โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Expert Live Q&A: PF6 Flex

Date: Friday, November 13th, 2020: 10:00 - 10:30 AM EST

Welcome to the PF6 FlexSystem question and answer session. 

Taking audience questions is Andy Neumann, our Fixtured Tool Product Specialist with over 30 years of industry experience. In this Q&A, we’re diving into Atlas Copco’s PF6 FlexSystem, our efficient, space-saving tool control system for fastening operations. The session begins with a brief overview of the PF6 FlexSystem from Andy, who explains that the product is still in selective sales and is the future of fastening. The first viewer question is about the spindles that PF6 FlexSystem can run. Andy explains that PF6 Flex can only run QST spindles. A question comes in about required cables for QST tools on the PF6 FlexSystem. Andy answers that there are new connectors on the controller end that come in 3, 5, 10, 11, 12- and 15-meter options. 

We then move into the topic of PF6 FlexSystem capabilities. In terms of limitations, the PF6 Flex does not have gauging or pressing capabilities, but Atlas Copco plans to add these capabilities in the future. The PF6 Flex can reach up to 350Nm. Andy says that reaching 600Nm is possible, but duty cycle limitations must be considered. When asked about the benefits of the PF6 FlexSystem over the Power Focus 6000 (PF6000), Andy explains that its smaller size and synchronization capabilities make the difference between the two controllers. A viewer asks whether the fan module needs to be used with larger QST tools on the PF6 Flex, and Andy answers that it depends on the application, but it’s probably better to be safe than sorry. 

We then move into software capabilities for the PF6 FlexSystem. The controller can use ToolsTalk 2 for full programming or a web GUI for very basic programming. These capabilities are the same for the PF6000. Responding to a question about plans to expand the PF6 FlexSystem torque range, Andy is excited to share that this is definitely in the works. The goal is to eventually replace the PowerMACS 4000 with the PF6 FlexSystem completely. We are currently in the planning and testing phase of adding high torque, pressing, and gauging capabilities. The PF6 FlexSystem has four main components: The Flex carrier, Flex controller, Flex drive, and the Flex bank. When asked whether PowerMACS 4000 controller accessories are compatible with the PF6 Flex, Andy explains that all accessories are (excluding the mini display), but the customer needs a Flex converter to make this conversion possible. 

In the final part of the Q&A, Andy receives a question regarding hot swap capabilities. Andy explains that the PF6 FlexSystem offers an advanced hot swap feature that can switch tools and tool controllers instantly using the nesting application. Without the nesting application, hot swaps have a wait time of 5-6 seconds. A viewer asks about the power requirements for the PF6 FlexSystem, and Andy explains that it’s the same requirements as the PowerMACS 4000 controller. Line voltage (V) is 380-480, power rating (W) is 4000, and the frequency (hz) is 50-60. Finally, we end on the subject of disconnects used with PF6 Flex. Andy says that any disconnect can be used, and Atlas Copco has a wide range of options.  

ซอฟต์แวร์และตัวควบคุม โรงหล่อและการแปรรูปโลหะ รัฐบาลและการป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมทั่วไป ผู้ผลิตอุปกรณ์ตามแบบมาตรฐาน การบินและอวกาศ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์หนัก พลังงาน การต่อเรือ การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมรางรถไฟ