Đóng

Phát triển đúng cách

Ở Atlas Copco Group, tính bền vững nghĩa là cung cấp giá trị tuyệt vời hơn cho tất cả các bên liên quan theo cách kinh tế, thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội.

Tiêu chuẩn đạo đức cao nhất

Chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong mọi hoạt động của mình vì đó là cách làm kinh doanh đúng đắn. Tìm hiểu thêm:

  • Quy tắc ứng xử của chúng tôi
  • Báo cáo hành vi sai trái
  • Hỗ trợ các đối tác kinh doanh của chúng tôi
  • Tiêu chí lựa chọn đối tác kinh doanh
  • Đào tạo về Quy tắc ứng xử 
  • Danh sách chất bị cấm và chất có thể công bố

Đội ngũ nhân tài

Chúng tôi có mục tiêu tạo ra môi trường làm việc thu hút và giữ chân những nhân viên giỏi nhất. Hãy xem môi trường làm việc và cách tiếp cận của chúng tôi:

  • Đa dạng và bao hàm
  • Cơ hội trưởng thành và phát triển

Mục tiêu của Tập đoàn

Chúng tôi thiết lập những mục tiêu rõ ràng và đo lường thành công dựa trên ba trụ cột là con người, hành tinh và lợi nhuận.