Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Body shop vehicle

Flow drill fastening applications for body shop

Depending on customer requirements, our flow drill fastening technology can be flexibly used for different applications

Contact our experts

Variant 1: Two layer stack – no clearance hole

Variant 2: Two layer stack – clamping part with clearance hole

Variant 3: Three layer stack – clamping parts with clearance holes

Variant 4: Two layer stack – no clearance hole – thinned-out cast

Variant 5: Two layer stack – no clearance hole – thick second layer

More information about our products and services: