Giải pháp của chúng tôi
Các giải pháp và công cụ công nghiệp
Các giải pháp
Power Equipment
Các giải pháp
Máy nén khí
Các giải pháp
Sản phẩm
Máy nén khí
Sản phẩm và giải pháp
Các giải pháp
Máy tạo khí
Máy nén khí trong hàng hải
Máy nén khí không dầu và máy tăng áp ni-tơ
Dịch vụ kỹ thuật bơm chân không
Khoan
Sản phẩm và giải pháp
Dịch vụ bảo dưỡng

Atlas Copco Customer Center South Africa Contact

Atlas Copco Industrial Technique South Africa

The Industrial Technique South Africa Customer Center serves not only South Africa but the entire sub-Sahara continent. We may be one of the smaller Customer Centers but we are among those with the greatest variety of business. Our customer sectors range from high tech assembly in the motor vehicle industry to underground mining operations.

Innes Road, Jet Park, Boksburg
Postal Address: P.O. Box 14110, Witfield, 1467
Johannesburg
1459 south africa

Customer Center