โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Fluids & Lubricants for Handheld Hydraulic Equipment

The blood in your machine

Contact us +66 (0) 38 562 900

Atlas Copco Geniune Oils

Developed to match our maintenance specifications, Atlas Copco fluids and lubricants help protect your investment, which keeps you productive and improves the resale value of your compressor.

- The correct fluids reduce equipment breakdowns and optimize your machine’s performance.
- Quality fluids last longer.
- Ordering from us simplifies the process and eliminates the need to work with multiple suppliers.

Power Pack Bio-Oil

Atlas Copco Power Pack Bio-Oil is hydraulic oil based on synthetic, quickly biodegradable ester and environmentally friendly combination of additives. It is environmentally friendly, non-hazardous to the water, reducing the impact in case of accidental spillage. It is a particularly interesting feature in portable Atlas Copco LP hydraulic power packs, especially where the possibility of environmental contamination could occur.

  • Reliable protection against wear, scuffing and corrosion as well as EP behaviour. 
  • Wide temperature range from -15°C to +80°C/5 to 176 ºF. 
  • Exceed the technical requirements according to ISO 15380:2011

Paroil E Mission Green

Premium-quality engine oil for optimal performance, protection and lubrication of all the engines used in our machines. This oil meets stringent quality control specifications, ensuring your equipment will run smoothly and reliably. Paroil E Green is formulated from a highly refined mineral oil and an advanced additive system, demonstrating excellent high-temperature viscosity retention over extended service periods. This oil also provides a very high level of protection to all parts of the engine, in both diesel and petrol engines. Overall engine cleanliness is improved, even under the most severe conditions. Its outstanding performance makes it suitable for engines under the latest low emissions legislations (Final Tier 4/Stage IV) and previous regulations. Moreover, it can be used not only in the whole concrete equipment with engines, but also in the other Atlas Copco engine-driven machines in your fleet, including light compaction, portable compressors, generators, self-prime pumps, hydraulic power packs, ride-on rollers, and more, simplifying your engine oil procurement, and optimizing your stock planning.

  • Superb anti-wear and corrosion protection.
  • Extremely high oxidation stability.
  • Balanced composition.
  • Control the harmful effects of soot.
  • Quality lubricant additives.
Type Name Description Size Part Number
Hydraulic oil Power Pack Bio-Oil Hydraulic oil for power packsBiodegradable.  5l 3382 0700 86
         
Engine oil Paroil E Mission Green Mineral lubricant for Stage 3b/Tier 4 engines 5l 1630 0471 00
Engine oil Paroil E Mission Green Mineral lubricant for Stage 3b/Tier 4 engines 20l 1630 0472 00
Engine oil Paroil E Mission Green Mineral lubricant for Stage 3b/Tier 4 engines 210l 1630 0473 00

Related products: