Juridische informatie en privacybeleid

Wij danken u voor uw belangstelling in ons bedrijf.

Hierna vindt u juridische informatie die van belang is wanneer u deze website bezoekt. Daarnaast vindt u ook ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd welke soort informatie kan worden verzameld en verwerkt en hoe we gebruik kunnen maken van “cookies”. Lees aandachtig de inhoud van deze pagina en bezoek pas de website indien u akkoord gaat met alle voorwaarden. We danken u hiervoor. Door de website te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden.
De Atlas Copco Group bestaat uit een aantal juridische entiteiten die elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkzaamheden en producten. In geen enkel geval wordt een juridische entiteit binnen de Atlas Copco Group verantwoordelijk geacht of aansprakelijk gesteld voor het handelen of verzuimen van een andere juridische entiteit. Door informatie te halen van deze website of de site anders te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor een product, een aanbod of een marketingmededeling beperkt zijn tot de rechtstreeks betrokken juridische entiteit.
De informatie op de website kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting noch aansprakelijkheid van onzentwege; zij bevat geenszins bindende informatie. U mag geen links naar onze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
We zullen redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie op onze website te vermelden. WE STAAN ECHTER NIET GARANT NOCH LEGGEN ENIGE VERKLARINGEN AF OVER DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, NIET-OVERTREDING OF GESCHIKTHEID VAN ELK BIJZONDER PUNT VAN DE VERSCHAFTE INFORMATIE. WE AANVAARDEN GEENSZINS ENIGE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER EEN DERDE VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, OF DEZE NU DIRECT, INDIRECT, SPECIAAL, ALS GEVOLG VAN, STRAFRECHTELIJK OF ANDERS IS ONTSTAAN VOOR HET GEBRUIKEN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF INHOUD ERVAN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR GEDERFDE WINSTEN, BUSINESSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIESYSTEEM OF ANDERS. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID ALLE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN EN U ERVAN TE VERGEWISSEN DAT ALLES WAT U SELECTEERT VRIJ IS VAN ZAKEN ZOALS VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN EN ANDERE ZAKEN VAN DESTRUCTIEVE AARD. WE STAAN NIET GARANT NOCH LEGGEN ENIGE VERKLARINGEN AF OVER WEBSITES VAN DERDEN WAARTOE U TOEGANG HEEFT VIA DEZE WEBSITE.

Auteursrecht, Handelsmerken en andere Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknamen, teksten, beelden, grafieken, geluiden, animatie en videobestanden en hun rangschikking op de website behoren tot onze eigendom of tot de eigendom van een of meer entiteiten of derde partijen van de Atlas Copco Group en zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag worden weergegeven, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toelating. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en patentrechten zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van de respectievelijke eigenaars is ten strengste verboden. Niets op deze website kan worden geïnterpreteerd als zijnde een expliciete of impliciete vergunning of recht om gebruik te maken van onze intellectuele eigendom of die van elke andere entiteit of derde partij van de Atlas Copco Group.


Privacybeleid


IP-adressen, internetbrowsers, verwerkingssystemen, domeinnamen: Wanneer u onze website betreedt, kunnen wij uw IP-adres opnemen. Het IP-adres identificeert u niet als een individu, maar identificeert uw internetdienstenleverancier. Andere niet-persoonlijke informatie die we kunnen opnemen zijn het type internetbrowser, het type computerverwerkingssysteem, en de domeinnaam van de website van waaruit u onze site bezoekt. Deze informatie wordt verzameld om ons ruime demografische informatie te verschaffen over, bijvoorbeeld, de geografische locatie van de bezoekers en de tijd die ze op onze site doorbrengen. Door dit soort informatie op te nemen, kunnen wij onze site beheren, serverproblemen vaststellen, tendensen en statistieken analyseren en onze klanten een betere dienstverlening verschaffen.


Cookies


Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we “cookies” naar uw computer sturen. Een cookie is een klein tekstbestand of een gegevensstuk dat een door u bezochte website op uw computer kan bewaren. Cookies zelf bevatten geen enkele persoonlijke informatie. Indien u ons echter persoonlijke informatie verschaft (bijvoorbeeld bij de registratie voor een door ons geleverde internetdienst of wachtwoord), dan kan die informatie worden toegevoegd aan de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie. Er zijn twee soorten cookies. De eerste soort bewaart een bestand voor een langere periode op uw computer. Het bestand blijft op uw computer staan nadat u deze hebt afgesloten. Dergelijke cookie kan, bijvoorbeeld, worden gebruikt om een bezoeker mee te delen welke informatie op de website werd bijgewerkt sedert zijn of haar laatste bezoek aan die website. Het tweede type cookie is een “session cookie”. Terwijl u de website bezoekt, worden er tijdelijk session cookies opgeslagen in het geheugen van uw computer. Dit kan worden gedaan om, bijvoorbeeld, bij te houden welke taal u gekozen hebt op de website. Session cookies worden niet voor een lange periode bewaard op uw computer. Ze verdwijnen wanneer u uw webbrowser afsluit. We kunnen een beroep doen op derden om ons te helpen bij de inzameling of de verwerking van de via de cookies verkregen informatie.


We kunnen cookies om verschillende redenen gebruiken, zoals:Hoe cookies vermijden:


Met de meeste internetbrowsers kan u de browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden, verwijderd worden van uw harde schijf of dat u eerst wordt meegedeeld dat een webpagina cookies bevat vooraleer de cookie wordt opgeslagen. Ga naar uw browser of uw hulpscherm om meer te weten te komen over deze functies. Hou er echter wel rekening mee dat sommige webpagina’s niet naar behoren werken zonder cookies.


Persoonlijke informatie


We zullen uw persoonlijke informatie nooit opnemen buiten uw weten en zonder uw toestemming, noch verkopen of verhuren. Om u een specifiek product, dienst of inlichting te verschaffen, of om een verrichting uit te voeren, kan het zijn dat we persoonlijke informatie vragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, functie, postadres, factuuradres, email-adres, telefoonnummers, faxnummers en/of informatie over kredietkaarten. Persoonlijke informatie wordt enkel verzameld wanneer dit nodig is om een product, dienst of inlichting te verschaffen of een verrichting uit te voeren, of wanneer u ons dit geeft voor andere doeleinden, zoals, bijvoorbeeld, bij sollicitaties.
Aan wie kan persoonlijke informatie worden doorgegeven:
De door u aan ons verschafte persoonlijke informatie wordt door ons niet medegedeeld aan derden zonder uw toestemming, tenzij vereist bij wet, of wanneer we te goeder trouw geloven dat dergelijke mededeling nodig is om (i) een taak uit te voeren in het algemeen belang, of (ii) onze rechten of eigendom of die van een andere entiteit of dochteronderneming van de Atlas Copco Group te verdedigen. Om uw vragen te beantwoorden, u een product, dienst of inlichting te verschaffen, om een verrichting uit te voeren of om u een klantendienst te verlenen, kan uw persoonlijke informatie echter wel gedeeld worden met andere entiteiten en derde partijen van de Atlas Copco Group, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verzendingsbedrijven, leveranciers, verdelers, financiële instellingen, onze bedrijfspartners, en de post en overheidsbedrijven (zoals de douaneautoriteiten). Dergelijke andere entiteit of derde partij van de Atlas Copco Group kan gevestigd zijn binnen of buiten de Europese Economische Ruimte. Overeenkomstig hetgeen voorafgaat, gaat u er vrijwillig mee akkoord dat uw persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan andere staten, met inbegrip van staten binnen of buiten de Europese Economische Ruimte.
Hoe persoonlijke informatie verwijderen, verbeteren, bijwerken of daartoe toegang hebben:
Om uw persoonlijke informatie te verwijderen, te verbeteren, bij te werken of er toegang toe te hebben, of voor elke andere ermee verbonden vraag, dient u contact met ons op te nemen. Wanneer u dit doet, vermeld dan de naam of de plaats van de webpagina waar u de informatie hebt ingegeven, alsook de informatie (bijvoorbeeld naam, email-adres, postadres, enz.) die u op dat ogenblik hebt verschaft.


Veiligheid


Er worden technische en administratieve maatregelen ingevoerd om persoonlijke informatie en andere data op onze servers te beschermen tegen onwettige toegang, verlies of wijziging. Nochtans kan de veiligheid van een server of een overbrenging via het internet niet voor honderd procent worden gewaarborgd. Daarom gebeurt elke mededeling op uw eigen risico.


Links naar websites van derden


Sommige van onze webpagina’s kunnen links bevatten naar websites van derde partijen. Hou er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid, de inhoud, of praktijken van die andere websites of hun eigenaars of operatoren.


Wijziging van het privacybeleid


We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of bij te werken.


Kevin Prince is de uitgever van deze pagina. Deze pagina werd voor het laatst gewijzigd op 1 november 2010