Megoldásaink
Atlas Copco Rental
Megoldások
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Compressors
Megoldások
Termékek
Compressors
Ipari kondenzátumkezelési megoldások termékcsaládja
Termékek
Ipari kondenzátumkezelési megoldások termékcsaládja
Ipari kondenzátumkezelési megoldások termékcsaládja
Ipari kondenzátumkezelési megoldások termékcsaládja
Ipari kondenzátumkezelési megoldások termékcsaládja
Process gas and air equipment
Szerviz és alkatrészek
Compressors
A hatékonyság maximalizálása
Szerviz és alkatrészek
A hatékonyság maximalizálása
A hatékonyság maximalizálása
A hatékonyság maximalizálása
A hatékonyság maximalizálása
Kompresszoralkatrészek
Szerviz és alkatrészek
Compressors
Ipari szerszámok és megoldások
Megoldások
Az általunk szolgált iparágak
Ipari szerszámok és megoldások
Az általunk szolgált iparágak
Repülőgépipar
Az általunk szolgált iparágak
Az általunk szolgált iparágak
Termékek
Ipari szerszámok és megoldások
Anyagleválasztó szerszámok
Termékek
Anyagleválasztó szerszámok
Anyagleválasztó szerszámok
Anyagleválasztó szerszámok
Anyagleválasztó szerszámok
Anyagleválasztó szerszámok
Anyagleválasztó szerszámok
Anyagleválasztó szerszámok
Anyagleválasztó szerszámok
Dugókulcsok és szerszámhegyek
Levegővezetékek tartozékai
Termékek
Levegővezetékek tartozékai
Szerelőszerszámok és összeszerelési megoldások
Termékek
Szerelőszerszámok és összeszerelési megoldások
Szerelőszerszámok és összeszerelési megoldások
Szerelőszerszámok és összeszerelési megoldások
Szerelőszerszámok és összeszerelési megoldások
Szerelőszerszámok és összeszerelési megoldások
Szerelőszerszámok és összeszerelési megoldások
Szerelőszerszámok és összeszerelési megoldások
Szerelőszerszámok és összeszerelési megoldások
Szerelőszerszámok és összeszerelési megoldások
Szolgáltatások
Ipari szerszámok és megoldások
Atlas Copco szolgáltatási megoldások
Szolgáltatások
Atlas Copco szolgáltatási megoldások
Atlas Copco szolgáltatási megoldások
Atlas Copco szolgáltatási megoldások
Ipari szerszámok és megoldások
Ipari szerszámok és megoldások
Power Equipment
Megoldások
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment

Az Általános Üzleti és Szállítási Feltételek

Az Általános Üzleti és Szállítási Feltételek (a továbbiakban "Feltételek") kötelező jelleggel szabályozzák az Eladó és a Vevő közötti adásvételt mindazon esetekben, amikor az áru (termék) eladója az Atlas Copco s.r.o. korlátolt felelősségű társaság, KSH-száma: 36 289 833, székhelye: Elektrárenská 4, Pozsony /Bratislava/, irányítószám: 831 04, Szlovák Köztársaság, bejegyezve a Pozsony I. sz. Járási Bíróságon 40062/B lajstromszámon (a továbbiakban „Eladó”, „Vevő”, vagy „Szerződő felek”, illetve „Másik fél”).

Jelen Feltételek letölthetők az www.atlascopco.com oldalról. Adásvételi vagy más szerződés megkötésével, továbbá a jelen Feltételekre mutató hivatkozást tartalmazó dokumentumok elfogadásával az Eladó és a Vevő kifejezetten kijelentik, hogy a Feltételekkel megismerkedtek, és szándékukban áll a kölcsönös üzleti viszony keretén belül betartani azokat.

Az Eladó jogosult ezeket a Feltételeket bármikor módosítani vagy kiegészíteni, különösen a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályainak, vagy az üzleti tevékenysége irányításának módosulása esetén. A Feltételek módosítását, kiegészítését, valamint a változások hatályba lépését az Eladó megfelelő módon hirdeti ki. A Vevő a Feltételek módosítását azok bekövetkeztét követően írásban (elegendő faxon vagy elektronikus postai úton), vagy a szerződéses vételár vagy annak egy része, esetleg más ár vagy annak része első kifizetésével hagyja jóvá.

A jelen Feltételektől eltérő megállapodások kizárólag abban az esetben érvényesek és élveznek előnyt a Feltételekkel szemben, ha adásvételi vagy más szerződésben kerülnek kifejezetten megkötésre, és az Eladó írásban hagyja jóvá őket.

Az Eladó által a Vevő részére megkötött adásvételi vagy más szerződés alapján értékesített vagy szállított technológiai berendezések, termékek, pótalkatrészek, szerviz- és kölcsönzői szolgáltatások összefoglaló elnevezése jelen Feltétel esetében a „termék”.

I. Az adásvételi vagy más szerződés megkötése

Termékszállításra vonatkozó igényét a Vevő elsősorban írásos megrendelés formájában érvényesíti, amelyben feltünteti az Eladó előzetes írásbeli Ajánlatában szereplő hivatkozási számot.

A szerződéses viszony vagy az adásvételi vagy más szerződés megkötésével, vagy az Eladó Ajánlatában szereplő hivatkozási számot tartalmazó vevői megrendelés Eladó általi elfogadásával, vagy az Eladó által a Vevő megrendelése alapján kidolgozott Megrendelés-visszaigazolás elfogadásával jön létre.

A fenti esetekben Vevő általi aláírásnak tekintendő az elektronikus levelezés - pl. fax vagy e-mail - keretén belül aláíró személy vezeték- és utónevének szóbeli feltüntetése is.

Az adásvételi vagy más szerződés abban az esetben is létrejön, ha Eladó a Vevő megrendelése alapján leszállította, a Vevő pedig bizonyítható módon átvette a terméket.

II. Vételár

Az Eladó árlistájában vagy más anyagaiban szereplő összes ár kizárólag tájékoztató jellegű, és az Eladó nem köteles a termékeit ezen árakon értékesíteni vagy bérbe adni.

A vételár vagy más ár a felek kölcsönös megállapodásával kerül meghatározására, és a mindkét fél általi írásos beleegyezése nélkül nem módosítható.

Az adásvételi vagy más szerződés szempontjából kizárólag azoknak az áraknak van jelentőségük, amelyek a Vevő konkrét - általában az adott üzlet adatait: elsősorban a megrendelés időpontját, számát, a termék műszaki specifikációját (a termék leírását és megrendelési számát), az árat, a fizetési feltételeket, a mennyiséget és a szállítási időt tartalmazó - Megrendelésének írásos visszaigazolásában kerülnek feltüntetésre.

A Felek egyetértenek azzal, hogy a Megrendelés visszaigazolása, vagy az Eladó Ajánlatának hivatkozási számát tartalmazó vevői megrendelés a konkrét adásvételi vagy más szerződés tartalmára és feltételeire vonatkozóan elegendő bizonyítéknak minősül, miközben az ezen dokumentumok által külön nem szabályozott kérdéseket a jelen Feltételek szabályozzák.

Ettől eltérő megállapodás hiányában a vételár vagy más ár nem tartalmazza a termék Vevő részére történő leszállításának árát.

A Vevő a szerződéses árat az Eladó által kiállított számla alapján a Vevő bankszámlájára történő átutalással fizeti ki, mégpedig az Eladó számláján feltüntetett valutanemben, összegben és bankszámlára. A számla kifizetése alatt a termék árának az Eladó bankszámláján történő jóváírása napja értendő. Az Eladó fenntartja magának a részleges termékszállítások kiszámlázásának jogát is, amennyiben az Eladó és a Vevő ilyen irányú megállapodást kötöttek.

A nemzetközi pénzügyi műveletek költségei, valamint a saját (utaló) bank díjai, a szállítási mellékkiadások, vámok és más egyéb díjak ettől eltérő szellemű megállapodás hiánya esetén a Vevőt terhelik.

Eltérő rendelkezés hiányában a vételár, illetve más ár fizetési határideje a vonatkozó eladói számla kiállításának napjától számított legfeljebb 30 naptári nap, miközben az Eladó a számla kiállítására leghamarabb a szerződésben feltüntetett napon, vagy azon a napon jogosult kiállítani, amikor az Eladó az árut a Vevő rendelkezésére bocsátja, vagy az áru annak rendeltetési helyre történő leszállítása céljával átadásra került az Eladó szerződéses fuvarozó partnerének.

A vevő nem jogosult a termék vagy a szállítmány hibáira alapozott viszontkereset jogcímén semmilyen az Eladót megillető kifizetést vagy részkifizetést visszatartani.

Az Eladó és a Vevő megállapodtak abban, hogy a Vevő jogosult egyoldalúan beszámítani minden a Vevővel szemben fennálló jogos követelését, éspedig pénzügyi követeléseket nem pénzügyi követelésekbe, valamint esedékes követeléseket még nem esedékes követelésekbe is.

Az Eladó a vételár vagy más ár vonatkozásában ésszerű előleget kérhet a Vevőtől, és a Vevő köteles azt az Eladó rendelkezésére bocsátani.

A termék tulajdonjoga a vételár vagy más ár, a járulékos költségek és minden további kapcsolódó jogos követelés maradéktalan kifizetésének pillanatával száll a Vevőre. Mindazon esetekre vonatkozóan, amikor a Vevő a leszállításra kerülő termék vételárának kifizetése tekintetében az esedékességen túl több, mint 60 napos késedelembe esik, a Vevő egyetért azzal, hogy az Eladó megtilthatja az általa leszállított és ki nem fizetett termék
további használatát vagy feldolgozását, továbbá engedélyezi az Eladó belépését a tevékenysége végzésére szolgáló terekbe, és lehetővé teszi valamennyi ki nem fizetett termét átvételét és elszállítását. A Vevő kijelenti, hogy ebben az esetben megtéríti az Eladónak annak minden e tevékenységgel kapcsolatosan célszerűen felhasznált kiadását.

A Vevő vételár vagy más ár kifizetése terén felmerülő fizetési késedelme esetén az Eladó jogosult visszatartani az adásvételi vagy más szerződésből következően a Vevőt megillető szállításokat, miközben ez nem jelenti a megkötött szerződések megszegését, és nem képez jogalapot a tőlük való elállásra.

Az Eladó és a Vevő a leszállított termék árának vonatkozásában 15% p.a. késedelmi kamatban, valamint minden megkezdett késedelmes naptári hét után a termék kifizetésre nem került ára 1,5%-ának megfelelő szerződéses köbérben állapodtak meg. Az Eladó és a Vevő a termék kiszámlázott árával kapcsolatos késedelmes fizetések, valamint a késedelmes fizetésekkel kapcsolatos külső kiadások behajtásával kapcsolatosan a szlovákiai adósok esetében a termékek kiszámlázott árának 9 %-ának, uniós adósok esetében pedig a termékek kiszámlázott árának 16 %-ának megfelelő kötbérben állapodtak meg, amelyet az Eladó javára az általa kiválasztott és megbízott, e területre szakosodott cég jogosult behajtani.

Mindez nem érinti az Eladó ily módon keletkezett kárának megtérítésére vonatkozó kártérítési igényét.

A szerződéses késedelmi kamatok és szerződéses kötbér kifizetésére számla alapján kerül sor. Amennyiben a Vevő nem emel kifogást a kiszámlázásra került késedelmi kamatok és szerződéses kötbérek helyességével szemben, úgy tekintendő, hogy az Eladó és a Vevő megállapodtak a szóban forgó, Eladó által kiszámlázott és behajtott késedelmi kamatok és szerződéses kötbérek jogosságában és helyes összegében.

Amennyiben az Eladó a megkötésre került adásvételi vagy más szerződés alapján leszállítandó termék tekintetében szállítási késedelembe esik, a szerződő felek megállapodása értelmében 30 naptári napon belüli késedelmes szállítás esetén a Vevőt a le nem szállított termék vételára 0,5 %-ának, 30 naptári napon túli késedelmes szállítás esetén pedig a le nem szállított termék vételára 1,5 %--ának megfelelő szerződéses kötbér illeti meg.

Hatályba lépésük esetén e pénzügyi szankciókat a Vevő köteles legkésőbb a jelen Feltételek alapján megkötésre került adásvételi vagy más szerződés szerződéses feltételeinek Eladó általi teljesítésének napjától számított 120 naptári napon belül érvényesíteni.

III. Szállítási feltételek

A termék szállítása tekintetében irányadó elv: INCOTERMS 2010, DAP-DELIVERED AT PLACE záradék (rendeltetési hely szerinti szállítással).

Az Eladó köteles a terméket a Megrendelés visszaigazolásában meghatározott határidőkön belül leszállítani.

A szállítási határidők számítása az adásvételi vagy más szerződések - egyes részletek pontosításával és meghatározásával járó - megkötése, a szerződés megkötésekor fizetendő valamennyi összeg rendezése, továbbá a kivitelezéshez szükséges összes engedély kiállítása pillanatával kezdődik.

A termék leszállítását az Eladó szerződéses fuvarozó bevonásával biztosítja.

A termék leszállítása napjának az a nap minősül, amikor az Eladó a terméket a szállítást végző járművön lerakodásra kész állapotban a rendeltetési helyen a Vevő rendelkezésére bocsátja, vagy a Megrendelési visszaigazolás ez irányú rendelkezése értelmében átadja az Eladó fuvarozójának.

Az Eladó termék leszállítására vonatkozó kötelezettségvállalása abban az esetben is szerződésszerűen és időben teljesítettnek tekintendő, ha az Eladó szerződéses fuvarozója számára lehetővé lett téve a szállított termék átvétele, ám a termék átvételére az Eladón kívül eső okok miatt nem került sor.

A szállítási határidők meghosszabbításra kerülnek a Vevő oldalán felmerülő késedelem időtartamával, ha a vevői késedelem következtében az Eladó nem képes szerződésszerűen és időben leszállítani a terméket.

Az Eladó nem köteles leszállítani a Vevőnek a megrendelt árut, ha a Vevő a szállítandó termék vonatkozásában bármilyen fizetési késedelembe esik.

A termék véletlenszerű megsemmisülésére, megsérülésére vonatkozó kárfelelősség átszállásának pillanatának az a pillanat tekintendő, amikor az Eladó a terméket a szerződéses átvételi helyszínen és járművön a Vevő rendelkezésére bocsátja.

A Vevő köteles legkésőbb a leszállítást követő 3 napon belül átvenni a terméket a szerződéses átvételi helyszínen, majd azonnali műszaki ellenőrzésnek alávetni azt.

Ha a Vevő a részére történő leszállítás napjától számított legkésőbb 3 naptári napon belül nem veszi át a nyilvánvaló hibáktól mentes terméket, az Eladó jogosult a termék vételára vagy más ára mellett a Vevő ilyen irányú kötelességének megszegéséből következő szerződéses kötbért is felszámítani, miközben ennek összege megfelel a termék mozgatásával és az Eladó vagy más, harmadik személy raktárában történő betárolásával kapcsolatosan felmerült valós költségeknek.

Ebben az esetben az eladó nem vállal felelősséget mindazon károkért, amelyek kialakulását a termék ilyen jellegű raktározása esetén nem lehetett megakadályozni, pl.: légköri korrózió, a termék mechanikus deformálódása, stb.

Ezzel egyidejűleg az Eladó fenntartja magának a megrendelt termék visszatartásának jogát mindaddig, amíg a Vevő nem rendezi az Eladó oldalán ily módon felmerült költségeket.

Abban az esetben, ha a termék részteljesítések formájában, vagy a Megrendelés visszaigazolásában meghatározott határidő előtt kerül leszállításra a Vevő részére, a Vevő köteles a megrendelt terméket vagy annak részét a szerződésszerű rendeltetési helyen átvenni az Eladótól vagy a fuvarozótól.

Az egyik fél által a másik fél részére átadott műszaki jellegű rajzok, dokumentumok és információk az azokat átadó fél tulajdonában maradnak, és az engedélye nélkül a termék ára 50%-ának megfelelő szerződéses kötbér terhe alatt nem használhatók fel más célra, mint amely célból átadásra kerültek, beleértve a másolás, sokszorosítás, továbbítás, közlés és harmadik félnek történő átadás tilalmát is.

A fenti rendelkezés nem jelenti az Eladó oldalán felmerül károk megtérítésére vonatkozó jogok megszűnését.

Oldal 1 (összesen 3)

A szállítmány részét képezik az INCOTERMS 2010, DAP – DELIVERED AT PLACE záradék szabályai szerinti, vagy a Megrendelés visszaigazolásában, az adásvételi vagy más szerződésben feltüntetett dokumentumok, beleértve a termék telepítéséhez és biztosításához szükséges rajzokat és más információkat is. Az eladó nem köteles átadni a Vevőnek a termék vagy a pótalkatrészek gyártási rajzainak eredeti vagy másolati példányait.

A termék leszállítását és átvételét a Vevő a fuvar számának feltüntetésével a fuvarozó szállítólevelén igazolja vissza.

Hibás termékek leszállítása nem jelenti a jelen Feltételek értelmében megkötött adásvételi vagy más szerződés súlyos megszegését.

IV. Elállás az adásvételi vagy más szerződéstől, a szerződés megszüntetése

A Vevő kizárólag az Eladó írásos jóváhagyásával jogosult megszüntetni a megkötött adásvételi vagy más szerződés szerinti termékszállítást. Ebben az esetben a Vevő köteles az Eladó részére kifizetni minden az üzlet megszüntetésével kapcsolatosan felmerült költségét.

Az Eladó a Vevő szerződéses kötelességeinek következő súlyos megsértései esetén jogosult elállni a szerződéstől:

- a termék vételárának kifizetése terén felmerült, 15 naptári napon túli fizetési késedelem esetén, beleértve a termék részleges szállításának eseteit is
- a termék leszállítást követő átvételének 5 napon túli késedelme esetén
- az alábbi tényekkel kapcsolatos, indokolatlan késedelem nélküli és írásban történő tájékoztatás elmaradása a Vevő részéről: a Vevő felszámolás útján történő megszüntetése, a Vevő vagyonára irányuló csődeljárás kihirdetése, a Vevő szerkezetátalakítása, a Vevő felszámolás nélküli megszüntetése, a Vevő jogi formájának megváltoztatása, a Vevő székhelyének vagy levelezési címének megváltoztatása.
A Vevő az Eladó oldalán felmerülő következő késedelmek esetén jogosult elállni a szerződéstől:

- a Megrendelés visszaigazolása szerinti áruszállítás tekintetében 30 naptári napon túli szállítási késedelem
- egy szállítmány teljes volumenének 25 %-át meghaladó mértékű, bizonyíthatóan hibás termék vagy termék-részek szállítása
A szerződéstől való elállás az ez irányú szándéknyilatkozat másik félnek történő bizonyítható kikézbesítése napjával lép hatályba.

Jelen cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül egyik fél sem jogosult az adásvételi szerződéstől vagy a Megrendelés visszaigazolásától elállni, vagy más egyoldalú lépéssel megszüntetni azt, és a felek vállalják, hogy ebben az értelemben nem vesznek igénybe semmilyen olyan diszpozitív jogszabályi rendelkezést, amely erre feljogosítaná őket.

V. Áruhibák, reklamáció, szavatosság

Az Eladó minőségi garanciát nyújt arra vonatkozóan, hogy a leszállításra kerülő termék a meghatározott élettartamon belül rendeltetésszerű használatra alkalmas lesz, és a felek megállapodásának megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik majd. A jótállás időtartama a termék Vevőnek történő átadásának napjától számított 12 hónap. Az adásvételi szerződés vonatkozásában az Eladó és a Vásárló más jótállási időben is megállapodhatnak.

Az Eladó nem felel mindazon minőségi hibákért, amelyek esetében az azokat kiváltó ok:

- szakszerűtlen karbantartás, helytelen telepítés, továbbá a termék érvényes műszaki szabványoknak, szakmai ismereteknek ellentmondó átalakítása, javítása, vagy használata
- külső események, pl: hő-, vegyi vagy mechanikus hatás, amennyiben arra a termékkel kapcsolatos kárfelelősség Vevőre szállását követően került sor
- helytelen tárolás, kezelés, szállítás, használat, összeszerelés vagy minőség-ellenőrzés, a leszállított termék más, az Eladó előzetes írásos jóváhagyásával nem rendelkező, megfelelően nem engedélyezett termékkel együttes telepítése vagy javítása
- a termék egy részének vagy egészének standard kopása
A Vevő köteles a terméket az esetleges nyilvánvaló hibák beazonosítása érdekében a termék kárfelelősségének reá szállását követően a lehető leghamarabb leellenőrizni. A termék Eladó általi szállítása esetén a Vevő köteles a terméket a szállítást végző járműről való lerakodás lehetővé tételét követően haladéktalanul leellenőrizni. A Vevő köteles a leszállított termék nyilvánvaló hibáit az átvételekor feltüntetni a termék szállítólevelén. A termék leszállításának napjától számított 15 napos határidő lejártát követően a látható hibákkal kapcsolatos szavatossági igények érvényesítésére nem nyílik mód. A termék más egyéb hibáiról azok észlelését követően haladéktalanul, legkésőbb azonban a jótállási idő lejárta előtt írásban kell értesíteni az Eladót.

Az áru Vevő általi megtekintésének lehetséges pillanatától számított jótállási idő lejártával a szavatosság érvényesítésére irányuló jog ki van zárva.

Érvényesnek legkésőbb a jótállási idő utolsó napján elküldött panasz tekinthető, miközben a határidő betartása tekintetében irányadónak az ajánlott küldemény postai engedély jogosultjának történő átadása tekintendő.

A hibásan leszállított termékkel kapcsolatos panasz benyújtására írásban és a következő dokumentumok kíséretében nyílik mód:

- szállítólevél vagy CMR másolati példánya
- a vonatkozó adásvételi vagy más szerződés és számla másolati példányai
- a termék azonosító adatai, műszaki leírása - az észlelt hibák és terjedelmük leírását tartalmazó hivatalos ellenőrző jegyzőkönyv
- a vevői panasz megoldási módjára tett javaslat

Abban az esetben, ha a termékhiba (panasz) bejelentésére telefonon, e-mailben vagy faxon került sor, a Vevőnek a termék hibáját (panaszát) a szlovák posta (Slovenská pošta, a.s.) szolgáltatásainak igénybe vételével legkésőbb három naptári napon belül írásos formában is be kell jelentenie.

Az Eladó köteles a panasz kézhez vételét követően legkésőbb 15 munkanapon belül értesíteni a Vevőt arról a tényről, hogy elismeri-e vagy sem a panaszát, illetve elfogadja-e a panasz rendezésének javasolt módját.

A reklamált terméket vagy annak részét a Vevő elkülönítve köteles raktározni egészen a panasza lezárásáig, továbbá a terméket semmilyen olyan módon nem kezelheti vagy használhatja, amely megnehezíthetné vagy megakadályozhatná a reklamált hibák leellenőrzését. Az Eladó szavatossággal kapcsolatos mindennemű felelősségvállalása megszűnésének elkerülése érdekében a Vevő köteles lehetővé tenni az Eladó számára, hogy az meggyőződhessen a termék reklamált hibáiról, továbbá köteles annak kérésre a rendelkezésére bocsátani a reklamált terméket vagy részt.

A panasz lezárásáig a Vevő nem jogosult az Eladó írásos engedélye nélkül sem használni, sem értékesíteni a reklamált terméket.

Arra az esetre, ha a Vevő megsérti a panasztevés és a kapcsolódó eljárás ismertetett elveit, vagy a panasza megalapozatlannak bizonyul, az Eladó fenntartja magának a termékkel kapcsolatos panaszérvényesítés elutasításának jogát. A fenti esetben a Vevő köteles az Eladónak megtéríteni annak minden a panasz ügyintézésével kapcsolatosan felmerült költségét.

Amennyiben a panasz jogosnak bizonyul, a Vevő cseretermék, illetve cserealkatrész megküldését, vagy a termék megjavítását, vagy ésszerű - legfeljebb a vételár vagy más ár 15%-ának megfelelő mértékű - kedvezményt kérhet a termék árából. A termékhibával kapcsolatosan a Vevőt semmilyen más jogok nem illetik meg.

A hibás részek vagy hibás rész cseréje esetén a kicserélt hibás részek vagy hibás termék az Eladó tulajdonává válik.

A termékhiba javítására a Vevőnél az adásvételi vagy más szerződésben meghatározott helyen kerül sor, vagy a Vevő megjavíttatás céljával elküldi a terméket vagy annak hibás részét az Eladónak. Abban az esetben, ha a termék máshol található, mint ahogyan azt a megkötött szerződés előírja, a szállítási és a termék vagy annak része javításával kapcsolatos más egyéb költségeket a Vevő megtéríti az Eladónak.

Az Eladó köteles elvégezni a termék részének szét- és összeszerelését, amennyiben ez speciális műszaki ismereteket és képességeket igénylő tevékenység. Amennyiben ilyen ismeretekre és képességekre nincs feltétlenül szükség, az Eladó a reklamációs eljárás keretén belül érvényesített kötelességeit maradéktalanul teljesíti abban az esetben, ha átadja a Vevőnek a termék megjavított vagy kicserélt részét vagy magát a terméket.

A felek megállapodtak abban, hogy ha az egyik szerződő fél oldalán kárfelelősség merül fel, ez a fél kizárólag a valós kárért, és nem az elmaradt haszonért felel a másik fél felé.

A törvényi okokon kívül az Eladó nem felel a kötelességei megszegéséért abban az esetben, ha azt a beszállítói oldalán felmerült késedelem vagy más kötelességszegés okozta.

Az Eladó nem felel a Vevő oldalán felmerült közvetlen vagy közvetett károkért, illetve elmaradt haszonért, ha azokat a termék nem rendeltetésszerű, vagy a Vevő megrendelésében feltüntetett környezettől eltérő, más minőségi tulajdonságokat igénylő környezetben történő használata okozta.

VI. Alkalmazandó jog és a jogviták rendezése

A Felek megállapodtak, hogy az üzleti kapcsolatukból következően e Feltételekkel kapcsolatosan felmerülő vitáik - beleértve az érvényességgel, értelmezéssel vagy megszüntetéssel kapcsolatos vitákat is - eldöntése tekintetében saját belső szabályzata alapján a pozsonyi Szlovák Kereskedelmi és Ipari Kamara mellett működő Választottbíróság illetékes. A felek alávetik magukat a fenti bíróság döntésének. A bíróság döntése a felek számára kötelező érvényű.

Az Eladó és a Vevő vállalják, hogy mindennemű nem anyagi jellegű vita eldöntésére a Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint a Pozsonyi I. sz. Járási Bíróság (Záhradnická 10, Pozsony, irányítószám: 812 44) jogosult.

Jelen Feltételei irányadó joga a Szlovák Köztársaság joga. Azon esetekre, amikor a Vevő idegen joghatóság alá tartozó személy, az Eladó és a Vevő megállapodtak, hogy kizárják az Egyesült Nemzetek Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről szóló Egyezményének alkalmazását.

VII. Fizetésképtelenségi eljárás megkezdésének, végrehajtás elrendelésének, felszámolás és kötelezettségvállalás teljesítési képesség csökkenésének következményei

Abban az esetben, ha a Vevővel, mint adóssal szemben a Vevő székhelye vagy vállalkozási helye szerinti államban érvényes fizetésképtelenségről szóló törvény értelmében fizetésképtelenségi eljárás, vagy a székhelye vagy vállalkozási helye szerinti államban érvényes törvény értelmében végrehajtás, vagy a székhelye vagy vállalkozási helye szerinti államban érvényes törvény értelmében felszámolási eljárás indul, vagy a Vevő adásvételi vagy más szerződésekből következő kötelezettségvállalásaival kapcsolatos teljesítési képessége jelentős mértében csökken, és az Eladó nem érvényesíti a megkötésre került szerződésektől való elállási jogát, az Eladó jogosult a Vevőnek a megrendelt vagy leszállított és ki nem fizetett, vagy csak részben kifizetett termék szerződéses ára 10%-ának megfelelő egyszeri szerződéses kötbért felszámítani.

VIII. Záró rendelkezések

A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Feltételek, valamint az általuk megkötött szerződések, illetve az e szerződések alapján tett jogi lépések jogi értelmezésével kapcsolatosan felmerülő kétségek esetén a Kereskedelmi feltételek értelmezésének nemzetközi szabályai (ICC) – INCOTERMC 2010, DAP szállítási feltétel vonatkozó rendelkezései értelmében járnak el.

Vis maior alatt az Eladót az adásvételi vagy más szerződésből következő kötelességei teljesítésében az Eladó akaratától függetlenül megakadályozó olyan rendkívüli körülmények értendők, amelyek elhárítása nem állt sem az Eladó, sem a Vevő módjában.

Oldal 2 (összesen 3)

Amennyiben vis maior esetén az Eladó vagy annak alvállalkozója nem képes kötelezettségvállalásai teljesítésére, az Eladó elvitathatatlanul jogosult a termék szállítási idejének meghosszabbítására, vagy az adásvételi vagy más szerződéstől való elállásra, éspedig mindkét esetben kártérítési kötelezettség nélkül.

Szerződésszerű pénzügyi teljesítési kötelezettségei alól a Vevő vis maiorra hivatkozva sem mentesülhet.

Az Eladó előzetes írásos beleegyezése nélkül a Vevő adásvételi szerződésből következő semmilyen joga sem kötelessége nem ruházható át vagy engedményezhető harmadik félre.

Mindez nem érinti a Vevő és az Eladó azon jogát, hogy a termék szállításához harmadik személyek - szerződéses fuvarozók szolgáltatásai vegyék igénybe.

Amennyiben a Vevő megtagadja vagy megakadályozza az Eladó írásos küldeményének átvételét, a tárgyi írásos küldemény az átvétel megtagadásának vagy megakadályozásának napjával tekintendő kézbesítettnek.

A Vevő ezúton hozzájárul ahhoz, hogy az általa átadott összes személyes és cégadatot az Eladó a Szlovák Köztársaság személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló 122/2013 Tt. sz. NR SR törvényének rendelkezéseivel összhangban feldolgozza. A Vevő ezen hozzájárulása az írásos visszavonásig érvényes. Az átadott adatokat az Eladó szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatok megküldéséhez, valamint marketing célokkal dolgozza fel.

Jelen Feltételek a kiadásuk napjával lépnek érvénybe.

Kelt Pozsonyban, 2016. 01. 01-jén

Cyril Eštok, ügyvezető

Ipari szerszámok és megoldások Hungary