Bộ quy tắc kinh doanh

Bộ quy tắc kinh doanh của Atlas Copco là hướng dẫn giúp chúng tôi kinh doanh đạo đức và tối ưu hóa tác động từ các hoạt động của chúng tôi lên xã hội và môi trường.

Luật pháp, tiêu chuẩn môi trường và điều kiện xã hội khác nhau rất nhiều ở những quốc gia chúng tôi hoạt động. Bộ quy tắc kinh doanh được thiết kế nhằm vượt qua những thách thức này và đảm bảo rằng chúng tôi luôn hành động với tiêu chuẩn đạo đức và tính liêm chính cao nhất.

Trong trường hợp Bộ quy tắc kinh doanh đề ra yêu cầu cao hơn luật pháp và quy định tại địa phương, chúng tôi nhất định sẽ làm theo chính sách của mình. Và chúng tôi hy vọng các đối tác kinh doanh của mình cũng sẽ làm như vậy.

Bộ quy tắc kinh doanh đã được dịch sang 33 ngôn ngữ để mỗi nhân viên trong Tập đoàn đều thể hiện các giá trị này trong công việc mỗi ngày.

 • Business Code of Practice in Arabic.pdf 557.6 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Bahasa.pdf 264.3 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Bulgarian.pdf 810.5 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Burmese.pdf 350.1 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Cambodian.pdf 264.6 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Chinese.pdf 813.2 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Croatian.pdf 362 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Czech.pdf 351.7 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Dutch.pdf 441.4 kB, PDF
 • Business Code of Practice in English 282.6 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Finnish.pdf 342.2 kB, PDF
 • Business Code of Practice in French.pdf 603.9 kB, PDF
 • Business Code of Practice in German.pdf 463.9 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Hindi.pdf 2.8 MB, PDF
 • Business Code of Practice in Hungarian.pdf 436.9 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Italian 359.9 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Japanese.pdf 560.3 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Korean.pdf 279 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Lao.pdf 187.1 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Marathi.pdf 2.9 MB, PDF
 • Business Code of Practice in Polish.pdf 297.8 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Portuguese.pdf 465.8 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Romanian.pdf 427.3 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Russian.pdf 456.6 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Serbian.pdf 364.6 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Slovak.pdf 371.2 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Slovenien.pdf 264.8 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Spanish.pdf 503 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Swedish.pdf 543.8 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Thai.pdf 252.7 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Turkish.pdf 375.6 kB, PDF
 • Business Code of Practice in Vietnamese.pdf 510.1 kB, PDF