Đóng

Mục tiêu của tập đoàn

Tại Atlas Copco Group, chúng tôi cam kết trở thành một phần của giải pháp vì một tương lai tốt đẹp hơn. Điều này nghĩa là sáng kiến với tầm nhìn dài hạn để cùng với khách hàng thúc đẩy xã hội tiến về phía trước, tức là giảm thiểu tác động từ sản phẩm và các hoạt động của chúng tôi lên môi trường, là đảm bảo nhân viên an toàn, khỏe mạnh và rằng công ty của chúng tôi tinh gọn và hoạt động hiệu quả. Chúng tôi cũng tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, không dung thứ cho hành vi tham nhũng xuyên suốt trong chuỗi giá trị của mình.

Để mang lại giá trị lâu dài cho tất cả các bên liên quan, chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực sau cho tính bền vững: sản phẩm và dịch vụ, con người, an toàn và hạnh phúc, đạo đức, khí hậu và môi trường. Chúng tôi xem các lĩnh vực này, cùng với khả năng sinh lời và tăng trưởng là cần thiết để đạt thành công lâu dài. Tiến độ liên quan đến mục tiêu đề ra trong các lĩnh vực này là một phần trong sự khác biệt về lương thưởng dành cho đội ngũ Quản lý điều hành cũng như các nhân viên khác.  

Atlas Copco Group tập trung vào những mục tiêu phát triển bền vững

Financial focus area image

Mục tiêu tài chính

 • Tăng trưởng doanh thu được đo lường trong một chu kỳ kinh doanh đạt 8%.
 • Thu lợi nhuận từ vốn cao liên tục nhờ không ngừng nỗ lực đạt sự xuất sắc trong hoạt động và tạo ra tăng trưởng.
 • Thu nhập dưới dạng cổ tức cho các cổ đông đạt xấp xỉ 50%.

Employees in the Wuxi compressor plant in China

Mục tiêu về nhân viên

 • 30% nhân viên nữ đến năm 2030.
 • Nhân viên của Atlas Copco Group đồng ý rằng họ cảm thấy mình thuộc về công ty – trên tiêu chuẩn toàn cầu từ khảo sát nhân viên của nhà cung ứng và liên tục tăng.
 • Nhân viên của Atlas Copco Group đồng ý rằng họ có văn hóa làm việc tôn trọng, công bằng và cởi mở – trên tiêu chuẩn toàn cầu từ khảo sát nhân viên của nhà cung ứng và liên tục tăng.
 • Nhân viên của Atlas Copco Group đồng ý rằng có cơ hội để họ học tập và phát triển trong công ty – trên tiêu chuẩn toàn cầu từ khảo sát nhân viên của nhà cung ứng và liên tục tăng.

hand business men and women who shaking hands

Ethics targets

 • 100% of employees have signed the Group’s Code of Conduct compliance statement annually.
 • 100% of new employees have participated in the Group’s ethics training within 12 months of joining the company.
 • 100% of employees have participated in the Group’s ethics training every other year, starting 2023.
 • 100% of significant suppliers have confirmed compliance with the Group’s Code of Conduct.​
 • 100% of significant distributors have confirmed compliance with the Group’s Code of Conduct.​

Man working in production with safety glasses.

Muc tiêu về an toàn và sức khỏe

 • Nhân viên của Tập đoàn Atlas Copco đồng ý rằng công ty thật sự quan tâm đến sức khỏe và hạnh phúc của họ. Đánh giá trong khảo sát nhân viên liên tục tăng.
 • Tháp an toàn cân bằng, với nhiều báo cáo "rủi ro" hơn trường hợp "cận nguy", nhiều báo cáo trường hợp "cận nguy" hơn "thương tích nhẹ" và nhiều hoặc bằng báo cáo "thương tích nhẹ" được ghi lại.

Man and woman sitting talking in a park, bridge in the background.

Mục tiêu về khí hậu và môi trường

 • Giữ khoảng tăng nhiệt độ toàn cầu tối đa 1,5 độ, -46% phát thải CO2e* (tấn) từ phạm vi 1 & 2 đến năm 2030, so với cơ sở năm 2019.
 • Giữ khoảng tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ, -28% phát thải CO2e* (tấn) từ phạm vi 3 đến năm 2030, so với cơ sở năm 2019.
 • Liên tục tăng % nhà cung ứng trực tiếp lớn có Hệ thống quản lý môi trường được phê duyệt.
 • Giảm liên tục qua từng năm lượng nước tiêu thụ so với phí tổn bán hàng.
 • 100% chất thải được tái sử dụng, tái chế hoặc phục hồi từ hoạt động nội bộ đến năm 2030. 

Application expert on field

Mục tiêu về sản phẩm và dịch vụ

 • 100% dự án cho sản phẩm mới và thiết kế lại có mục tiêu giảm tác động các-bon.
 • Đến năm 2024, Atlas Copco Group có phương pháp luận phổ biến toàn Tập đoàn về đánh giá tính tuần hoàn của các sản phẩm mới và sản phẩm thiết kế lại.

* CO2 là các-bon đioxit, và CO2e nghĩa là "giá trị tương đương các-bon đioxit", bao gồm CO2 và các khí nhà kính khác. Một giá trị tương đương là thước đo lượng khí góp phần vào tình trạng nóng lên toàn cầu, liên quan đến các-bon đioxit.  

Đọc thêm về các mục tiêu của chúng tôi và kết quả trên trang web của Atlas Copco Group (ở tiếng Anh)
Business team analyzing financial data.
Đọc thêm về các mục tiêu của chúng tôi và kết quả trên trang web của Atlas Copco Group (ở tiếng Anh)