โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

OPC UA – What is it and why do you need it?

Automotive Marine Mining Industry Chemical & petrochemical Power plant Air compressors Oil-lubricated compressors Textile GA

The dream of a common human language is more than 100 years old. Until now, however, all efforts to get everybody to speak the same language have failed. The closest we have come is the use of English as a widely used international business language. However, in spite of its use throughout the globe, only about 20% of the world’s population speaks English as a primary or second language today.

The benefits of a shared means of communication are obvious. When everybody uses the same language, there is a much smaller risk of misunderstanding each other.

This is also true in the world of technology. When machines can communicate and understand each other, processes run more smoothly. In this area, such a universal language exists, and the utopia of a world with seamless communication is becoming a reality … thanks to something called OPC UA.

OPC UA – The universal language for machines

OPC UA is a machine-to-machine communication protocol that was developed for industrial automation. If that sounds too technical, let’s first break down the acronym. OPC UA stands for “open platform communications unified architecture.” Essentially, that means that OPC UA is supposed to serve as a constantly evolving universal language for machines in a production environment.

It has done so with amazing success. Introduced just over a decade ago, OPC UA, which was developed as the successor of the traditional OPC standard, is already the “most widely adopted interoperability standard for secure, reliable and platform-independent information exchange in the world.”

Its popularity is hardly surprising. OPC UA is extremely versatile and offers a range of benefits that go far beyond simply standardizing machine-to-machine communications. Here are a few of them:


Security – OPC UA is a firewall-friendly platform that offers various encryption levels, authentication, auditing and user control.

Platform independence – OPC UA is not tied to any specific operating system or programming language. That means it can be used on different hardware platforms (PC hardware, cloud-based servers, etc.) and operating systems (Windows, Apple OSX, Android, and more).

Extensibility – While OPC UA is already highly useful now, it is a very future-oriented system that is set up to incorporate the technologies of tomorrow. In other words, it is designed to accommodate technologies that haven’t even been invented yet while continuing to be backwards compatible for existing products even as it evolves.

Functional equivalence – OPC UA is an extension of the original OPC technology, which can still be easily integrated into the new and improved system.

Why you need OPC UA

While most technologies are designed for a single application, OPC UA is much more flexible. It offers connectivity benefits throughout an entire production process, i.e. it allows different technologies to “talk” to each other without the risk of miscommunication. This ensures a smoother production environment, especially with regard to automation. 

An increasing number of vendors is already offering OPC UA-capable technologies and more products are added all the time. For example, Atlas Copco recently launched its first compressor range with OPC UA capability. Find out more here.