Close

Bảng chỉ dẫn an toàn MSDS/SDS

Bảng thông tin an toàn (SDS) dành cho các sản phẩm do Atlas Copco hoặc các chi nhánh bán

Mở liên kết này để tìm kiếm Bảng thông tin an toàn (SDS) cho các sản phẩm hóa chất hoặc phụ tùng thay thế đi kèm cũng như SDS cho các sản phẩm được phân loại là hàng hóa nguy hiểm do Atlas Copco hoặc bất kỳ chi nhánh nào bán. Bạn có thể sử dụng tên sản phẩm hoặc mã vật phẩm để tìm Bảng thông tin an toàn của sản phẩm. Vui lòng lưu ý rằng SDS chỉ dành cho thị trường cụ thể. Trong kết quả tìm kiếm, quốc gia đồng nghĩa với thị trường.

Thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản chất bôi trơn

Thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản chất bôi trơn do Atlas Copco bán

Đính kèm bên dưới là hướng dẫn về thời hạn sử dụng cùng điều kiện bảo quan chất bôi trơn do Atlas Copco bán.