de vânzare-cumpărare sau a unui alt contract, fără ca acest lucru să însemne încălcarea contractelor încheiate sau dreptul la denunțarea acestora.

Vânzătorul și Cumpărătorul au negociat dobândă contractuală în cazul întârzierii la plată a prețului pentru produsul livrat, la un cuantum de 15 % anual și amendă contractuală în cuantum de 1,5 % din prețul neachitat al produsului, și anume pentru fiecare săptămână calendaristică, chiar una începută, de întârziere a Cumpărătorului cu achitarea prețului scadent al produsului. Vânzătorul și Cumpărătorul au convenit dreptul Vânzătorului la compensarea cheltuielilor lui proprii legate de recuperarea plăților întârziate din prețul facturat al produsului și dreptul la compensare a cheltuielilor externe legate de recuperarea plăților întârziate, în cuantum de 9 % din prețul facturat al produsului, plăți recuperate de la debitorii din Republica Slovacă, și în cuantum de 16 % de la debitorii din țările Uniunii Europene, pe care le recuperează extrajudiciar pentru Vânzător o societate specializată împuternicită în baza selecției și însărcinării ulterioare a Vânzătorului.

Prin aceasta nu se aduce atingere dreptului Vânzătorului la compensarea pagubelor cauzate în acest mod.

Actul justificativ pentru achitarea dobânzilor contractuale de întârziere și a amenzii contractuale este decontarea acestora. În cazul în care Cumpărătorul nu ridică obiecții față de corectitudinea decontării dobânzilor contractuale de întârziere și a amenzilor contractuale în perioada de scadență a acestora, se consideră că Vânzătorul și Cumpărătorul au căzut de acord asupra faptului că aceste dobânzi contractuale de întârziere și amenzile contractuale sunt decontate și recuperate de către Vânzător în mod justificat și în cuantum corect.

În cazul în care Vânzătorul ajunge în întârziere cu livrarea produsului către Cumpărător potrivit contractului de vânzare-cumpărare încheiat sau potrivit unui alt contract, părțile contractante au convenit amendă contractuală când, în cazul întârzierii cu livrarea produsului de până la 30 de zile calendaristice, Cumpărătorului i se cuvine amendă contractuală în cuantum de 0,5 % din prețul de vânzare-cumpărare al produsului nelivrat, în cazul unei întârzieri care depășește 30 de zile calendaristice, 1,5 % din prețul de vânzare-cumpărare al produsului nelivrat.

Aceste sancțiuni materiale trebuie exercitate de către Cumpărător la Vânzător, sub condiția negociată de valabilitate a acestora, cel târziu în termen de 120 de zile calendaristice de la data îndeplinirii condițiilor contractuale ale Vânzătorului potrivit contractului de vânzare-cumpărare încheiat, unui alt contract sau potrivit prezentelor Condiții.

III. Condiții de livrare

Livrarea produsului este guvernată de condițiile INCOTERMS 2010, clauza DAP-DELIVERED AT PLACE (livrare la locul de destinație).

Vânzătorul este obligat să livreze produsul în termenele convenite în Confirmarea comenzii.

Termenele de livrare încep să curgă în momentul în care sunt negociate și sunt precizate toate detaliile contractului de vânzare-cumpărare sau ale unui alt contract, sunt efectuate toate plățile scadente la încheierea contractului și sunt emise toate aprobările necesare pentru realizarea acestuia.

Transportul produsului este asigurat de către Vânzător prin intermediul transportatorului său contractual.

Ziua de livrare a produsului este data în care Vânzătorul i-a dat Cumpărătorului la dispoziție produsul pe mijlocul de transport, pregătit pentru descărcare la destinația convenită, sau potrivit celor convenite în Confirmarea comenzii de către societatea de transport contractuală a Vânzătorului.

Obligația Vânzătorului de livra produsul este îndeplinită reglementar și la timp și atunci, când societății de transport contractuale a Vânzătorului i-a fost permisă preluarea produsului de livrat, dar produsul nu a fost preluat de către transportator, fără ca Vânzătorul să aibă vreo vină.

Termenele de livrare se prelungesc cu perioada de întârziere a Cumpărătorului, dacă, ca urmare a întârzierii Cumpărătorului, Vânzătorul nu poate livra produsul reglementar și la timp.

Vânzătorul nu este obligat să livreze produsul comandat către Cumpărător, dacă Cumpărătorul se află în întârziere cu orice plată pentru produsul livrat convenită contractual.

Drept moment de trecere asupra Cumpărătorului a pericolului de distrugere accidentală, a riscului și a pagubei la produs este întotdeauna momentul în care Vânzătorul dă produsul la dispoziția Cumpărătorului pe mijlocul de transport și la locul negociat contractual de preluare a produsului.

Cumpărătorul este obligat să preia produsul la locul de preluare convenit, și anume cel târziu în termen de 3 zile de la data livrării și să efectueze imediat inspecția de specialitate a produsului.

În cazul în care Cumpărătorul nu preia produsul care nu prezintă defecte vizibile, în termen de 3 zile calendaristice de la data livrării produsului către Cumpărător, Vânzătorul are dreptul să perceapă de la Cumpărător, în afara prețului de vânzare-cumpărare sau a unui alt preț al produsului, și amenda contractuală pentru încălcarea acestei obligații a Cumpărătorului, care acoperă cheltuielile efective legate de manipularea și depozitarea ulterioară a produsului în depozitul Vânzătorului sau în depozitul unui terț.

În acest caz, Vânzătorul nu răspunde pentru defectele care nu pot fi abătute în cazul acestei modalități de depozitare a produsului, de exemplu, coroziunea atmosferică, deformarea mecanică a produsului etc.

De asemenea, Vânzătorul își rezervă dreptul de a reține produsul comandat până ce Cumpărătorul nu achită cheltuielile care i s-au produs Vânzătorului.

În cazul în care produsul este livrat către Cumpărător sub formă de livrări parțiale separate sau înaintea termenului convenit în Confirmarea comenzii, Cumpărătorul este obligat să preia produsul comandat sau o parte din acesta, de la Vânzător, sau de la compania de transport, la locul de destinație convenit.

Planșele, documentația și informațiile cu caracter tehnic predate de către o parte contractantă către cealaltă parte contractantă rămân proprietatea părții contractante care le-a prezentat și, fără acordul părții predătoare, sub sancțiunea în cuantum de 50 % din prețul produsului, se interzice utilizarea acestora pentru un alt scop, decât cel pentru care au fost furnizate, inclusiv interdicția de copiere, multiplicare, transfer sau divulgare către o parte neinteresată.

Prin prevederea menționată mai sus nu se stinge dreptul Vânzătorului la compensarea pagubelor care i s-au produs în acest mod.

Parte componentă a livrării sunt actele potrivit regulilor INCOTERMS 2010, clauza DAP – DELIVERED AT PLACE, sau actele convenite în Confirmarea comenzii, contractul de vânzare-cumpărare sau un alt contract, inclusiv planșele și alte informații indispensabile pentru instalarea și asigurarea exploatării produsului. Vânzătorul nu este obligat să-i predea Cumpărătorului actele originale sau copiile planșelor de fabricație ale produsului sau ale pieselor de schimb pentru acesta.

Livrarea și preluarea produsului este confirmată de către Cumpărător pe foaia de transport a transportatorului Vânzătorului, cu numărul de identificare transport.

Livrarea produsului cu defecte nu reprezintă o încălcare substanțială a contractului de vânzare-cumpărare sau a unui alt contract încheiate potrivit prezentelor Condiții.

IV. Denunțarea și rezilierea contractului de vânzare-cumpărare sau a unui alt contract

Cumpărătorul are dreptul să anuleze livrările de produs în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat sau unui alt contract, și anume doar cu acordul scris al Vânzătorului. În acest caz, Cumpărătorul este obligat să-i achite Cumpărătorului toate cheltuielile legate de anularea tranzacției.

Vânzătorul are dreptul să denunțe unilateral contractul în cazul unei încălcări grave a obligației contractuale de către Cumpărător:

- de achitare a prețului produsului într-un termen care depășește 15 zile calendaristice de la data scadenței prețului de vânzare-cumpărare, și anume și în cazul livrării parțiale a produsului
- de preluare a produsului în urma unei livrări depășind 5 zile calendaristice după livrarea produsului
- dacă Cumpărătorul nu comunică fără întârziere inutilă și în scris: dizolvarea societății Cumpărătorului cu lichidare, pronunțarea concursului asupra patrimoniului Cumpărătorului, restructurarea societății Cumpărătorului, dizolvarea societății Cumpărătorului fără lichidare, modificarea formei juridice a societății Cumpărătorului, schimbarea sediului societății Cumpărătorului sau schimbarea adresei de corespondență a acestuia.
Cumpărătorul are dreptul să denunțe unilateral contractul în cazul întârzierii Vânzătorului:

- cu livrarea produsului potrivit Confirmării comenzii, care depășește 30 de zile calendaristice
- în cazul livrării unui produs prezentând un defect demonstrabil, a unei părți a acestuia, într-un volum depășind 25 % într-un singur lot.
Denunțarea contractului își produce efectele începând cu data comunicării demonstrabile a expresiei de voință de denunțare a contractului către cealaltă parte contractantă.

Fără să fie atinse prevederile prezentului articol, nici una din părțile contractante nu are dreptul de a denunța contractul de vânzare-cumpărare sau Confirmarea comenzii, sau de a-l rezilia printr-un alt act unilateral, părțile contractante obligându-se în acest sens să nu facă uz de nici un fel de dispoziții ale legii care le-ar da dreptul la aceasta.

V. Defectele produsului, reclamații, drepturi decurgând din defectele produsului

Vânzătorul acordă garanție pentru calitate, adică, produsul livrat va fi capabil, pe perioada stabilită, de utilizare pentru scopuri obișnuite și va avea caracteristicile convenite. Perioada de garanție este egală cu 12 luni de la data livrării produsului către Cumpărător. Pentru scopurile contractului de vânzare-cumpărare, Vânzătorul și Cumpărătorul pot conveni și o altă perioadă de garanție.

Răspunderea Vânzătorului pentru defectele la care se referă garanția pentru calitate, nu se constituie, dacă defectele au fost cauzate de:

- mentenanță necalificată, instalare incorectă sau modificare sau reparație care este în contradicție cu normele tehnice în vigoare, cunoștințele de specialitate și practica în domeniu
- evenimente externe, cum sunt, de exemplu, deteriorări chimice sau mecanice, dacă acestea s-au produs după trecerea pericolului de pagubă produs asupra Cumpărătorului
- depozitare, manipulare, transport, utilizare, montaj sau verificare calitate produs neadecvate, montajul produsului livrat împreună cu un alt produs neautorizat sau reparația produsului fără acordul prealabil scris al Vânzătorului
- ca urmare a uzurii normale a componentelor produsului sau a produsului ca și întreg
Cumpărătorul este obligat să efectueze inspecția produsului cu scopul depistării unor eventuale defecte vizibile, și anume cât mai curând după trecerea pericolului de pagubă la produs asupra lui. În cazul în care produsul este transportat de către Vânzător, Cumpărătorul este obligat să efectueze inspecția produsului imediat după ce a fost permisă descărcarea produsului încărcat pe mijlocul de transport. Cumpărătorul este obligat să marcheze defectele vizibile la produs în momentul preluării acestuia, pe bonul de livrare. După expirarea termenului de 15 zile de la livrarea produsului este exclusă exercitarea drepturilor din răspunderea pentru defecte vizibile. Alte defecte ale produsului trebuie comunicate în scris către Vânzător imediat după constatarea acestora, însă cel târziu până la sfârșitul perioadei de garanție. Prin expirarea perioadei de garanție, din momentul în care Cumpărătorul a avut posibilitatea de a vedea produsul, este imposibilă exercitarea drepturilor din răspunderea pentru defecte.

Reclamația trimisă cel târziu în ultima zi a perioadei de garanție se consideră exercitată la timp, pentru respectarea termenului fiind decisivă data prezentării scrisorii recomandate la deținătorul licenței poștale.

Reclamația defectelor la produsul livrat trebuie să fie depusă de către Cumpărător în formă scrisă, cu atașarea actelor necesare:

- copia bonului de livrare sau CMR
- copia aferentă a contractului de vânzare-cumpărare sau a altui contract
- datele de identificare ale produsului, specificația tehnică a acestuia
- procesul-verbal cu descrierea defectelor concrete constatate și anvergura acestora, cu certificatul oficial de control valabil
- solicitarea Cumpărătorului în legătură cu soluționarea reclamației
În cazul în care comunicarea defectelor produsului (reclamația) este efectuată telefonic, prin e-mail, fax, trebuie să urmeze, și anume în timp de trei zile calendaristice, comunicarea scrisă a defectelor produsului (reclamația) din partea Cumpărătorului, sub forma unei trimiteri recomandate depuse la Poșta Slovacă, a.s.

În termen de 15 zile lucrătoare de la obținerea reclamației, Vânzătorul este obligat să-l informeze în scris pe Cumpărător dacă acceptă sau nu reclamația și modalitatea de soluționare a acesteia.

Produsul reclamat sau o parte a acestuia trebuie depozitate de către Cumpărător separat, până la soluționarea reclamației și, orice manipulare sau utilizare a produsului, care ar putea înrăutăți sau împiedica verificarea defectelor reclamate la produs, sunt interzise. Sub rezerva pierderii tuturor drepturilor Vânzătorului din răspunderea pentru defecte, Cumpărătorul este obligat să-i permită Vânzătorului să se poată convinge de defectele reclamate la produs și, la cererea Vânzătorului, să-i predea produsul reclamat sau o parte a acestuia.

Cumpărătorul nu are dreptul să utilizeze sau să vândă produsul reclamat fără acordul scris al Vânzătorului, și anume până la soluționarea completă a reclamației.

În cazul în care Cumpărătorul încalcă principiile menționate pentru reclamație și procedura de reclamație sau dacă reclamația nu este justificată, Vânzătorul își rezervă posibilitatea de a respinge exercitarea reclamației defectelor produsului. În cazul menționat, Cumpărătorul este obligat să-i plătească Vânzătorului toate cheltuielile apărute în legătură cu activitatea sa legată de soluționarea reclamației.

În cazul în care reclamația defectelor este justificată, Cumpărătorul poate cere fie livrarea unui alt produs sau a unei părți din acesta, fie reparația defectelor produsului, sau reducerea adecvată, și anume până la valoarea de 15 % din prețul de vânzare-cumpărare sau un alt preț. Orice alte drepturi din defectele produsului nu i se cuvin Cumpărătorului.

În cazul înlocuirii pieselor defecte ale produsului sau a produsului întreg, piesele de schimb înlocuite sau produsul înlocuit devin proprietatea Vânzătorului.

Reparația defectelor produsului se va efectua la Cumpărător, în locația stabilită prin contractul de vânzare-cumpărare sau un alt contract, sau Cumpărătorul trimite spre reparație către Vânzător piesa defectă a produsului sau produsul ca și întreg. În cazul în care produsul se află într-o altă locație decât cea stabilită în contractul încheiat, orice reparații și cheltuielile suplimentare legate de reparația produsului sau unei părți a acestuia vor fi achitate de către Cumpărător către Vânzător.

Vânzătorul este obligat să efectueze demontarea și montarea la loc a componentelor produsului, dacă această montare necesită cunoștințe și deprinderi tehnice speciale. În cazul în care astfel de cunoștințe și deprinderi nu sunt strict necesare, Vânzătorul își va îndeplini obligațiile în cadrul acțiunii de reclamație exercitate, dacă îi livrează reglementar Cumpărătorului partea reparată sau înlocuită a produsului sau produsul ca și întreg.

Părțile contractului au convenit că, în cazul în care unei părți contractante i se naște răspunderea pentru pagube, această parte contractantă răspunde în fața celeilalte părți contractante doar pentru paguba efectivă, nicidecum pentru venitul nerealizat.

Pe lângă motivele legale, Vânzătorul nu răspunde pentru încălcarea obligațiilor sale, dacă această încălcare a fost cauzată prin întârziere sau încălcare a altor obligații ale furnizorilor acestuia.

Vânzătorul nu răspunde pentru pagubele directe dau indirecte, sau pentru venitul nerealizat de partea Cumpărătorului, rezultate din utilizarea obiectului cumpărării (produsului) pentru un alt scop sau într-un alt mediu necesitând alte caracteristici de calitate a produsului, diferite de cele menționate în comanda Cumpărătorului.

VI. Dreptul decisiv și soluționarea litigiilor

Părțile contractante au convenit că toate litigiile care se vor naște din raporturile lor contractuale în legătură cu prezentele Condiții, inclusiv litigiile privind valabilitatea acestora, interpretare sau reziliere, vor fi soluționate de către Curtea de Arbitraj a Camerei Slovace de Comerț și Industrie din Bratislava, potrivit reglementărilor interne ale acesteia. Părțile contractante se vor supune hotărârii acestei instanțe. Hotărârea Curții va fi obligatorie pentru părți.

Vânzătorul și Cumpărătorul au convenit că toate litigiile de natură nepatrimonială vor fi soluționate de către Curtea Raională – Bratislava I, Záhradnická 10, Bratislava, CP 812 44 și în conformitate cu reglementările legale ale Republicii Slovace.

Prezentele Condiții sunt guvernate de dreptul Republicii Slovace. În cazul în care Cumpărătorul este o persoană de drept străin, Vânzătorul și Cumpărătorul, în baza acordului, exclud aplicarea Convenției ONU privind contractele de achiziție internațională de mărfuri.

VII. Efectele punerii în mișcare a acțiunii în insolvență, dispunerea executării,
lichidării și reducerii capacității de îndeplinire a obligațiilor


În cazul în care, împotriva Cumpărătorului, a fost pusă în mișcare acțiunea în insolvență în calitatea sa de debitor în sensul Legii insolvenței valabile în țara în care Cumpărătorul își are sediul sau locul de exercitare a activității de afaceri, sau dacă a fost inițiată împotriva lui procedura de executare în sensul legii valabile în țara de sediu sau activitate de afaceri a Cumpărătorului, sau dacă Cumpărătorul este în lichidare în sensul legii eferente valabile în țara de sediu sau activitate de afaceri a Cumpărătorului, sau dacă capacitatea Cumpărătorului de a îndeplini obligațiile decurgând din contractele de vânzare-cumpărare încheiate sau din alte contracte este limitată semnificativ iar Vânzătorul nu își exercită dreptul de denunțare a contractelor încheiate, Vânzătorul are dreptul să perceapă de la Cumpărător amendă contractuală într-o sumă unică de 10 % din prețul produsului comandat sau livrat și neachitat sau achitat parțial potrivit contractului de vânzare-cumpărare încheiat sau unui alt contract.

VIII. Prevederi finale

The Parties agree that, in case of doubt the relevant provisions of international rules for interpretation of delivery items (ICC) - INCOTERMS 2010 delivery terms DAP will apply to the legal interpretation of the Terms and Conditions and agreements concluded by the Parties and steps taken on their basis.

Force majeure shall mean extraordinary circumstances preventing performance of the obligations of the Seller from the purchase or other contract that occurred independently of the will of the Seller and could not have been prevented by the Seller or even the Buyer. If there are circumstances with the nature of force majeure preventing the performance of contractual obligations by the Seller or its subcontractors, Seller has the inalienable right to extend the delivery time of the delivery of the product or to withdraw from the purchase or other contract, in both cases without the obligation to compensate the other party.

Părțile contractante au convenit că, în cazul unor dubii în ceea ce privește interpretarea juridică a Condițiilor și contractelor încheiate potrivit acestora și a actelor executate potrivit acestora, se va face uz de prevederea aferentă a Regulilor internaționale pentru interpretarea articolelor livrate (ICC) - INCOTERMC 2010, condiția de livrare DAP.

Prin Forță Majoră se înțeleg împrejurările care împiedică îndeplinirea obligațiilor de către Vânzător decurgând din contractul de vânzare-cumpărare sau un alt contract, care au intervenit independent de voința Vânzătorului și nu au putut fi abătute de către Vânzător și nici de către Cumpărător. În cazul în care se produc unele împrejurări având natura Forței Majore și astfel împiedică îndeplinirea obligațiilor contractuale de către Vânzător sau subcontractorii acestuia, Vânzătorul are dreptul inalienabil de a prelungi termenele de livrare pentru produs sau de a denunța contractul de vânzare-cumpărare sau un alt contract, și anume, în ambele cazuri, fără obligația de compensare a pagubelor.

Exonerarea Cumpărătorului de obligațiile de a-și îndeplini reglementar datoriile nu este posibilă, și anume nici prin invocarea Forței Majore.

Nici unul din drepturile sau obligațiile Cumpărătorului decurgând din contractul de vânzare-cumpărare nu poate fi cesionat sau transferat asupra unui terț fără acordul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin aceasta nu se aduce atingere posibilității Cumpărătorului și Vânzătorului de a utiliza pentru transportul produsului terțe persoane în calitate de transportatori contractuali negociați.

În cazul în care Cumpărătorul repinge sau zădărnicește comunicarea actelor din partea Vânzătorului, actul în cauză se consideră comunicat la data respingerii sau zădărnicirii comunicării.

Cumpărătorul îi furnizează Vânzătorului acordul cu procesarea tuturor datelor cu caracter personal sau a datelor corporative pe care i le furnizează în calitate de Cumpărător, și anume în conformitate cu Legea Consiliului Național al Republicii Slovace nr. 122/2013, Culegere, legea privind protecția datelor cu caracter personal și modificarea și completarea unor legi, valabilă în Republica Slovacă. Acest acord al Cumpărătorului este dat în formă scrisă și este valabil până la revocare. Datele furnizate vor fi procesate de către Vânzător cu scopul ofertării serviciilor și în scopuri de marketing.

Prezentele Condiții intră în vigoare la data emiterii.

Bratislava, la data de 1. 1. 2016

Cyril Eštok, Administrator

Unelte şi soluţii industriale Romania