N2 för oljeindustrin till havs

Hur kvävemembran tar sig an alla utmaningar

N2 används för en mängd olika applikationer inom oljeindustrin på land. Den inerta gasen är oumbärlig i alla tre faserna av oljegasförsörjningskedjan: från att öka trycket i oljereservoaren till att minska risken för explosioner. 

Användningen av kväve innebär dock även många utmaningar. Tänk logistik, säkerhet och oväntade driftstopp. I det här blogginlägget kommer vi att berätta hur kvävemembran kan övervinna dessa utmaningar.

27 feb 2019

N2 i olje- och gasförsörjningskedjan

Att fylla på din bil med bensin eller värma upp ditt hus är endast det sista steget i en lång leveranskedja.

Olje- och gasindustrins leveranskedja är uppdelad i tre segment: Upstream, Midstream och Downstream, och kväve spelar en viktig roll i alla dessa segment.

1. Upstream

Upstream är prospektering och produktion av råolja och naturgas. N2 kan användas för olika upstream-applikationer där en av dem är kväveinjektion.

Normalt när kolväten utvinns från en ny reservoar säkerställer det typiskt höga reservoartrycket att dessa kolväten lätt flyter till produktionsbrunnarna. Med tiden sjunker dock trycket i behållaren och för att öka trycket sprutar oljebolagen in kväve i brunnen.

En annan möjlighet är att kolväten fastnar och behöver spolas. Kväve är då den perfekta gasen för att frigöra dessa kolväten eftersom den inte blandas med olja och vatten. En kväveinjektion ökar flödet av olja och kolväteproduktionen.

2. Midstream

Midstream är bearbetning, lagring och transport av råolja och naturgas via rörledningar. Innan en rörledning kan tas i drift behöver den rengöras noggrant. Kväve används ofta för piggning och rening av en rörledning.Efter piggning trycks kväve flera gånger genom rörledningen tills röret är fritt från syre och har nått önskad daggpunkt. Under denna process kan flera avbrott inträffa av olika anledningar (t.ex.: redskap fast i rörledningen, ventil läcker, etc...).

3. Downstream

Downstream inkluderar raffinering av råolja till färdiga produkter såsom bensin, eldningsoljor och petroleumbaserade produkter. En av de olika användningsområdena för kväve i downstream-industrin är kväveinkapsling.

Den inerta gasen används för att inkapsla kolvätelagringstankar vilket säkerställer att inerta förhållanden upprätthålls. Huvudmålet med denna operation är att förhindra explosioner, missfärgning, polymerisation och andra oönskade kvalitetsförändringar. Hela processen övervakas genom flödeshastigheten och trycket hos den inerta gasströmmen och/eller syrenivån i avgaserna.

Petrokemiska anläggningar använder även N2 för att utföra läckagetester. Användning av vatten eller luft rekommenderas inte för dessa typer av tester. När företag upptäcker läckor måste de repareras  innan ett läckagetest utförs igen efter reparationen.

Utmaningar med N2 i oljeindustrin på land

Kväve är en utmanande produkt att arbeta med. I vårt föregående blogginlägg gick vi igenom utmaningarna med flytande kväve för oljeindustrin till havs, men vilka är utmaningarna för industrin på land? Och kan ny teknik (såsom kvävemembran) övervinna dessa utmaningar?

1.   Logistikutmaning

Olje- och gasindustrin är vanligtvis belägen på avlägsna platser. Att transportera flytande kväve till dessa avlägsna platser är ganska problematiskt. Det tar lång tid och är dyrt.

Kvävemembranteknik eliminerar sådana problem. Utrustningen är kompakt, säker och kan vara kvar på platsen med engångsmobilisering tills jobbet är klart.

2.   Säkerhetsfrågor

Allvarliga försiktighetsåtgärder krävs vid transport och användning av flytande kväve på plats på grund av dess kryogena natur. Det finns en stor risk med kväveläckage som kan orsaka mycket skada på platsen och äventyra de anställdas liv.

När du arbetar med kvävemembrangeneratorer reduceras denna risk till noll. Membranet separerar det gasformiga kvävet från andra molekyler genom användning av en tryckluftsström.

3.   Tillgänglighet för LIN under avstängning/omställning

Driftstopp och omställningar sker ofta i befintliga olje- och gasanläggningar. När dessa oväntade händelser inträffar behöver anläggningen akut ytterligare kväve. LIN-leverantörer har svårt att möta denna efterfrågan i sista minuten. Å andra sidan; kvävemembran är en mycket pålitlig partner när det kommer till att mobilisera N2. Utrustningen kan tillgodose sådana akuta krav mycket lättare eftersom den kan bli kvar på platsen så länge som behövs.

4.   Avdunstningsförluster under transport

Kväve kan endast förvaras i flytande form vid extremt låg temperatur. När flytande kväve transporteras börjar N2 avdunsta på grund av en temperaturökning vilket konstant minskar volymen av LIN. Detta är även ett problem vid transport av N2 till havsbaserade plattformar.

Allt detta bevisar att kvävemembran är en säker, enkel och pålitlig lösning för operatörer, entreprenörer och slutanvändare inom olje- och gasindustrin, både på land och till havs.

Syed Faiyazuddin

Regional affärsutvecklingschef på Atlas Copco Rental - Mellanöstern och nyckelkunder - Specialiserade applikationer, flöde och kraft

N2 för oljeindustrin till havs

explainer icon