โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Turbomachinery Operating Data Analysis (ODA)

An annual health check for your rotating equipment and an indispensable tool for early problem recognition: Preventative maintenance checks with detailed Operating Data Analysis (ODA) give you the upper hand in protecting your turbomachinery investment and full oversight through fixed pricing

Contact our aftermarket specialists

Your turbomachinery’s annual health check

Consider Atlas Copco’s ODA as the annual health check for your rotating equipment. By capturing up-to-date performance data, ODA ensures high availability for your machine and production process

Analysis without downtime

ODA allows for in-depth analysis of your equipment conditions without opening or stopping the machine. The analysis will not interfere with your production schedules and productivity goals

Performance monitoring with on-site ODA

As the annual health check for your rotating machinery, Operating Data Analysis (ODA) offers ultimate peace of mind by monitoring on-site performance and detecting possible failures at an early stage. Our specially trained engineers visit your machinery on-site to obtain analysis without disrupting operations. They interpret your data to predict future performance tendencies.

Turbomachinery Operating Data Analysis (ODA)

ODA analysis steps include vibration measurement, parameter verification, capital spares (stock), upgrades potential, performance audit.

Service,Tensor

Think of Operating Data Analysis as a set of two separate measurements: First of all, with the machine running, we conduct a set of measurements during stationary operation – and do so without interrupting operations. Then our experts collect the second set of measurements during load-changing conditions. A shutdown procedure followed by an immediate restart provides valuable data about resonance frequency stimulation – a strongly recommended test for machinery in the field. Your data is placed in context, drawing from our extensive database, with your current measurement sets being compared to the Zero Measurement during production and earlier ODAs.

These findings allow us to detect

● imminent bearing damage
● process-related deposits
● impeller contamination
● changes in gear rolling
● meshing conditions of the gearbox and oil pump


For optimal maintenance results

Also adding to your peace of mind, ODA is offered with a transparent fixed-price structure, allowing for 100% clarity on pricing. In a final report, our experts will point out further steps such as ordering genuine replacement parts or scheduling planned maintenance.

It is all part of our ongoing commitment to comprehensive, proactive maintenance, backed by several decades of global experience and ongoing investment in know-how and technology.

For the fastest turbomachinery repair, maintenance, and inspection, we put our global service network with a reach in over 180 countries to work for you. Our dedicated Aftermarket Services experts work with you on-site to maintain your sustainable productivity. Learn more about our other products