Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Modernisera en befintlig blåsmaskinsinstallation i ett reningsverk

I kommunala och industriella reningsverk används stora mängder luft vid olika tidpunkter på dygnet och att anpassa maskinparken efter luftbehovet är nyckeln till en energieffektiv anläggning.

I reningsverk används blåsmaskiner för att syresätta luften i vattenbassänger där bakterier bryter ned organiska ämnen avloppsvattnet. Många gånger är de maskiner som används av en äldre modell, de är inte sammankopplade via ett centralt styrsystem och de fjärrövervakas inte. Hos många reningsverk finns det tack vare modern och energieffektiv teknologi en stor förbättringspotential med avseende på driftsäkerhet, energikostnader och miljö. I den här artikeln berättar vi mer om det.

De åtgärder som diskuteras nedan är givetvis väl värda att beakta även i andra applikationer och processer där blåsmaskiner används! 

Genomläsningstid: ca 3-6 min

Biologisk vattenrening i reningsverk kräver en kontinuerlig och helt ren syretillförsel

Waste Water Treatment

I den biologiska vattenreningen krävs en kontinuerlig syretillförsel

Vatten som innehåller olika typer av biologiska föroreningar måste renas innan det kan släppas ut i naturen eller återcirkuleras. Avloppsvatten från exempelvis hushåll och deponier renas i kommunala reningsverk medan vatten som används inom industrin ofta renas på plats i fabriken, något som avlastar de kommunala reningsverken. Till industrier som ofta renar sitt eget vatten hör exempelvis mejerier, bryggerier och dryckesföretag. Avloppsvatten renas i flera steg där ett av stegen är den biologiska reningen. I den biologiska reningen samlas avloppsvattnet i stora bassänger där bakterier och andra mikroorganismer bryter ned det organiska materialet i vattnet i en aerob nedbrytningsprocess. För att säkerställa en effektiv nedbrytning måste vattnet ventileras och syresättas. Syresättningen är avgörande för att de bakterier som lever i och renar avloppsvattnet ska överleva. För att inte reningsprocessen ska stanna upp i de aktiva bassängerna måste därför en stabil och behovsbaserad tillförsel av syrgas garanteras. För detta krävs driftsäkra och oljefria blåsmaskiner som både kan syresätta och ventilera i bassängerna. De blåsmaskiner som ingår i Atlas Copcos produktsortiment är certifierade av det ackrediterade kontrollorganet TÜV och erbjuder oljefri luft enligt ISO 8573-1 (2010) klass 0. Kommunala och industriella reningsverk kan därför känna sig helt säkra med en lågtryckslösning från Atlas Copco.

Energianvändningen driver den stora kostnadsmassan i reningsverk

Den totala livscykelkostnaden för en blåsmaskin inkluderar inte bara investeringskostnaden utan också driftkostnaderna över tid. I driftkostnaderna ingår underhåll och service men också energikostnader, som totalt sett är den enskilt största kostnaden för ett reningsverk. Så mycket som 70 % av den energi som förbrukas i ett reningsverk kan kopplas till den tryckluft som används i den biologiska reningen och energieffektiva maskiner är därför ett måste för reningsverk som vill sänka sina kostnader och minska sitt klimatavtryck.

I de kommunala och industriella reningsverken används blåsmaskinerna kontinuerligt och den aggregerade energikostnaden överstiger med råge den initiala investeringskostnaden. Vid en nyinvestering är det därför mycket viktigt att titta på hur energieffektiv maskinen är. Vissa blåsmaskiner är dyrare att köpa in, men har en låg livscykelkostnad tack vare en mycket energieffektiv drift. För ett större reningsverk lönar det sig i princip alltid att köpa in en lite dyrare och mer energieffektiv blåsmaskin medan det för en mindre reningsanläggning kan räcka med en enklare blåsmaskin med en lägre inköpskostnad. 

Varvtalsstyrda blåsmaskiner (VSD) sänker energiförbrukningen om flödesbehovet varierar

Rotary screw blowers at Severn Trent's site Little Eaton

En blåsmaskin med varvtalsstyrning (VSD) anpassar hastigheten och sänker energiförbrukningen.

I ett reningsverk varierar i regel den mängd avloppsvatten som behöver renas. Det innebär också att behovet av tryckluft för syretillförsel och ventilation varierar. I en sådan miljö är oftast en varvtalsstyrd (VSD) blåsmaskin att föredra. En sådan maskin anpassar sin hastighet efter luftbehovet och under perioder när luftbehovet minskar så minskar även maskinens hastighet och därmed energiuttag. Den här typen av reglering minskar systems totala energikonsumtion och minskar de totala energikostnaderna. Hos kommunala och industriella reningsverk står det ofta äldre maskiner utan varvtalsstyrning, något som implicerar att det finns stora pengar att spara genom att investera i en VSD. Förutsättningarna varierar givetvis, men det är inte omöjligt att ett reningsverk som byter ut en äldre blåsmaskin med fast varvtal mot en maskin med varvtalsstyrning kan sänka sina energikostnader med upp till 30 %. Är den nya maskinen en skruvblåsmaskin eller en turboblåsmaskin blir besparingarna ännu högre eftersom kompressionsteknologin hos dessa maskiner är mer effektiv än i en lobblåsmaskin. Atlas Copco erbjuder pålitliga blåsmaskiner med både fast varvtal och varvtalstyrning (VSD). Genom att välja rätt maskin eller rätt kombination av maskiner kan en energieffektiv drift säkerställas i varje given situation.

Avancerade styrsystem sänker energiförbrukningen genom att optimera hur blåsmaskinerna i anläggningen nyttjas

Service technician looking at compressor monitor.

Med ett centralt styrsystem ökas både effektiviteten och kontrollen i anläggningen.

En effektiv åtgärd för att förbättra energieffektiviteten i en reningsanläggning där det finns flera blåsmaskiner är att ansluta dem till en avancerad central styrenhet. Optimizer 4.0 från Atlas Copco är ett innovativt styrsystem som väljer den mest effektiva maskinkombinationen vid varje tidpunkt och säkerställer på så vis att blåsmaskinerna nyttjas på bästa sätt i produktionen. Centrala styrenheter installeras i princip alltid i nya anläggningar, men kan också eftermonteras i redan befintliga anläggningar för att öka kontrollen och effektiviteten. Vid eftermontering av ett styrsystem från Atlas Copco kan det i vissa fall vara nödvändigt att byta ut maskinens gamla styrpanel mot en ny, som också tillåter att systemet kan kopplas upp mot Atlas Copcos fjärrövervakningssystem SMARTLINK.

Väl dimensionerade rörledningar utan läckage sänker energiförbrukningen

AIRnet PF Series

Atlas Copcos eget rörsystem AIRnet finns i aluminium och rostfritt stål

Gamla och igentäppta rörledningar med tillhörande tryckfall kan vara en källa till dålig energieffektivitet i kommunala reningsverk. Det är därför viktigt att se över distributionsnätet och säkerställa att underdimensionerade sektioner byts ut, att defekta kopplingar och slangar ersätts och att eventuella läckor tätas. Dylika åtgärder är förhållandevis enkla att genomföra, men kan ge stort genomslag på elräkningen. Atlas Copco erbjuder tjänster relaterade till läcksökning. Om det finns behov av nya rödelar har vi även rörsystem i våde aluminium och rostfritts stål. Båda säljs under varumärket AIRnet

Lär dig mer om blåsmaskiner:

Blåsmaskiner