Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Adaptors for post drivers

Contact me

Guide adaptors for LPD-HD-T and LPD HD-RV

Shape Description Part number
Rectangular For IPE/Sigma/C, 100 mm  (3.94 in) beams 3371 8060 45
Rectangular For IPE/C, 120 mm (4.72 in) beams 3371 8060 46
Round For 2 1/2" tubes and 70-75 mm (2.76-2.95 in) poles 3371 8060 47
Round For 3" tubes and 80-85 mm (3.15-3.35 in) poles 3371 8060 48
Round For 3 1/2" tubes and 95-100 mm (3.74-3.94 in) poles 3371 8060 49
Round For 4" tubes and 105-110 mm (4.13-4.33 in ) poles 3371 8060 50
Round For 5" tubes and 125-135 mm (4.92-5.31 in) poles 3371 8060 51

Solid adaptors for LPD-HD-T and LPD-HD-RV

Shape Description Part number
Round For 6" tubes and 140 mm (5.51 in) poles 3371 8060 52
Round For diam. 135-145 mm (5.31-5.71 in) tubes 3371 8060 53
Round For diam. 105-115 mm (4.13-4.53 in) tubes 3371 8060 54
Round For diam. 150 mm (5.91 in) poles 3371 8060 55

Adaptors for LPD-LT and LPD-RV

Shape Post / profile dimension Part number
Universal   3371 8060 33
Round up to 96 mm 3371 8060 34
Square up to 54 mm 3371 8060 32

Adaptors for LPD-LD-T

Shape Post / profile dimension Part number
Round up to 16 mm (0.63 in) 3371 8060 56
Round up to 25 mm (0.98 in) 3371 8060 57
Round up to 62 mm (2.44 in) 3371 8060 58