โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
PET Industry

Compressor solutions for PET bottle blowing machines

Oil free air compressors for automatic PET bottle blowing machines. Class 0 certified air compressor guarantee clean and safe air for high-quality end products in the PET bottle blowing industry

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา Request a service or parts quote

Total offering supplier

You might expect a supplier who delivers a high pressure compressor. Our complete PET package not only includes the high pressure network you need, but offers you all compressors including ancillaries on your site.


Leading experience and technology

Stop wasting capital and increase your operational efficiency. With the leading expertise in hand, we ensure you invest on a unique solution to reduce the total cost of ownership throughout your entire PET process


เครือข่ายบริการทั่วโลกที่สามารถเชื่อถือได้

Reliability means delivering consistent performance and optimizing uptime. We guarantee every compressor is flow tested and have developed the best possible aftermarket spread over 180 countries.


About our services

Custom-made PET bottle blowing compressors

We tailor our products to perfectly match your needs. Depending on the different requirements, such as low noise and vibration levels or different space needs, we can customize our products completely.

This also means that no additional infrastructure is needed apart from the investment itself. Additionally, different energy demands require different solutions which we can deliver. All our oil free compressors are satisfactory to the ISO 22000 and 8573-1 norms.

Energy efficient PET bottle blowing and more

The PET bottle blowing compressors that we manufacture are among the most energy efficient on the market. Being oil free means no expensive air filters must be replaced and that there is no energy loss due to these filters pressure drop.

In addition, there is no external high-pressure dryer needed which is the case for our competitors. Our patented “virtual shaft” system connects all our compressors to minimize any possible downtimes and boost energy efficiency. Finally, we offer usable medium-pressure tap-off, making it possible to avoid the need of separate medium pressure air compressors.
>More energy efficient options

Monitoring with SMARTlink

All your compressors can be installed with a SMARTlink system which safeguards the performance of your equipment. SMARTlink links all your compressors with your smartphone and/or computer. It allows continuous monitoring and analyzation of efficiency and allows making accurate and immediate improvements when needed.

In case of problems SMARTlink will warn you ahead of a shutdown or similar, this way you can avoid the risk of a breakdown. Additionally, the transparency facilitates assessing system performance leading to improved system usage and minimizing energy consumption costs.
>Read more on SMARTlink

Taking steps towards zero plastic waste

PET is globally recognized as a safe and recyclable packaging material.

PET bottles remain the most cost-effective and environmentally friendly packaging option when compared to aluminum cans and glass bottles. When measuring greenhouse gas emissions and energy consumption, PET containers simply have the best performance.  To give you an idea, to make a PET bottle, it takes 70% less CO2 versus a glass bottle and if you look at the entire life cycle (including recycling), it is 90% lower CO2 than glass bottles, where the weight of the glass is in the logistic.

Picking your way to more savings, never less

Companies have become far more rigoruous in their selection process - this is probably the reason why they choose Atlas Copco PET compressors. You can also rely on the complete PET package that’s leading the future of high pressure PET bottling as it allows you to reduce your environmental footprint up to 30%.  For smaller installations, you can also count on our air-cooled PET bottle compressor.

PET blowing customer stories

การประยุกต์ใช้งาน

การใช้ลมในระบบทำความสะอาด

Oil-free compressed air is used for cleaning bottles and packaging before they are filled.
If the air is contaminated it can alter the flavor and odor besides being a health hazard.

Medium-pressure tap-off

Gain efficiency by not losing the medium-pressure that is generated when blowing PET bottles and use this pressure for instrumentation in the rest of the company
See more about usable medium-pressure tap-off.

การเป่าขึ้นรูปขวด PET

High pressure compressed air is used to blow bottles into the shape of the blow mold.
Class 0 oil free air ensures the bottle does not get contaminated with oil.

การบรรจุ / การติดฉลาก

อากาศอัดจะถูกใช้เพื่อควบคุมวาล์วและแอคชูเอเตอร์ในสายการผลิตอัตโนมัติสำหรับการบรรจุหีบห่อการติดฉลากและอื่นๆ อากาศที่ปราศจากน้ำมันช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อัตโนมัติติดขัดจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

Compressed air solutions for PET