Biểu mẫu Sức khỏe và an toàn (HS) - Atlas Copco Việt Nam
Atlas Copco Việt Nam - Giải pháp chân không
Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Technique
Các giải pháp
Specialty Rental
Các giải pháp
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Các giải pháp
Sản phẩm
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Hệ thống lưu trữ điện

Biểu mẫu Sức khỏe và an toàn (HS)

Trước khi trả lại thiết bị, bạn phải thông báo cho chúng tôi nếu các chất bạn sử dụng (và tạo ra) trong thiết bị có thể nguy hiểm. Bạn phải hoàn tất biểu mẫu Sức khỏe và an toàn (HS) bên dưới (làm theo hướng dẫn) và gửi lại cho chúng tôi. Đây là thông tin cơ bản để đảm bảo an toàn cho các nhân viên thuộc Trung tâm dịch vụ của chúng tôi và sẽ xác định các quy trình được dùng để bảo dưỡng thiết bị của bạn.