Tạp chí Achieve

Achieve là tạp chí thường niên của Tập đoàn Atlas Copco, gồm những câu chuyện thú vị thể hiện cách làm sáng tạo của Tập đoàn.