Bit holder & bits - Atlas Copco Việt Nam
Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Technique
Các giải pháp
Specialty Rental
Các giải pháp
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Các giải pháp
Sản phẩm
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Hệ thống lưu trữ điện

Bit holder and bits

Contact

Bit holder for exangeable bits

Atlas Copco Saltus bit holders are characterized by a square input drive, which is available in the size from 3/8 inch up-to 1 inch, and a hex output size. These bit holders can be used for power tools including handheld tools, to be combined with various popular male output drive bits cover tightening of inhex screws, Torx® screws or XZN-screws. Many different sizes and lengths allow you to find the right bit holder-bit combination.

If standard bit holder or bits do not fit for your tightening application we can create your own special bit holder-bit-combination which perfectly matches your needs.

Download the sockets and bits catalog