Åtgärder för att förbättra lönsamheten - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Åtgärder för att förbättra lönsamheten

Öka produktionslinjens flexibilitet

Den befintliga produktionslinjen för lastbilar kan omstruktureras för en mer flexibel process genom ett byte till elektriska verktyg med momentgivare. Det bästa alternativet är att använda spårbara verktyg som stöder flera uppställningar. Ett spårbart elektriskt verktyg kan ersätta flera tryckluftsverktyg och mindre avancerade elektriska verktyg, minska servicekostnaderna och samtidigt bidra till en mer kostnadseffektiv tillverkning.Förbered produktionslinjen för kortare takttider för hantering av framtidens ökande efterfrågan. Bytet till elektriska verktyg är ett sätt att optimera produktionen eftersom det gör att produktionstiden kan reduceras till ett minimum

Fördelar med elektriska verktyg

   
Kostnadseffektiva verktyg Ett elektriskt verktyg ersätter flera tryckluftsverktyg
Förbättrad produktionskvalitet Elektriska verktyg med momentgivare är mer exakta och levererar spårbara uppgifter till datalagret och gör dig förberedd för Industri 4.0
Kvalitetsförbättring av lastbilen – ger konsekvenser på eftermarknaden Att bygga in mer kvalitet från början förbättrar kvaliteten till kunden och minskar garantikostnaderna
Ergonomiska förbättringar Färre slangar eller kablar minskar snubbelrisken. Elektriska verktyg är tystare och vibrerar minimalt. Mängden olja i luften minskas vilket är positivt för lungorna och de lastbilar som produceras. Klicknycklar kan läggas åt sidan
Minskade energikostnader Energikostnaden minskar till ett minimum och miljöavtrycket förbättras påtagligt
Produktivitet Många slagverktyg som används på mjuka fogar låter verktyget pulsera för länge – elektriska verktyg drar ofta åt snabbare även om de har en långsammare åtdragningshastighet. Att använda klicknycklar tillsammans med mutterdragare är en tidskrävande tvåstegsprocess som kan elimineras
Noggrann åtdragning Man kan ofta se att klicknycklar inte rör sig när operatörerna kontrollerar åtdragningen. I sådana fall kan bulten vara förstörd med resultat att komponenterna inte sammanfogats med korrekt klämkraft. Detta orsakar ofta kvalitetsproblem såsom lossnande fogar

Kvalitetssäkring – bygg i kvaliteten från början

Elektriska verktyg i kombination med smarta lösningar kan vägleda användaren genom monteringen av en specifik lastbil och hjälpa operatören att välja rätt verktyg för tillämpningen. Elektriska verktyg med momentgivare levererar spårbara resultat till ett datalager.Om ett fel inte kan åtgärdas direkt på arbetsstationen kan anslutna omarbetningsstationer automatiskt ge information om en omarbetning och visa operatören vilket verktyg som ska användas för respektive tillämpning. Vid kvalitetskontrollen i slutet av linjen kan lastbilen kontrolleras stickprovsmässigt och kritiska komponenter kontrolleras i varierande cykler. Via skärmar med anslutna verktyg får operatörerna i kvalitetskontrollen information om de korrekta kvalitetstestrutinerna

Kvalitativa data är nyckeln till Industri 4.0

Toppmoderna kvalitetssäkringssystem finns tillgängliga som stöd för lastbilens hela produktionsprocess genom att det däri definieras cykliska testrutiner för produktionsutrustning som utgår från normerna i VDI/VDE 2645-2, ISO 5393 och ISO 6789, etc.Dagens QA-operativsystem genererar rapporter enligt de normer och standarder som krävs av ledningen på anläggningen för optimering av produktionsprocesser. Data måste lagras för spårbarhet och för anpassning av produktionsutrustningens inställningar. Data från produktionsutrustning som är ansluten till datadriven, smart programvara analyseras varefter statusrapporter eller förslag till förbättringar av tillverkningsprocessen levereras. I dagens lastbilsproduktion är data av hög kvalitet nyckeln till att gå vidare till en produktionsmiljö enligt Industri 4.0.

Skapa en kostnadseffektiv arbetsmiljö

Produktiviteten kan ökas genom att kostnadseffektiva principer för lastbilstillverkning tillämpas. Detta innebär att produktionsutrustningen reduceras till det minimum som krävs för att producera en rad olika lastbilsvarianter.Resurssnål verktygsuppsättning: Ett elektriskt verktyg kan ofta ersätta flera tryckluftsverktyg genom att det använder olika momentinställningar. Många elektriska verktyg med momentgivare finns i trådlöst anslutna batteridrivna versioner vilket eliminerar behovet av luftslangar och minskar risken för snubbelolyckor liksom behovet av kabelhantering. Kostnaden för installation på en station minskar, arbetsområdet hålls renare och prydligare varför operatörerna får bättre översikt och stressas mindre vid produktionen av lastbilar.Slimmad logistik: Operatörerna ska inte behöva gå alltför långa sträckor för att hämta verktygeller komponenter som ska monteras på lastbilarna. Komponenter ska levereras tillarbetsstationen där de monteras på lastbilen och därmed vara inom räckhåll föroperatören när de behövs. Många konsultföretag, däribland Atlas Copco,kan granska hela anläggningar och föreslå hur produktionen kan slimmas genomatt onödiga operationer elimineras

Satsa på god ergonomi på anläggningen

Att verktygen, arbetsstationerna och anläggningen har en god ergonomi är viktigt när produktiviteten ska ökas. Buller och vibrationer är typiska stressfaktorer i en fordonsmonteringslinje. EU:s lagstiftning fastställer ett gränsvärde på 85 dB(A) för att skydda operatörer från långsiktiga hörselskador. Produktionsutrustningen måste enligt lag ha vibrationsnivåer under 2,5 m/s2 ackumulerat under ett skift på 8-timmar för att skydda operatörer från långsiktig skadlig påverkan.Snubbelolyckor, oljedimma i luften och långa, tunga klicknycklar ökar operatörernas stressnivå och kan i vissa fall på lång sikt orsaka skelett- eller lungskador. Genom att byta till elektriska verktyg kan dessa problem undvikas. Friska operatörer är mer fokuserade och positiva till arbetet och levererar högre kvalitet.När erfarna operatörer är skadade eller sjuka på grund av arbetsplatsens dåliga ergonomi måste de ersättas av ny personal som kräver utbildning vilket ytterligare ökar kostnaderna. I händelse av långvariga sjukdomar och hälsoproblem av denna art kan arbetsgivaren åläggas att betala kompensation samt erbjuda en ny och säkrare arbetsmiljö för dem som berörs. Dessa operatörer flyttas ofta till supporttjänster som normalt skulle läggas ut på entreprenad till företag som kan hantera dem mer kostnadseffektivt.

Överväg hybridsammanfogning - nitning/limning/åtdragning

Elektrifieringen av lastbilar kommer att öka under de kommande åren och förändra lastbilarnas strukturella konstruktion. Bensin- eller dieselmotorer ersätts av elektriska motorer monterade i lastbilens hjul. Batterier med en vikt på 800 kg eller mer placeras i ramen. Bränsleceller monteras i ramen eller i hyttområdet.Kompositmaterial kommer att användas allt mer för att minska fordonsvikterna vilket i sin tur minskar energiförbrukningen. Kombinationer av förbindningsmetoder behöver utvecklas där robotar förses med utbytbara system för nitning, limning och åtdragning.

Att tillverka batterier kräver specialkunskap

Vid tillverkning av ett batteri krävs limning, nitning och kontrollerad åtdragning liksom friktionsborrning med skruvmatningssystem. Dessutom krävs specialkunskap om enhetlig pressning av fogfyllningsmedel eller värmeledande fyllningsmedel för att säkerställa fullständig borttagning av luftbubblor under batteripaket

Specialanpassade metoder behöver utvecklas tillsammans med kunden där dennes kunskaper kombineras med leverantörens. Atlas Copco, till exempel, arbetar med större företag för att utveckla specifika, automatiserade produktionssekvenser för batteritillverkning och andra processer

Verktyg behöver underhåll

För att produktionen ska upprätthållas och tillgången till verktyg i en produktionslinje säkerställas, behöver verktygen underhållas. Ett produktionsstopp på grund av ett bristfälligt underhållet verktyg är dyrt eftersom det kan stoppa hela produktionsflödet. Många lastbilstillverkare samarbetar med företag som utför service enligt ett planerat schema på plats.Väl underhållna och regelbundet testade verktyg levererar den önskade kvaliteten. Lastbilstillverkare bör koncentrera sig på produktionen av lastbilar och leverantörerna av utrustning bör se till att verktygen bibehåller optimal prestanda. Genom att diskutera med sin leverantör kan buss- och lastbilstillverkare definiera vilka specifika KPI:er som ska övervakas. Dessa kan ge ytterligare besparingar jämfört med kostnaderna för underhåll innan ett serviceprogram implementerats.

Teknisk assistans och lösningar du behöver

Vi kan hjälpa dig med toppmoderna monteringslösningar, programvara för kvalitetssäkring och lösningar för arbetsflöden som tar hänsyn till alla dina produktionsaspekter och som har ergonomin i fokus. Så förbered dig för en ökad marknadsandel med högsta produktkvalitet, förbättrad märkesimage och en lång lista av nöjda kunder.

Ladda ned katalogen över tunga lastbilar och bussar
Ladda ned katalogen över tunga lastbilar och bussar
 
Titta på vår video om lösningar för elfordon!
Titta på vår video om lösningar för elfordon!
 
Boka en demonstration!
Boka en demonstration!
 
Behöver du hjälp? Kontakta ett försäljningskontor i närheten!
Behöver du hjälp? Kontakta ett försäljningskontor i närheten!