Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Atlas Copco aerospace assembly process

1 - Drill the pilot hole

Pre-drill and ream holes manually, with precision, to prepare for later steps in the assembly process.

2 - Secure temporary fastening

Assemble temporary fasteners that either puts two parts together or fixtures a jig.

3 - Deliver the final hole

Drill the final holes according to a specific pattern with a handheld tool, ADU or via automated drilling.

4 - Control hole quality

Check the quality of the drilled hole with a bore gauge.

5 - Fill the hole: tightening

Assemble the parts, putting the product together via screws and nuts.

6 - Fill the hole: riveting

Assemble parts, putting the product together via solid rivet

7 - Control the tightening quality

Checking the tools, checking the line, checking results.

Click in the numbers and explore more!