Special projects - Atlas Copco Việt Nam
Atlas Copco Việt Nam - Specialty Rental
Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Technique
Các giải pháp
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Các giải pháp
Sản phẩm
Trang thiết bị khí nén - máy nén khí - khí công nghiệp
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng
Hệ thống lưu trữ điện
Máy phát điện
Sản phẩm và giải pháp

Supporting special projects

Whether you need 100% Class Zero oil-free air, dry air, up to 350 bar, onsite nitrogen generation, pump water over 300 meters altitude... Trow your challenge to us and we make it happen! Atlas Copco Rental has extensive experience on projects that are unique and require specialized solutions.

Contact our experts +60 19 209 9885

Not your every day application

Đang tải

  • Trước đó
  • 1
  • Tiếp theo

Our Specialty Rental Services: 100% reliability