Duurzame productiviteit: van uitbedrijfname tot reconversie

De toekomst van verouderde olie- en gasinfrastructuur

Met de bestaande economische modellen en de huidige technische mogelijkheden zullen veel Europese olie- en gasvelden in het komende decennium tot het einde van hun economische levensduur komen.

Als gevolg hiervan moet voor een aanzienlijk deel van de historische olie- en gasinfrastructuur een herevaluatie van het gebruik ervan worden uitgevoerd. In de olie- en gasindustrie is men zich zeer bewust van deze onaangename waarheid en is 'uitbedrijfname' het trendonderwerp.

8 oktober 2018

Uitbedrijfname of reconversie? Het is wellicht tijd voor een nieuwe trend.

The future of aging oil and gas infrastructure - Blog

Hoewel het principe niet nieuw is, begint het idee van reconversie eindelijk ingang te vinden. In plaats van economische activiteiten op vergrijzende onshore- en offshore-constructies te beëindigen of deze volledig te verwijderen, probeert de reconversiebenadering opties te bekijken om deze locaties een nieuw economisch doel te bieden.

Een nieuw rapport van de Nederlandse organisatie Nexstep suggereert zelfs dat de reconversie van historische olie- en gasvelden Nederland zou kunnen helpen om de doelstelling voor het verlagen van de CO2-uitstoot te bereiken.

Vandaag staan we op een spannend kruispunt. In het verleden betekende het verlengen van de economische levensduur van boorputten en platforms hoofdzakelijk het kijken naar een vitale herinjectie van kapitaal in deze structuren. Dit was om de levensduur van winstgevende koolstofbronnen zoals ruwe olie en koolwaterstofgas te verlengen. Maar tegenwoordig denkt de industrie ook over een manier waarop de oude koolstofmijninfrastructuur kan worden hergebruikt in alternatieve energiebroninfrastructuren zoals windenergiecentrales. De industrie overweegt zelfs om koolstof opnieuw in de oorspronkelijke boorputten te injecteren.

In deze blog noemen we 3 innovatieve (en realistische) processen die momenteel door de industrie worden ontwikkeld om olie- en gasplatformen om te zetten in opslagfaciliteiten en productielocaties voor alternatieve energie.
[Bron: Nexstep Re-use & decommissioning report 2018 – case study of the Netherlands]

Koolstofafvangst en -opslag

Koolstofafvangst is een kosteneffectieve en grootschalige maatregel waarmee Nederland, en waarschijnlijk vele andere landen, hun doelstellingen voor de klimaatovereenkomst in Parijs zou kunnen halen. Het vereist dat kooldioxide wordt ingesloten bij de emissiebron en wordt gescheiden van andere gassen zoals zuurstof en stikstof. Het gas wordt vervolgens naar de opslaglocatie getransporteerd, meestal via pijpleidingen.

Een uitgeputte offshore-gasveldinfrastructuur biedt een groot potentieel voor de opslag van CO2. Wist u dat de offshore-gasvelden in Nederland de capaciteit hebben om 1.600 miljoen ton CO2 op te slaan?

Deze alternatieve aanpak zou een grote stap vooruit kunnen betekenen in de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Productie en opslag van waterstof

De omzetting van elektriciteit naar waterstofgas biedt vele voordelen. Ten eerste is het een aantrekkelijke optie voor de opslag van elektriciteit van windmolenparken, die gevoelig is voor perioden van overcapaciteit. Daarnaast kan het ook een goedkope en efficiënte manier bieden om elektriciteit via bestaande pijpleidingen naar de wal te transporteren.

Maar de omzetting van elektriciteit naar waterstof staat nog in de kinderschoenen. De eerste paar pilotprojecten worden nu opgezet.

Geothermische energie

Een aanzienlijk aantal onshore olie- en gasbronnen is geschikt voor de productie van geothermische energie. Kijk eens naar Nederland: 120 van de 500 geïdentificeerde locaties kunnen profiteren van geothermische energie.

De bronnen die geen economisch levensvatbare koolstofreserves meer bevatten, kunnen worden gebruikt om heet water dat zich in diepe ondergrondse lagen bevindt op te pompen. Het hete water kan dan dienen als verwarmingsoplossing voor woningen of industrie.

Maar er zijn hobbels op de weg...

Voordat de olie- en gassector deze kansen kan grijpen en kan bijdragen aan een stabiel en duurzaam energie-ecosysteem, staat de industrie voor een aantal uitdagingen:

1. Wetgeving

Op dit moment is er geen juridische basis of 'harde politieke betrokkenheid' om systeemintegratieopties, zoals koolstofafvang, te realiseren. Dit vertaalt zich in onzekerheden en een zekere terughoudendheid om te investeren. Het International Energy Agency heeft al aangegeven dat in 2017 investeringen in hernieuwbare energie voor het eerst sinds jaren daalden.

Natuurlijk zijn alle inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen grotendeels afhankelijk van de langetermijninzet van beleidsmakers om prioriteit te geven aan duurzame energie boven op koolstof gebaseerde energiebronnen. Dit beïnvloedt op zijn beurt de olieprijzen en de economische levensvatbaarheid van toekomstige energieprojecten.

2. Offshore-elektrificatie

Om nieuwe economische activiteiten op offshore-platforms mogelijk te maken, is een bepaalde hoeveelheid elektriciteit vereist, bij voorkeur gegenereerd door windmolenparken. Daarom is het essentieel om een offshore-elektriciteitsnetwerk te bouwen om verschillende platforms met elkaar te verbinden, maar dat is moeilijker dan het klinkt.

Er zijn hoge kosten verbonden aan het verbinden van platforms met een offshore elektriciteitsnetwerk. Om deze investering terug te verdienen, moeten bedrijven ervoor zorgen dat de huidige productieapparatuur een adequate levensduur heeft.

3. Beschikbaarheid van competentie en kennis

Het is nu tijd om te beginnen met reconversieprojecten.

Europa investeert steeds minder in de verkenning van nieuwe gasvelden. Er bestaat daarom een aanzienlijk risico dat de vereiste kennis, ervaring en bekwaamheid over diep ondergronds boren in Europa verdwijnen. De ambitieuze plannen voor koolstofopslag vereisen echter precies die specifieke vaardigheden en ervaring. Het is tijd om deze te behouden, voordat die naar andere delen van de wereld gaat.

Ons doel? Duurzame productiviteit

De industrie maakt een mindsetverschuiving van uitbedrijfname naar reconversie en is begonnen met de voorbereiding op dit gloednieuwe avontuur. Bij Atlas Copco Rental leveren we al vele jaren tijdelijke oplossingen aan de olie- en gasindustrie ter ondersteuning van hun activiteiten, variërend van inbedrijfstelling tot uitbedrijfname.

We begrijpen de uitdagingen waar de industrie mee te maken heeft en we willen graag innovatieve projecten ondersteunen, van de pilotfase tot de projectrealisatie, door tijdelijke oplossingen aan te bieden voor perslucht, stikstof, stoom of elektriciteit.

Seppe van Beneden

Communications Professional bij Atlas Copco Rental Europe

Duurzame productiviteit: van uitbedrijfname tot reconversie

explainer icon