Our solutions

Hur påverkar luftkvaliteten kompressorns driftskostnad?

Compressor Economy Compressors Compressed Air Wiki

Högkvalitativ tryckluft minskar behovet av underhåll, ökar tillförlitligheten i pneumatiska system, styrsystem och instrument samtidigt som slitaget minskar i tryckluftsdrivna maskiner.

luftens kvalitet kan påverka driftskostnaderna

Om tryckluftssystemet från början planeras för att producera torr, oljefri tryckluft kommer installationen att kunna genomföras billigare och enklare eftersom rörsystemet inte behöver vara utrustat med en vattenavskiljare. När luften är torr behöver man inte tömma luft ut i atmosfären för att ta bort kondens. Kondensavtappning i rörsystemet behövs inte heller vilket innebär lägre kostnader för installation och underhåll. Den mest ekonomiska lösningen får man genom att installera en centralt placerad tryckluftstork. Att sprida ut flera mindre luftbehandlingsmoduler i systemet är dyrare och gör att systemet blir mycket svårare att underhålla.


Erfarenheter har visat att de lägre installations- och underhållskostnaderna för ett system med torr tryckluft täcker investeringskostnaden för torkutrustningen. Lönsamheten är mycket hög även när torkutrustning måste monteras i befintliga installationer.


Oljefria kompressorer behöver inte någon oljeavskiljare eller rengöringsutrustning för kondens. Inte heller filter behövs varför kostnaden för filterbyten helt elimineras. Därför behöver man inte heller kompensera för tryckfall i filtret vilket gör att kompressorns arbetstryck kan sänkas. Detta förbättrar installationens ekonomi ännu mer.

Relaterade artiklar

Kostnaden för tryckluft

I många tryckluftsanläggningar finns det betydande och ofta outnyttjade möjligheter till kostnadsbesparingar. Läs mer om dessa möjligheter här.

Tryckluftens kvalitet

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.