Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Process gas and air equipment
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Metal Halide light towers

The reliable metal halide solution with robust canopies, make them suitable for tough environments.

Contact us today

Metal halide portable light towers

The robustness of the Metal halide light towers, make them very suitable for tough environments as quarries, as well as multiple drop rental applications.

Luminosity

up to 4.000 m2 with a 20 lux (brightness)

Robustness

heavy-duty canopies made of galvanised
steel or polyethylene (depending on models)