โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

How Nitrogen gas is generated in the pharmaceutical industry

Pharmaceutical companies that require a reliable source of high purity nitrogen can benefit by generating their own nitrogen in-house to reduce cost while controlling quality and boosting efficiency

Contact us to learn more

25 ธันวาคม 2020

How Nitrogen gas is generated in the pharmaceutical industry

Estimated reading time: 5 minutes

Using Nitrogen in pharma

Pharma

In the pharmaceutical industry, nitrogen gas is used to replace a hazardous or undesirable atmosphere with an inert dry atmosphere. Nitrogen gas reduces the presence of oxygen that may provide the catalyst for combustion or negatively affect product quality. Nitrogen can help maintain sterility and cleanliness of pharmaceutical products and control the level of oxygen in a workspace, lab or throughout an entire facility.

Examples of nitrogen gas used in pharmaceutical manufacturing processes include:

• Blanketing active and high purity pharmaceutical ingredients during manufacturing
• Removing oxygen to prevent rapid oxidation and suppress fire
• Ensuring an inert environment inside vaccine vials
• Inert atmosphere packaging

Nitrogen in packaging

NG (Nitrogen Generator)  application labo
Nitrogen purging is a widely used technique that removes oxygen from packaging before sealing to help preserve and protect the product during transport.

Examples of items frequently packaged with nitrogen gas include:

• Blister packaged pharmaceutical products
• Test kits for physician offices
• Blood supplies
• Specimen containers
• Sterile medical devices

Nitrogen for product transfer

In pharmaceutical manufacturing, nitrogen is frequently used to move a reaction mixture from one vessel to another. Using a safe, inert gas to transfer liquid or powder pharmaceutical materials is crucial as they can be hazardous if improperly handled. Many pharmaceutical ingredients can be damaged or even explode if allowed to contact oxygen or water vapor.

Nitrogen generators for pharma

The air we breathe is about 78% nitrogen. Higher purity nitrogen is generated by separating nitrogen from other molecules within a clean, dry compressed air stream, resulting in a purified supply of nitrogen. Pharmaceutical companies that require a reliable source of high purity nitrogen can benefit by generating their own nitrogen in-house to reduce cost while controlling quality and boosting efficiency. Generating nitrogen in-house enhances production flexibility by ensuring that a company has the nitrogen they need, at the level of purity they need, when they need it.

Nitrogen Gas vs. Liquid Nitrogen

About 80 percent of nitrogen end uses require nitrogen as a gas, not as a liquid. Still, many companies use bottled liquified nitrogen. The primary reason nitrogen is liquified is for ease of transportation, but generating liquid nitrogen requires a tremendous amount of energy. Shifting to in-house nitrogen generation of nitrogen gas can help pharmaceutical manufacturing facilities achieve significant cost savings—from 40 to 80 percent, depending on current liquid nitrogen market prices. In-house generation of nitrogen gas also frees up space otherwise needed to store nitrogen bottles (both full and empty). There is the added benefit of a lower carbon footprint that helps companies lead the way as environmental stewards.

Ask an air system professional about the best solution for generating nitrogen in-house.

Related Topics and Project

NGM+ NGP เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน เภสัชกรรม NGP+ GM