Sluiten

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

1.1. De volgende voorwaarden (hierna “algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere verkoop door Atlas Copco Belgium NV van machines, toebehoren en uitrusting, gereedschappen en wisselstukken (hierna “materialen”), zonder dat deze opsomming als beperkend dient te worden aanzien. Zij zijn ook van toepassing op alle interventies/werkzaamheden uitgevoerd door de aangestelden (techniekers, herstellers e.a.) van Atlas Copco Belgium NV. 1.2. Elke bestelling van materialen of aanvraag tot interventie/werkzaamheid door de klant heeft tot gevolg de onvoorwaardelijke aanvaarding en verplichting tot naleving van de algemene voorwaarden, die absolute voorrang hebben op enig andersluidend document van de klant, in het bijzonder de aankoopvoorwaarden.

Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De ondertekening van de bestelbon of interventiebon door de klant maakt de overeenkomst bindend en definitief ten aanzien van deze laatste. 2.2. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de ondervermelde betekenis: - “contract”: de schriftelijke overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot levering van het product en alle bijlagen, inclusief schriftelijk overeengekomen wijzigingen van en toevoegingen aan de genoemde documenten; - “grove nalatigheid”: een handelen of nalaten dat hetzij een verzuim inhoudt om voldoende aandacht te besteden aan ernstige gevolgen die een oplettende contractpartij normalerwijze als waarschijnlijk gevolg zou voorzien, hetzij een welbewuste veronachtzaming inhoudt van de gevolgen van zodanig handelen of nalaten; - “schriftelijk(e)”: communicatie in de vorm van een door beide partijen ondertekend document of in de vorm van een brief, telefax, elektronische mail en andere door de partijen overeengekomen middelen; - “het product”: het (de) voorwerp(en) en/of dienst(en) dat (die) volgens het contract moet(en) worden geleverd, inclusief programmatuur en documentatie.

Productinformatie

3.1. In algemene productdocumentatie en prijslijsten opgenomen informatie en specificaties zijn slechts bindend voor zover een en ander door schriftelijke verwijzing uitdrukkelijk in het contract is begrepen.

Tekeningen en technische documentatie

4.1. Alle tekeningen en technische documentatie met betrekking tot het product of de productie daarvan, door een partij aan de andere beschikbaar gesteld vóór of na de totstandkoming van het contract, blijven eigendom van de partij die deze beschikbaar heeft gesteld. 4.2. Door een partij ontvangen tekeningen, technische documentatie of andere technische informatie mogen niet zonder toestemming van de andere partij voor enig ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. Deze informatie mag niet zonder toestemming van de partij, die haar beschikbaar heeft gesteld anderszins worden gebruikt of gefotokopieerd, gereproduceerd, overhandigd of medegedeeld aan derden. 4.3. Uiterlijk op de dag van de levering verstrekt Atlas Copco Belgium NV kosteloos aan de koper de informatie en de tekeningen, die deze laatste nodig heeft voor de montage, de inbedrijfstelling, het gebruik en het onderhoud van het product. Van deze informatie en tekeningen wordt het overeengekomen aantal exemplaren of ten minste één exemplaar verstrekt. Atlas Copco Belgium NV is niet verplicht productietekeningen van het product of van reserveonderdelen te verstrekken.

Gegevenscontrolesysteem

5.1. Onze machines kunnen uitgerust worden met Smartlink, een gegevenscontrolesysteem. De gegevens die door het systeem van Atlas Copco Belgium NV ontvangen worden, worden inter alia gebruikt door Atlas Copco Belgium NV en derde partijen (distributeurs of onderaannemers) om voor een algehele dienstverlening aan de klant te zorgen. Atlas Copco Belgium NV zal in zakelijk opzicht al het redelijke doen om de opgehaalde gegevens te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Smartlink wordt “als zodanig” verleend zonder enige garantie, expliciet noch impliciet. Het gebruik van de Smartlink service is helemaal op eigen risico van de koper. Atlas Copco Belgium NV behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken de ongeplande noodzakelijke implementaties, veranderingen, updates of verbeteringen van de Smartlink-service uit te voeren. Atlas Copco Belgium NV kan voor welke reden dan ook functionaliteiten of eigenschappen toevoegen of verwijderen alsook de Smartlink service onderbreken of helemaal tot stilstand brengen. Atlas Copco Belgium NV geeft geen enkele garantie dat de Smartlink-service altijd 100% actief zal zijn en zal niet aansprakelijk zijn in geval van stilstand. Voor meer informatie over het smartlink systeem, raadpleeg www.atlascopco.com/smartlink

Acceptatietests

6.1. Tenzij anders overeengekomen, worden de in het contract voorziene acceptatietests uitgevoerd op de productielocatie tijdens normale werktijden. Indien in het contract geen technische eisen zijn genoemd, worden de tests uitgevoerd volgens algemeen gebruik in de desbetreffende industrietak in het land van productie. 6.2. Atlas Copco Belgium NV geeft in voorkomend geval de koper tijdig schriftelijk kennis van de acceptatietests, opdat de koper tijdens de tests vertegenwoordigd kan zijn. Indien de koper niet vertegenwoordigd is, wordt het testrapport aan de koper toegezonden en als correcte weergave beschouwd. 6.3. Indien uit de acceptatietests blijkt dat het product niet in overeenstemming is met het contract, neemt Atlas Copco Belgium NV onverwijld elke tekortkoming weg, teneinde het product in overeenstemming te brengen met het contract. Op verzoek van de koper worden dan nieuwe tests uitgevoerd, tenzij de tekortkoming onbetekenend was. 6.4. Atlas Copco Belgium NV draagt alle kosten van de acceptatietests die op de productielocatie worden uitgevoerd. De koper draagt echter alle reis- en verblijfkosten van diegenen die hem bij deze tests vertegenwoordigen.

Levering. Risico-overgang

7.1. De overeengekomen handelsvoorwaarde wordt uitgelegd volgens de incoterms©, zoals van kracht bij de totstandkoming van het contract. Indien geen specifieke handelsvoorwaarde is overeengekomen, geschiedt de levering “delivered at place” (dap) op de door Atlas Copco Belgium NV genoemde plaats. 7.2. Indien Atlas Copco Belgium NV bij levering “dap” op verzoek van de koper de verzending van het product naar de plaats van bestemming op zich neemt, gaat het risico uiterlijk bij de overdracht van het product aan de eerste vervoerder over. Tenzij anders overeengekomen zijn deelleveringen niet toegestaan. 7.3. Tot de datum van de volledige betaling volgens art 9.1 blijft het risico op diefstal, verlies of beschadiging van het product ten laste van klant, die alle nodige verzekeringen zal sluiten ten einde de materialen te verzekeren tegen onder meer, maar niet uitsluitend, diefstal, brand en alle andere mogelijke vormen van beschadiging en/of verlies.

Levertijd. Overschrijding van de levertijd

8.1. Indien de partijen geen specifieke leveringsdatum, maar een bepaalde termijn voor de levering zijn overeengekomen, gaat deze termijn in zodra het contract wordt aangegaan en aan alle overeengekomen, door de koper eerst te vervullen voorwaarden is voldaan, zoals officiële formaliteiten en bij de totstandkoming van het contract verschuldigde betalingen en zekerheden. 8.2. Indien Atlas Copco Belgium NV voorziet dat hij het product niet volgens de overeengekomen levertijd zal kunnen leveren, stelt hij de koper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte, met opgave van de reden en zo mogelijk de datum waarop de levering kan worden verwacht. Indien Atlas Copco Belgium NV zijn verplichting tot kennisgeving niet naleeft, heeft de koper recht op vergoeding van de voor hem optredende bijkomende kosten, die hij had kunnen vermijden indien hij de kennisgeving had ontvangen. 8.3. Indien overschrijding van de levertijd het gevolg is van een in art.13.1 genoemde omstandigheid, van een handelen of nalaten van de koper, met inbegrip van opschorting op grond van art. 9.3 en 13.1, of van andere aan de koper toerekenbare omstandigheden, mag Atlas Copco Belgium NV de levertijd verlengen met een termijn die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, noodzakelijk is. Deze bepaling geldt ongeacht of de oorzaak van de vertraging is opgetreden vóór of na de overeengekomen datum van levering. 8.4. Indien de koper voorziet dat hij niet in staat zal zijn het product volgens de overeengekomen levertijd te ontvangen, meldt hij dit onmiddellijk schriftelijk aan Atlas Copco Belgium NV met opgave van de reden en zo mogelijk de datum waarop hij het product zal kunnen ontvangen. 8.5. Indien de koper het product niet volgens de overeengekomen levertijd in ontvangst neemt, dient hij desalniettemin dat gedeelte van de koopprijs te betalen dat bij levering volgens de overeengekomen levertijd verschuldigd zou zijn geweest, alsof levering volgens de overeengekomen levertijd had plaatsgevonden. Atlas Copco Belgium NV draagt zorg voor opslag van het product voor rekening en risico van de koper. Op verzoek van de koper verzekert Atlas Copco Belgium NV het product voorts voor rekening van de koper. 8.6. Tenzij de koper door één van de in art. 13.1 genoemde omstandigheden verhinderd is het product in ontvangst te nemen kan Atlas Copco Belgium NV schriftelijk eisen dat de koper het product binnen een laatste redelijke termijn in ontvangst neemt. 8.7. Indien de koper, om een niet aan Atlas Copco Belgium NV toerekenbare reden, het product niet binnen deze termijn in ontvangst neemt of het contract annuleert, kan Atlas Copco Belgium NV het contract door schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk beëindigen. 8.8. Atlas Copco Belgium NV heeft dan recht op vergoeding van de schade die hij oploopt als gevolg van het verzuim van de koper, met inbegrip van eventuele gevolg- en indirecte schade. De vergoeding bedraagt ten minste 33% van de koopprijs en ten hoogste het gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het product waarvoor het contract wordt beëindigd. Bovendien heeft Atlas Copco Belgium NV het recht de machines en toebehoren onmiddellijk terug te nemen, waar zij zich bevinden, de kosten van ontmanteling, vervoer, enz. ten laste van de koper.

Betaling

9.1. Betalingen worden binnen 30 dagen na factuurdatum verricht. Indien is overeengekomen in het contract, wordt één derde van de koopprijs betaald bij de totstandkoming van het contract, en één derde zodra Atlas Copco Belgium NV aan de koper meldt dat het product, of het essentiële gedeelte daarvan, gereed is voor levering. Het resterende gedeelte van de koopprijs wordt betaald zodra het product is geleverd. 9.2. Ongeacht de wijze van betaling wordt betaling niet geacht te hebben plaatsgevonden dan nadat het verschuldigde bedrag onherroepelijk op rekening van Atlas Copco Belgium NV is bijgeschreven. 9.3. Indien de koper op de overeengekomen datum niet heeft betaald, heeft Atlas Copco Belgium NV recht op rente vanaf de dag dat het bedrag opeisbaar is en op vergoeding van invorderingskosten. De rentevoet is zoals door de partijen overeengekomen of anders 8 procentpunten meer dan de rentevoet die door de Europese Centrale Bank op de vervaldag wordt toegepast voor haar basisherfinancieringsfaciliteit. De vergoeding van invorderingskosten bedraagt 1 procent van het bedrag waarvoor rente wegens late betaling verschuldigd wordt. 9.4. Bij gebrek aan betaling en indien een overeengekomen zekerheid niet op het bedongen tijdstip door de koper wordt gesteld, kan Atlas Copco Belgium NV na schriftelijke mededeling aan de koper, de uitvoering van het contract opschorten totdat hij betaling heeft ontvangen of, indien van toepassing, totdat de koper de overeengekomen zekerheid heeft gesteld. Indien de koper het verschuldigde bedrag niet binnen drie maanden heeft betaald, heeft Atlas Copco Belgium NV het recht het contract te beëindigen door een schriftelijke mededeling aan de koper en heeft hij, naast de rente en de vergoeding van invorderingskosten volgens dit artikel, recht op vergoeding van de schade die hij oploopt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste de overeengekomen koopprijs.

Eigendomsvoorbehoud

10.1. De materialen blijven uitsluitend eigendom van Atlas Copco Belgium NV tot de datum van de volledige betaling van de prijs van de materialen, toebehoren en verwijlintresten. Het niet-naleven van een betalingstermijn door de klant verleent het recht aan Atlas Copco Belgium NV om de materialen terug te vorderen. Op verzoek van Atlas Copco Belgium NV verleent de koper medewerking bij het nemen van maatregelen ter bescherming van het eigendomsrecht van Atlas Copco Belgium NV ter zake van het product. Tot volledige betaling van de prijs door de klant mogen de materialen niet overgedragen worden aan derden en/of naar het buitenland verwijderd worden. 10.2. Het eigendomsvoorbehoud laat de risico-overgang zoals voorzien in art. 7 onverlet.

Aansprakelijkheid & gevolgschade

11.1. De Atlas Copco Belgium NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade bij gebruik van materialen in omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de aanwijzingen van Atlas Copco Belgium NV of een andere fabrikant van de materialen, alsook in geval van gebrekkig onderhoud en een gebrekkig gebruik door de klant of in het algemeen ieder voorval te wijten aan de klant, een derde of overmacht. 11.2. De Atlas Copco Belgium NV is niet aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit door de koper geleverde materialen of uit een door de koper bedongen of gespecificeerd ontwerp. 11.3. De Atlas Copco Belgium NV zal enkel gehouden zijn tot vergoeding van de rechtstreekse materiële en/of lichamelijke schade die zij bij het uitvoeren van haar verplichtingen veroorzaakt aan de klant, het personeel van de klant of aan derden, binnen de hieronder bepaalde grenzen. Bij rechtstreekse materiële schade zal aansprakelijkheid van Atlas Copco Belgium NV per schadegeval beperkt zijn tot een maximum bedrag dat gelijkstaat met de waarde van de materialen, zoals vermeld op de bestelbon of interventiebon. De klant vrijwaart Atlas Copco Belgium NV voor iedere vordering, in het bijzonder van derden, die dit maximum bedrag overschrijdt. 11.4. De aansprakelijkheid van Atlas Copco Belgium NV is beperkt tot binnen één jaar na levering optredende gebreken. Indien de mate van gebruik van het product hoger is dan overeengekomen, wordt deze termijn naar evenredigheid verminderd. 11.5. Na reparatie van een gebrek in een onderdeel van het product, is Atlas Copco Belgium NV gedurende één jaar, onder dezelfde voorwaarden als voor het oorspronkelijke product, aansprakelijk voor gebreken in het gerepareerde of vervangen onderdeel. Voor de andere onderdelen van het product wordt de in art.11.4 genoemde termijn slechts verlengd met de duur dat en de mate waarin het product door het gebrek niet kon worden gebruikt. 11.6. Optredende gebreken worden zo spoedig mogelijk schriftelijk door de koper bij Atlas Copco Belgium NV gemeld. Deze melding dient in ieder geval uiterlijk twee weken na de in art. 11.4 genoemde of de op grond van art. 11.4 verlengde termijn, indien van toepassing, plaats te vinden. De melding bevat een beschrijving van het gebrek. 11.7. Indien de koper een gebrek niet binnen de in de vijfde paragraaf van dit artikel genoemde termijnen schriftelijk aan Atlas Copco Belgium NV meldt, verliest hij zijn recht op het wegnemen van het gebrek. 11.8. Indien het gebrek schade kan veroorzaken, informeert de koper Atlas Copco Belgium NV onmiddellijk schriftelijk. De koper draagt het risico van schade aan het product die voortvloeit uit zijn verzuim van zodanige kennisgeving. De koper neemt redelijke maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken en handelt in dit verband volgens instructies van Atlas Copco Belgium NV. 11.9. Zodra Atlas Copco Belgium NV een melding volgens art. 11.8 ontvangt, dient hij het gebrek voor eigen rekening en zo spoedig mogelijk te repareren, dit in overeenstemming met art. 11.1 tot en met 11.20. Het tijdstip van de herstelwerkzaamheden wordt zodanig gekozen dat de activiteiten van de koper niet onnodig worden belemmerd. 11.10. Reparatie wordt uitgevoerd op de plaats waar het product zich bevindt, tenzij Atlas Copco Belgium NV het meer geschikt acht dat het product aan hem of naar een door hem aangeduide bestemming wordt toegezonden. 11.11. Indien het gebrek door vervanging of reparatie van het desbetreffende onderdeel kan worden weggenomen en demontage en hermontage van dat onderdeel geen speciale kennis vereisen, kan Atlas Copco Belgium NV verlangen dat het desbetreffende onderdeel aan hem of naar een door hem aangeduide bestemming wordt toegezonden. In dat geval heeft Atlas Copco Belgium NV zijn verplichtingen met betrekking tot het gebrek vervuld door aan de koper een deugdelijk gerepareerd onderdeel of een vervangingsonderdeel te leveren. 11.12. De koper draagt voor eigen rekening zorg voor de bereikbaarheid van het product en voor de eventuele tijdelijke stopzetting van andere bedrijfsmiddelen dan het product, voor zover dit nodig is voor het wegnemen van het gebrek. 11.13. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt het noodzakelijke vervoer naar Atlas Copco Belgium NV en terug van het product of gedeelten daarvan voor het wegnemen van gebreken waarvoor Atlas Copco Belgium NV aansprakelijk is, voor rekening en risico van Atlas Copco Belgium NV. De koper dient de aanwijzingen van Atlas Copco Belgium NV met betrekking tot dit vervoer in acht te nemen. 11.14. Tenzij anders is overeengekomen, draagt koper de bijkomende kosten die bij het wegnemen van het gebrek voor Atlas Copco Belgium NV ontstaan doordat het product zich op een andere plaats dan de bij het aangaan van het contract voor levering door Atlas Copco Belgium NV aan de koper genoemde bestemming of - indien geen plaats van bestemming is genoemd - de plaats van levering bevindt. 11.15. Gebrekkige onderdelen worden bij vervanging ter beschikking van de Atlas Copco Belgium NV gesteld en worden zijn eigendom. 11.16. Indien na de in art. 11.6 voorziene melding vanwege de koper geen gebrek wordt gevonden waarvoor Atlas Copco Belgium NV aansprakelijk is, heeft Atlas Copco Belgium NV recht op vergoeding van de kosten die voor hem als gevolg van deze melding ontstaan. 11.17. Indien Atlas Copco Belgium NV zijn verplichtingen op grond van art. 11.9 niet nakomt, kan de koper in een schriftelijke mededeling een laatste redelijke termijn stellen voor de nakoming door Atlas Copco Belgium NV van zijn verplichtingen, welke termijn niet korter dan een week zal zijn. Indien Atlas Copco Belgium NV niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de koper voor rekening en risico van Atlas Copco Belgium NV de noodzakelijke reparatiewerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een derde. Indien reparatiewerkzaamheden met succes door de koper of door een derde werden uitgevoerd, is Atlas Copco Belgium NV door vergoeding van de door de koper gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het genoemde gebrek. 11.18. Indien het product niet met succes wordt gerepareerd, zoals bedongen in art. 11.19: A) heeft de koper recht op een korting op de koopprijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting in geen geval méér dan 15 procent van de koopprijs zal kunnen bedragen, of; B) kan de koper, indien het gebrek zo ernstig is dat het de koper in belangrijke mate het voordeel van het contract voor het product of een wezenlijk gedeelte daarvan ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan Atlas Copco Belgium NV het contract beëindigen voor het gedeelte van het product dat door het gebrek niet op de door partijen bedoelde wijze kan worden gebruikt. De koper heeft dan recht op vergoeding van zijn verlies, kosten en schade tot ten hoogste 15 procent van het gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het product waarvoor het contract wordt beëindigd. 11.19. Onverminderd de bepalingen van art. 11.1 tot en met 11.18 is de Atlas Copco Belgium NV gedurende ten hoogste een jaar vanaf het einde van de in art. 11.4 genoemde aansprakelijkheidsperiode of vanaf het einde van een door partijen overeengekomen andere aansprakelijkheidsperiode, aansprakelijk voor gebreken in enig onderdeel van het product. 11.20. De aansprakelijkheid van Atlas Copco Belgium NV voor gebreken is beperkt tot hetgeen is bepaald in art. 11.1 tot en met 11.19. Deze beperking sluit aansprakelijkheid uit voor elke andere uit het gebrek voortvloeiende schade, met inbegrip van productieverlies, gederfde winst en andere gevolgschade. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van grove nalatigheid.

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het product

12.1. De Atlas Copco Belgium NV is niet aansprakelijk voor enige na levering door het product veroorzaakte schade aan eigendommen, die ontstaat terwijl het product in het bezit van de koper is. De Atlas Copco Belgium NV is voorts niet aansprakelijk voor schade aan door de koper gefabriceerde producten of aan producten waar de producten van de koper deel van uitmaken. 12.2. Bij aansprakelijkheid van de Atlas Copco Belgium NV tegenover een derde voor in de vorige paragraaf omschreven schade aan eigendommen, is de koper verplicht tot schadeloosstelling, bijstand in rechte en vrijwaring van de Atlas Copco Belgium NV. 12.3. Indien een derde een in dit artikel omschreven vordering tot schadeloosstelling tegen één van de partijen instelt, dient deze de andere partij onmiddellijk daarover schriftelijk te informeren. 12.4. Atlas Copco Belgium NV en de koper zijn wederzijds gehouden zich te laten dagvaarden voor de gerechtelijke of scheidsrechterlijke instantie, die een vordering tot schadevergoeding behandelt, die tegen één van de partijen is ingediend op basis van beweerdelijk door het product veroorzaakte schade. De aansprakelijkheid tussen Atlas Copco Belgium NV en de koper wordt echter in overeenstemming met art. 17.1 beslecht. De beperking van de aansprakelijkheid van Atlas Copco Belgium NV die voortvloeit uit de eerste paragraaf van dit artikel geldt niet indien deze zich heeft schuldig gemaakt aan grove nalatigheid.

Overmacht

13.1. Elke partij heeft het recht de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen op te schorten voor zover deze uitvoering wordt verhinderd of onredelijk bezwarend wordt gemaakt door overmacht, d.w.z. één van de volgende omstandigheden: arbeidsconflicten en elke andere omstandigheid buiten de macht van de partijen, zoals brand, oorlog, uitgebreide militaire mobilisatie, opstand, opvordering, beslag, embargo, beperkingen op het gebruik van energie, valuta- en exportbeperkingen, epidemieën, natuurrampen, uitzonderlijke natuurverschijnselen, terroristische acties, alsmede gebreken of vertraging in de leveringen door Atlas Copco Belgium NV die het gevolg zijn van één van de in dit artikel genoemde omstandigheden. Een in dit artikel genoemde omstandigheid, ongeacht of deze zich vóór of na de totstandkoming van het contract voordoet, geeft slechts recht tot opschorting indien haar gevolgen op de uitvoering van het contract ten tijde van de totstandkoming van het contract niet voorzien konden worden. 13.2. De partij die zich beroept op overmacht dient de andere partij onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van het optreden en het ophouden van zodanige omstandigheid. Indien een partij verzuimt deze melding te doen, heeft de andere partij recht op vergoeding van haar bijkomende kosten die zij had kunnen voorkomen indien zij de bedoelde melding had gekregen. Indien overmacht de nakoming van de verplichtingen door de koper verhindert, vergoedt deze de door Atlas Copco Belgium NV gemaakte kosten voor het veiligstellen en beschermen van het product. 13.3. Ongeacht de overige gevolgen die uit deze algemene voorwaarden zouden voortvloeien, heeft elke partij het recht het contract door schriftelijke mededeling aan de andere partij te beëindigen indien op grond van art. 13.1 de uitvoering van het contract langer dan zes maanden wordt opgeschort.

Voorziene niet-nakoming

14.1. Onverminderd andere bepalingen in deze algemene voorwaarden met betrekking tot opschorting, heeft elke partij het recht de uitvoering van haar contractuele verplichtingen op te schorten, indien uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat de andere partij haar verplichtingen niet zal nakomen. Een partij die de uitvoering van het contract opschort, deelt dit onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij mede.

Terugnameplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

15.1. Voor de uitvoering van de terugnameplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is Atlas Copco aangesloten bij RECUPEL. Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is Atlas Copco toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking en dit zowel van de professionele apparaten die het voorwerp uitmaken van deze bestelbon wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden. Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kan Atlas Copco de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.

Bestrijding van omkoping en corruptie

16.1 De koper dient zich te allen tijde te houden aan de Business Code of Practice van Atlas Copco, die te vinden is op https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/our-sustainability-approach en aan alle van toepassing zijnde wetten, statuten en voorschriften, in het bijzonder de wetten en voorschriften met betrekking tot de bestrijding van omkoping en corruptie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wet van 11 mei 2007 die betrekking heeft tot de aanpassing van de wetgeving inzake de bestrijding van omkoping en haar eventuele toekomstige wijzigingen. Het niet naleven van deze paragraaf vormt een wezenlijke inbreuk die Atlas Copco het recht geeft de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Gevolgschade

17.1. Atlas Copco Belgium NV zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onrechtstreekse en/of immateriële schade van de klant, het personeel van de klant en derden, ontstaan bij het uitvoeren van zijn prestaties, zoals onder meer, zonder dat deze opsomming als beperkend dient te worden aanzien: gederfde winsten, verlies van klanten en winstverlies. De klant en zijn verzekeraars doen uitdrukkelijk afstand van elk verhaal op Atlas Copco Belgium NV om een vergoeding te bekomen van de geldelijke gevolgen van dergelijke schade.

Geschillen en toepasselijk recht

18.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle modaliteiten van de uitvoering van deze overeenkomst en de verhoudingen tussen partijen. De rechtbanken te Brussel zijn bevoegd om het geschil te beslechten.

Handelsnaleving

Elke offerte is pas wettelijk bindend voor ons nadat u een schriftelijke aanvaarding van ons heeft ontvangen van een bestelling van u op basis van die offerte en we kunnen onze offerte op elk moment intrekken.

Door de bestelling te plaatsen, verklaart u dat de bestelling niet zal worden gebruikt voor enig doel dat verband houdt met chemische, biologische of nucleaire wapens, of raketten die dergelijke wapens kunnen afleveren, noch voor enig ander doel dat door de toepasselijke wetgeving is verboden.

Bovendien verklaart u dat u zult voldoen aan de toepasselijke lokale en internationale buitenlandse handels- en douanevereisten of eventuele embargo's of andere sancties.

U stelt ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van elke schending van deze verklaring.

Wij zijn niet verplicht om een ​​bindende bestelling of overeenkomst of een deel daarvan of daarmee verband houdend uit te voeren, noch aansprakelijk voor de niet-nakoming ervan, als een dergelijke vervulling wordt verhinderd door belemmeringen die voortvloeien uit toepasselijke lokale en/of internationale buitenlandse handel en gebruiken vereisten of eventuele embargo's of andere sancties.

Wij hebben het recht om een ​​bindende bestelling of overeenkomst of een deel daarvan of daarmee verband houdend, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen als de uitvoering wordt verhinderd door belemmeringen die voortvloeien uit toepasselijke lokale of internationale buitenlandse handels- en douanevereisten of enigerlei embargo's of andere sancties.

De klant vrijwaart ons voor alle directe of indirecte schade die voortvloeit uit een schending van deze verklaring.

Overijse, 6 augustus 2018 Atlas Copco Belgium NV, Brusselsesteenweg 346, 3090 Overijse - Ed. NL/2018/01

Legal