Bảng chỉ dẫn an toàn MSDS/SDS

Bảng chỉ dẫn an toàn (SDS) dành cho các sản phẩm do Atlas Copco bán

Mở liên kết để tìm kiếm Bảng chỉ dẫn an toàn (SDS) cho các sản phẩm hóa chất do Atlas Copco bán hoặc đi kèm trong phụ tùng cũng như các SDS cho các sản phẩm được phân loại là hàng hóa nguy hiểm. Bạn có thể sử dụng tên sản phẩm hoặc mã vật phẩm để tìm Bảng chỉ dẫn an toàn của sản phẩm. Vui lòng lưu ý rằng SDS chỉ dành cho thị trường nhất định. Trong kết quả tìm kiếm, quốc gia đồng nghĩa với thị trường.

Thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản chất bôi trơn

Thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản chất bôi trơn do Atlas Copco bán

Đính kèm bên dưới là hướng dẫn về thời hạn sử dụng cùng điều kiện bảo quan chất bôi trơn do Atlas Copco bán.