Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng
Green trees - Optimization

Med grön teknologi blir jorden en bättre plats att leva på

Genom att kontinuerligt utveckla mer energieffektiva produkter hjälper Atlas Copco företag inom olika industrier att reducera sin energiförbrukning och därmed sin miljöpåverkan.

Grön tryckluft är avgörande för en klimatsmart produktion

Energi är en värdefull tillgång och de företag som förbrukar energi måste använda den smart. Eftersom 10 % av den globala elförbrukningen går åt för att producera tryckluft kan tillverkare av kompressorer åstadkomma stora förbättringar genom att kontinuerligt utveckla mer energieffektiva lösningar som också hjälper företag i sin strävan att nå en koldioxidneutral produktion. Inom Atlas Copco tar vi detta uppdrag på stort allvar och vi jobbar hela tiden för att utveckla nya kompressorer som kan ersätta äldre modeller med en högre energikonsumtion och ett större klimatavtryck.

Att ställa om till grönt…

go green with atlas copco to reude emission and Co2 gas

Energikostnaderna står för 80 % av en kompressors totala livscykelkostnad. Således kan en investering i miljövänliga kompressorer och annan utrustning som ökar energieffektiviteten kraftigt minska produktionskostnaderna för tryckluft samtidigt som företagets koldioxidavtryck reduceras. Men exakt hur mycket energi går det att spara genom att ställa om till grön produktion? Detta är en särskilt viktig fråga för mindre företag som kan vara oroliga för det högre initiala inköpspriset för en mer energieffektiv kompressor. För vissa känns det säkrare att fortsätta med den befintliga maskinen även om elräkningarna är oproportionerligt höga. Svaret skiljer sig givetvis från företag till företag, men att inte ställa om till en mer miljövänlig teknologi är förknippat med hög risk. Medvetna kunder ställer allt högre krav på miljövänliga produkter (och miljövänlig produktion) och att inte anamma ett grönt tankesätt kan vara negativt för både försäljningen och ryktet på marknaden.

…är en lönsam omställning

Den totala ägandekostnaden för en kompressor består av den initiala investeringen samt kostnaden för att äga och driva den under dess livstid. Tekniskt avancerade maskiner som är väl anpassade för grön produktion är i regel dyrare, men de erbjuder också låga driftskostnader som ger goda förutsättningar för en snabb återbetalningstid. Faktum är att den initiala investeringen endast utgör en liten del av den totala ägandekostnaden medan energikostnaderna utgör den absolut största. Med stigande elpriser och ökade krav på hållbara alternativ kommer det att vara just energieffektiviteten som står i fokus vid olika typer av investeringsbeslut. För kompressortillverkare innebär det att de måste leverera alltmer tekniskt avancerade maskiner för att kunna hävda sig i den globala konkurrensen.

Alla företag känner sig inte redo att påbörja omställningen till grön produktion. Ekonomiskt medvetna ledningar kan fortfarande vara av uppfattningen att gröna investeringar är oöverkomligt dyra. Ingenting kan dock vara längre från verkligheten. Den finns många kunder som tagit steget till grön kompressorteknologi som sett sina driftkostnader minska med 30 % per år (vilket många gånger ger en återbetalningstid på mindre än två år). Samtidigt har operatörens arbetsmiljö blivit bättre och tystare. 

Köp en ”grön” kompressor som passar din applikation

Miljövänliga kompressorer handlar till stor del om energieffektivitet och överensstämmelse med gällande utsläppsnormer. Genom att välja en modell som drar förhållandevis lite energi kan företaget skydda sig mot fluktuerande elpriser, sänka sina produktionskostnader och reducera sina koldioxidutsläpp. De nya modellerna som släpps på marknaden är i regel också mer tillförlitliga och har längre underhållsintervall, något som ger lägre driftkostnader.

Vid valet av kompressor spelar miljöaspekten en stor roll, men det viktigaste är ändå att välja en modell som passar applikationen och kraven på tryckluft. Arbetstrycket, luftbehovet och luftens kvalitet är helt avgörande för valet av kompressor. Vid en nyinvestering är det därför viktigt att välja det mest miljövänliga alternativet av de alternativ som faktiskt passar applikationen.

I en befintlig tryckluftsinstallation är en energirevision (AIRScan) en mycket bra investering för att identifiera den bästa tryckluftslösningen och de besparingsmöjligheter som följer med den. Om det också finns en plan för hur verksamheten kommer att utvecklas inom de närmaste åren är möjligheterna goda att utifrån den data som samlas in under energirevisionen välja en grön kompressor som är helt rätt för företaget och produktionen under flera år framöver. 

Grön tryckluft i känsliga applikationer

iso class0

För företag där processluftens kvalitet är av yttersta vikt bör grön teknik endast användas om det finns garantier för att slutprodukten inte äventyras. Inom exempelvis läkemedelsbranschen, livsmedelsindustrin och elektronikindustrin kan det vara mycket viktigare att upprätthålla stränga kvalitetsstandarder än att använda den mest miljövänliga utrustningen. Två standarder som är relevanta för tryckluftsutrustning är ISO 8573-1 och ISO 22000, där den förstnämnda syftar till att bedöma tryckluftens kvalitet med avseende på olja, vatten och partiklar. Atlas Copco erbjuder kompressorer och torkar som är certifierade enligt ISO 8573-1 klass 0 och som producerar helt oljefri tryckluft av mycket hög kvalitet. Företag som är certifierade enligt ISO 22000 har implementerat samma förfaranden som används inom livsmedelsbranschen och kompressorer and annan tryckluftsutrustning som är certifierad enligt IS0 22000 kan följaktligen användas inom livsmedelsindustrin. Atlas Copcos fabrik i Antwerpen i Belgien var den första kompressortillverkaren som fick en ISO 22000-certifiering.

Värmeåtervinning för en grönare framtid

Energi har en anmärkningsvärd egenskap - den försvinner aldrig utan förvandlas bara till andra energislag. Kompressorer genererar energi i form av värme. De flesta företag ventilerar bort denna värme för att hålla omgivningstemperaturen nere. Men det finns ett mer resurseffektivt och klimatsmart alternativ: värmeåtervinning.

Med hjälp av ett system för värmeåtervinning går det att återvinna och återanvända mellan 70 och 94 % av den energi som krävs för att driva en kompressor. Den återvunna värmen kan användas för att värma upp lokaler, för att värma vatten och/eller för att värma upp olika typer av produktionsprocesser.

Återvinning av värme från kompressorer minskar behovet att köpa energi från en extern part. Det leder också till reducerade koldioxidutsläpp och driftskostnader. För företag med höga energikostnader kan dessa besparingar vara betydande och för de allra flesta är värmeåtervinning också ett bra sätt att nå de uppsatta klimatmålen. 

Dr Oetker Customer Story Germany

Ett centralt styrsystem - Optimizer 4.0

Ett optimalt tryckluftssystem förblir optimalt endast om det är föremål för korrekt omsorg och översyn. Ett försummat tryckluftssystem leder alltid till ökade kostnader och problem och kontinuerligt underhåll är därför av yttersta vikt. Leverantörens underhållsplan är en bra utgångspunkt och är tillsammans med operatörens dagliga översyn helt avgörande för systemets hälsa och prestanda. Ta arbetstrycket som exempel. Ett högre arbetstryck leder till ökad energianvändning och därmed högre produktionskostnader: om trycket ökar med 1 bar så ökar energiåtgången med i genomsnitt 7 %. Operatörerna måste därför vara medvetna om hur trycket i applikationen förändras och att dessa förändringar kan leda till konsekvenser inte bara för produktionen utan också för elräkningen och koldioxidutsläppen. Som tumregel bör tryckluftsnätet vara utformat så att tryckfallet mellan kompressorn och den mest avlägsna tryckluftsanvändaren inte är större än 0,1 bar. Det bästa sättet att hantera ett tryckluftssystem är att installera ett toppmodernt styrsystem som övervakar dess effektivitet, tillgänglighet och tillförlitlighet. Ett sådant system kan inte bara upptäcka problem, det kan automatiskt sänka arbetstrycket - och därmed energikostnaderna - när behovet av tryckluft är lågt. Styrsystemet kan också kopplas ihop med ett smart fjärrövervakningssystem

Andra skäl att ställa om till grön produktion

Utsläppsnormerna blir allt stramare och regeringar runt om i världen försöker att nå sina utsläppsmål inte bara genom incitament utan också genom olika typer av föreskrifter. Investeringar i grön teknik är ett sätt för företag att säkerställa att de följer även de strängaste miljöreglerna. Tryckluftssystem med äldre kompressorer löper en risk att inte längre omfattas av befintliga regler, något som kan bidra till ökade kostnader för företagen.

Att ställa om till grön produktion är det rätta! Den överväldigande majoriteten av forskare är av uppfattningen att planeten värms upp i en takt som radikalt kommer att förändra vårt liv. Naturkatastrofer som torka, skogsbränder, översvämningar och stormar blir allt kraftigare och påverkar både människor och djur negativt.  Ansvarsfulla kompressortillverkare som vill kämpa mot klimatförändringar måste därför kunna erbjuda kunderna innovativa lösningar som driver en bättre lönsamhet och ett minskat klimatavtryck. 

Grön produktion

Med grön teknologi blir jorden en bättre plats att leva på

explainer icon