Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Explosion proof and ATEX certified air motors

Our air motors are ATEX certified, in compliance with the European Union’s ATEX Directive on equipment for potentially explosive environments.

Explosion proof air motor

Certified air motors are ideal for hazardous environments, where sparks or high outer temperatures might otherwise ignite explosive gases, vapor or dust. Each unit is separately tested and will meet the following explosion proof classes.


Below is the list of our four different certifications:


  • LZB 14, LZB 42, LZB 46, LZB 54, LZB 66 and LZB 77 - Ex II 2G T4 IIC D110°C
  • LZB 22, LZB 33 and LZB 34R - Ex II 2G T5 IIC D85°C
  • LZL 03S, LZL 05S, LZL 15, LZL 25 and LZL 35 - Ex II 2G T2 IIC D240°C
  • LZL 03M and LZL 05M - Ex II 2G T5 IIC D85°C