Diesel eller inte diesel? Det är frågan.

Atlas Copco Rentals prissättningsstrategi placerar dieseldriven och eldriven utrustning i nästan samma kategori. Det innebär att ett hållbart alternativ inte är det dyraste alternativet, i motsats till vad många tror. Från steg IV till steg V har dieseltekniken och prestandan förbättrats dramatiskt. Men vi vill alltid föreslå eldrivna lösningar först. Fördelarna med den här utrustningen är dock irrelevanta om det inte finns någon strömförsörjning på plats.

22 jun 2020

Ett projekt för förbättring av infrastrukturen i stadsmiljö kommer till exempel förmodligen att ha en etablerad kraftkälla. Men en ny byggarbetsplats som ligger avlägset har troligen inte tillgång till elnätet.

Saker att tänka på

Elektriska enheter är i sig säkrare. Det finns ingen risk för skador från heta delar, t.ex. avgasrör eller ljuddämpare, och det finns inget behov av att transportera brännbart bränsle i en farlig miljö. Dessutom undviks miljöproblem, till exempel jordföroreningar från dieselspill. En elektrisk enhet kan vara säkrare generellt - men å andra sidan behöver inte dieselmaskiner anslutas som deras elektriska motsvarigheter (där man kan hindras av elkablar runt en anläggning om de inte hanteras på rätt sätt). Det är också viktigt att se till att kablarna är av rätt kvalitet för att eliminera risken för isoleringsavskalning och exponering för strömförande ledningar.Eldrivna maskiner är i allmänhet mindre än dieselmodeller, eftersom det inte finns något behov av bränsletank, kylare eller laddluftkylare. Driftvikten skulle dock likna en dieselekvivalent eftersom elmotorer är relativt tunga. Dessutom har dieseldrivna kompressorer inga kablar att koppla ur och rensa när maskinen behöver flyttas. Tidigare fokuserade inte elektriska maskiner på förflyttning över hela anläggningen, de var bättre lämpade för applikationer av typen 'drop and run'. Nuvarande modeller av båda typerna har alltid samma flyttningsfunktioner, som hjul, lyftkrokar och gaffeltruckplatser. Eftersom elektriska enheter inte har några borttagbara motordelar kan serviceintervallen förlängas avsevärt.Rutinunderhåll av motorn är en enkel procedur och kräver bara byte av fett. Men även det här kravet blir enklare, eftersom tillverkarna har strävat efter att göra underhållsprocedurerna mycket enklare och snabbare att slutföra. Det råder ingen tvekan om att om bränslepriserna fortsätter att stiga kommer argumenten för användning av elektriska maskiner att öka under de kommande åren. Även om kostnaden för att köra elektriska enheter varierar beroende på motorns storlek kommer denna kostnad troligen att sjunka i takt med att nya högeffektiva modeller lanseras för att täcka större effektnivåer. Dessutom har elektriska maskiner vanligen en klar fördel jämfört med motsvarande dieselmotorer.

Naturligt val

Dieselmotorer producerar ytterligare kväveoxider (NOx) och andra föroreningar som är kopplade till en mängd olika klimatförändringar och hälsoproblem. Därför har regeringar och tillverkare gjort stora investeringar för att rena dieselmotorer. Men de kan aldrig vara så rena som elmotorer när det gäller utsläpp av växthusgaser. När det gäller miljöfrågor har eldrivna kompressorer ingen konkurrens. När det gäller buller kan elektriska maskiner vara upp till 5 decibel tystare än diesel. Det finns några krav på att elektriska kompressorer är utsläppsfria - och även om de kan anses vara tekniskt korrekta i en viss grad måste de anslutas till en kraftkälla, som i sig genererar CO2.

Sammanfattning

Det finns inget rätt eller fel svar. Portabla elektriska maskiner får allt större genomslag på de fyra stora tillväxtmarknaderna "BRIC" - Brasilien, Ryssland, Indien och Kina - på grund av förbättringar i kraftinfrastrukturen, relativt låga elkostnader och det faktum att utrustningen har ett lägre initialt inköpspris. Diesel är dock fortfarande det främsta valet i större delen av Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Afrika tack vare kraftkällans egen natur och den förbättrade ekologiska prestandan hos de senaste reglerade dieselmotorerna.När vi blickar mot framtiden är det uppenbart att vi måste gå allt längre bort från traditionella förbränningsmotorer och mot renare energikällor. Utan tvekan kommer framstegen inom elkraftslösningar, batteriteknik och förnybar energi att spela en stor roll i framtiden. Det är sant att el vanligen ger effektivitetsvinster och lägre driftskostnader. Kontrollera dock de punkter som tas upp i den här artikeln och anta inte bara att diesel inte är det bästa valet för sluttillämpningen - för på fältet kan det mycket väl vara det.

Vill du veta mer?

Diesel eller inte diesel? Det är frågan.

explainer icon