Đóng

Biểu mẫu Sức khỏe và an toàn (HS)

Trước khi trả lại thiết bị, bạn phải thông báo cho chúng tôi nếu các chất bạn sử dụng (và tạo ra) trong thiết bị có thể nguy hiểm. Bạn phải hoàn tất biểu mẫu Sức khỏe và an toàn (HS) bên dưới (làm theo hướng dẫn) và gửi lại cho chúng tôi. Đây là thông tin cơ bản để đảm bảo an toàn cho các nhân viên thuộc Trung tâm dịch vụ của chúng tôi và sẽ xác định các quy trình được dùng để bảo dưỡng thiết bị của bạn.