Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Planera köpet av en blåsmaskin

Det finns ett stort antal applikationer där blåsmaskiner och lågtryckteknologi är avgörande för effektiviteten. Varje applikation och installation har sina unika krav med avseende på flöde, tryck och miljö.

När en nyinvestering ska göras är det därför viktigt att behoven och begränsningarna i den specifika anläggningen analyseras. Kanske är det så att det tillgängliga utrymmet kräver att du väljer en maskin med ett litet fotavtryck och låga ljudnivåer? Eller är budgeten sådan att en energieffektiv maskin med låga underhållskostnader är det absolut viktigaste? I den här artiklen tittar vi närmare på det. 

Genomläsningstid: ca 5-8 min

Faktorer som måste beaktas när en ny blåsmaskin ska köpas in

Som huvudregel bör du planera din installation så att du kan bibehålla driftsäkerheten och prestandan över hela installationens livslängd. Viktigast är givetvis att anläggningen uppfyller kraven på tryck och flöde, men även frågor kopplade till service och underhåll har betydelse. En sak som också är viktigt att komma ihåg är att energin står för cirka 80% av den totala livscykelkostnaden för en blåsmaskin. Att välja ett energieffektivt alternativ är därför avgörande i industrier och verk där energikostnader och klimatavtryck står i fokus. Samtidigt är investeringskostnaden många gånger av avgörande betydelse. Den föredragna lösningen kan ibland ha ett inköpspris som överstiger användarens budget. 

För att en nyinvestering i en blåsmaskin ska motsvara behoven inte vara i fabriken utan pckså rent finansiellt är det nödvändigt att titta på flera olika faktorer, däribland:

 • Typ av applikation
 • Flöde och tryck
 • Driftsäkerhet
 • Luftkvalitet
 • Energieffektivitet
 • Ljudnivåer
 • Kostnad för service och underhåll
 • Fotavtryck
 • Redundans
 • Placering
 • Investeringskostnader och återbetalningstid
 • Installationskostnader

Här nedan tittar vi lite närmare på några av dessa faktorer. 

1. Hur stort är flödesbehovet?

Flödebehovet är ett uttryck för hur mycket luft som applikationen eller processerna kräver. Ju mer luft som krävs i produktionen, desto kraftfullare utrustning behövs. Exempel på processer som kräver mycket stora flöden är de biologiska reningsprocesserna i kommunala reningsverk, där tryckluft används för att syresätta och röra om vattnet i vattenbassängerna. 

2. Vilket arbetstryck krävs?

ZS 4 VSD+_outdoor installation_rain canopy_landscape

Blåsmaskinen ZS 4 VSD+ används ofta i installationer för rening av avloppsvatten

Blåsmaskiner och lågtryckskompressorer levererar tryckluft med ett tryck från 0,1 till 4 bar(g). Vilket tryck som behövs beror helt på applikationen och olika modeller av blåsmaskiner och lågtryckskompressorer är därför lämpliga för olika applikationer. Till exempel är lågtryckskompressorerna i Atlas Copcos serie ZE-3S lämpliga för bulktransporter som kräver lite högre tryck, medan skruvblåsmaskinerna i serien ZS 4 VSD+ är lämpliga för de lägre tryck som krävs vid rening av avloppsvatten. Givetvis måste hänsyn tas till andra parametrar innan det slutgiltiga valet görs.

3. Varierar behovet av luft över tiden?

Hur blåsmaskinen ska användas är mycket viktigt för vilken modell av blåsmaskin som ska väljas. Om efterfrågan på tryckluft varierar kan en varvtalsstyrd modell (VSD) vara att föredra eftersom den anpassar sitt energiuttag efter behovet. Det ska noteras att även större tankar kan kompensera för en viss variation i flödesbehovet och att en eller flera av dessa kan bidra positivt till installationens effektivitet. 

Mätning av flöde och tryck i redan existerande anläggningar

AIRScan, Service Stationary Compressors, Service technician

Med en AIRScan får du en komplett analys av din trycklyftsanläggning

Flödesbehovet kan ibland vara svårt att avgöra och det står inte alltid klart huruvida behovet av luft varierar över tiden eller ej, något som är viktigt vid valet av en maskin medfast varvtal eller med varvtalsstyrning (VSD). I redan existerande installationer kan olika typer av mätningar göras för att fastställa behovet av tryckluft. Med Atlas Copcos AIRScan simuleras olika konfigurationer av tryckluftssystemet för att hitta den mest energieffektiva lösningen utifrån givna förutsättningar. En enklare och snabbare mätning är Atlas Copcos AIRrchitect där endast den existerande maskinens (eller maskinernas) prestation mäts och analyseras över en viss tid i syfte att bedöma flödesbehovet. Båda mätningarna kan ge stora fördelar eftersom den installerade effekten har mycket stor betydelse för energiförbrukningen (om trycket kan sänkas med 100 mbar kan kostnaderna minskas med 15 %). Utifrån genomförda mätningar kan det finnas flera lösningar som medför olika för och nackdelar. 

4. Vilka är kraven på luftkvalitet?

I känsliga applikationer där tryckluftens kvalitet är avgörande och där det inte får förekomma några rester av olja måste oljefri teknologi användas. Till sådana applikationer hör exempelvis rening av avloppsvatten, dosering av färgpulver och pneumatisk transport av mat och läkemedel. Atlas Copcos blåsmaskiner certifierade enligt ISO 8573-1 (2010) klass 0 och levererar således helt ren tryckluft. Skulle det vara så att maskinerna befinner sig i en miljö där insugsluften är förorenad kan detta åtgärdas med hjälp av filter både vid insuget och i efterbehandlingsstadiet.  

5. Hur känslig är applikationen för stillestånd?

Om processen är sådan att behovet av tryckluft är kontinuerligt och att stillestånd har en allvarlig påverkan på processen så är redundansen mycket viktig. Eventuellt måste en investering i en extramaskin göras, eller om en äldre maskin ersätts så kan den gamla ställas som redundans. Behovet av tryckluft är viktigt att beakta vid planering av underhåll och detta måste schemaläggas så att kritiska applikationer fortfarande får den luft som krävs vid varje tidpunkt.  

6. Var ska maskinen placeras? Vilket utrymme finns tillgängligt?

Den föredragna lösningen är att blåsmaskiner och andra komponenter för luftbehandling placeras i en kompressorcentral på marknivå inomhus. För applikationer där detta inte är möjligt finns lösningar som är konstruerade för användning vid om omgivningstemperaturer från -20 till 50 grader Celsius.

Kom ihåg att olika lösningar kan täcka samma behov!

Den optimala lösningen, med hänsyn taget till användarens förutsättningar, kan inkludera lobblåsmaskiner, skruvblåsmaskiner, turboblåsmaskiner eller en kombination därav. Olika lösningar kan motsvara kraven som finns i applikationen, men hänsyn måste också ta till företagets möjligheter att köpa in och underhålla en viss lösning. En lobblåsmaskin är till exempel billig att köpa in men dyrare att underhålla och mindre energieffektiv i drift. En skruvblåsmaskin är dyrare att köpa in, men återbetalar sig ofta snabbare då underhållet är lägre och energieffektiviteten är högre. 

Lär dig mer om blåsmaskiner:

Blåsmaskiner