Bộ quy tắc kinh doanh

Bộ quy tắc kinh doanh của Atlas Copco là hướng dẫn giúp chúng tôi kinh doanh đạo đức và tối ưu hóa tác động từ các hoạt động của chúng tôi lên xã hội và môi trường.

Luật pháp, tiêu chuẩn môi trường và điều kiện xã hội khác nhau rất nhiều ở những quốc gia chúng tôi hoạt động. Bộ quy tắc kinh doanh được thiết kế nhằm vượt qua những thách thức này và đảm bảo rằng chúng tôi luôn hành động với tiêu chuẩn đạo đức và tính liêm chính cao nhất.

Trong trường hợp Bộ quy tắc kinh doanh đề ra yêu cầu cao hơn luật pháp và quy định tại địa phương, chúng tôi nhất định sẽ làm theo chính sách của mình. Và chúng tôi hy vọng các đối tác kinh doanh của mình cũng sẽ làm như vậy.

Bộ quy tắc kinh doanh đã được dịch sang 33 ngôn ngữ để mỗi nhân viên trong Tập đoàn đều thể hiện các giá trị này trong công việc mỗi ngày.