Giải pháp của chúng tôi
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Vacuum solutions

Chiến lược và ưu tiên

Tầm nhìn của Atlas Copco là trở thành và luôn là công ty có vị trí First in Mind—First in Choice đối với nhân viên, khách hàng và các bên liên quan khác. Điều này nghĩa là trở thành công ty đầu tiên bạn nghĩ đến và lựa chọn.

Sứ mệnh của Atlas Copco là mang đến tăng trưởng lợi nhuận bền vững. Điều này có nghĩa là chúng tôi bảo vệ và phát triển doanh nghiệp của mình, bao gồm nguồn tài nguyên và nhân sự, một cách có trách nhiệm về mặt kinh tế, môi trường và xã hội.