Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) závazně upravují prodej a koupi zboží (produktu) nebo služeb mezi Kupujícím a Prodávajícím v případě, pokud Prodávajícím je společnost Atlas Copco s.r.o., IČO: 36 289 833, se sídlem Elektrárenská 4, Bratislava, PSČ 831 04, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I., vložka 40062/B (dále jen Prodávající, Kupující, nebo smluvní strany, nebo druhá strana). Tyto Podmínky jsou volně dostupné na www.atlascopco.com. Uzavřením kupní nebo jiné smlouvy, nebo akceptací listin, ve kterých je uveden odkaz na tyto Podmínky, je Prodávající a Kupující přijímají a výslovně prohlašují, že se s nimi seznámili a vyjadřují vůli se jimi ve vzájemných obchodních vztazích řídit. Prodávající je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních předpisů Slovenské republiky nebo při změně způsobu vedení jeho obchodní činnosti. Změnu Podmínek, jejich doplnění a nabytí účinnosti změn Prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Kupující vyjádří souhlas se změnami Podmínek buď písemně, přičemž postačuje potvrzení faxem nebo elektronickou poštou, nebo prvním zaplacením dohodnuté kupní ceny nebo její části, nebo jiné ceny, nebo její části, a to po provedených změnách Podmínek. Odchylná ujednání od těchto Podmínek jsou platná a mají přednost před Podmínkami jen tehdy, pokud jsou v kupní nebo jiné smlouvě výslovně sjednána a písemně potvrzena Prodávajícím. Technologická zařízení, výrobky, náhradní díly, servisní služby a služby půjčovny, které Prodávající prodává nebo dodává Kupujícímu podle uzavřené kupní nebo jiné smlouvy, se pro potřeby těchto Podmínek označují jako produkt. 

I. Uzavření kupní, nebo jiné smlouvy 

Závazný požadavek na dodávku produktu uplatňuje Kupující především písemnou objednávkou, ve které uvede číselné označení předchozí písemné Nabídky Prodávajícího. Závazkový vztah vzniká uzavřením kupní nebo jiné smlouvy, nebo akceptací objednávky Kupujícího, ve které Kupující uvede konkrétní číselné označení Nabídky Prodávajícího, nebo akceptací Potvrzení objednávky, které zpracovává Prodávající na základě objednávky Kupujícího. Za podpis Kupujícího je pro tyto účely považováno také slovní vyjádření jména a příjmení podepisující osoby v elektronické korespondenci, např. emailová pošta, fax. Kupní nebo jiná smlouva vznikne i v případě, kdy Prodávající na základě objednávky Kupujícího produkt dodal a Kupující jej prokazatelným způsobem převzal. 

II. Kupní cena 

Veškeré ceny uvedené v ceníku nebo v jiných materiálech Prodávajícího jsou pouze orientační a Prodávající nemá povinnost za tyto ceny své produkty prodávat nebo půjčovat. Kupní cena nebo jiná cena se stanovuje dohodou stran a nelze ji bez písemného souhlasu obou stran měnit. Pro účely kupní nebo jiné smlouvy jsou podstatné pouze ty ceny, které jsou uvedené v písemném konkrétním Potvrzení objednávky Kupujícího, které zpravidla obsahuje údaje o dílčím obchodu, zejména datum objednávky, číslo objednávky, technickou specifikaci produktu (popis položky a jeho objednací číslo), cenu a podmínky platby, množství a datum dodání. Strany souhlasí s tím, že Potvrzení objednávky nebo objednávka Kupujícího s uvedením číselného označení Nabídky Prodávajícího představuje dostatečný důkaz o obsahu a podmínkách konkrétní kupní nebo jiné smlouvy, přičemž veškeré otázky v nich neupravené se řídí těmito Podmínkami. Kupní nebo jiná cena nezahrnuje náklady na přepravu produktu Kupujícímu, pokud není sjednáno jinak. Kupující zaplatí dohodnutou cenu na základě faktury vystavené Prodávajícím převodem na bankovní účet Prodávajícího a ve stejné měně, výši a výhradně na bankovní účet tak, jak je uvedeno na faktuře Prodávajícího. Zaplacením se rozumí den připsání ceny produktu na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo fakturovat i částečné dodávky produktu, pokud byly mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednány. Náklady zahraničního platebního styku, jakož i bankovní poplatky své (platbu poukazující) banky, vedlejší poplatky za přepravu, cla a další poplatky nese ke své tíži a riziku Kupující, pokud není platnými předpisy stanoveno jinak. Není-li stanoveno jinak, kupní nebo jiná cena je splatná nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení příslušné faktury Prodávajícím, přičemž Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den uvedený ve smlouvě, nebo dnem, kdy Prodávající dá zboží k dispozici Kupujícímu, nebo produkt byl předán smluvnímu dopravci Prodávajícího k přepravě do místa dodání. Kupující není oprávněn zadržovat jakoukoliv platbu pro Prodávajícího, i částečnou, z důvodů protinároků vyplývajících z vad produktu nebo vad jeho dodávky. Prodávající a Kupující se dohodli, že Prodávající je oprávněn jednostranně si započítat veškeré oprávněné pohledávky, které má vůči Kupujícímu, a to i pohledávky peněžité proti nepeněžitým a pohledávky splatné proti nesplatným. Prodávající může žádat přiměřenou zálohu na kupní nebo jinou cenu a Kupující je povinen ji poskytnout. Vlastnické právo k produktu přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy byla v plné výši zaplacena celá kupní nebo jiná cena, její příslušenství a veškeré s ní související další oprávněné pohledávky. Pokud se Kupující dostane do prodlení s úhradou ceny za dodaný produkt více než 60 dnů po splatnosti, souhlasí Kupující s tím, že Prodávající může zakázat další používání nebo zpracovávání jím dodaného nezaplaceného produktu, následně uděluje Prodávajícímu souhlas se vstupem do jeho podnikatelských prostorů s možností zpětného odběru a odvozu veškerého nezaplaceného produktu. Kupující prohlašuje, že v tomto případě uhradí Prodávajícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady s touto činností spojené. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní nebo jiné ceny je Prodávající oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky Kupujícímu z kupní nebo jiné smlouvy, aniž to znamená porušení uzavřených smluv nebo právo na odstoupení od nich. Prodávající a Kupující si sjednali smluvní úrok z prodlení se zaplacením ceny dodaného produktu ve výši 15% ročně a smluvní pokutu ve výši 1,5% z nezaplacené ceny produktu a to za každý i započatý kalendářní týden prodlení Kupujícího s úhradou splatné ceny produktu. Prodávající a Kupující se dohodli na nároku Prodávajícího na náhradu jeho vlastních nákladů souvisejících s vymáháním opožděných plateb z fakturované ceny produktu a nároku na náhradu externích nákladů spojených s vymáháním opožděných plateb ve výši 9% z fakturované ceny produktu vymáhaných za dlužníky ve Slovenské republice a ve výši 16% za dlužníky v zemích Evropské unie, které ve prospěch Prodávajícího mimosoudně vymáhá specializovaná společnost zmocněná na základě výběru a následného pověření Prodávajícího. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu takto způsobené škody. Podkladem pro zaplacení smluvních úroků z prodlení a smluvní pokuty je jejich vyúčtování. Jestliže Kupující neuplatní námitky vůči správnosti vyúčtování smluvních úroků z prodlení a smluvní pokuty v době jejich splatnosti, platí, že se Prodávající a Kupující dohodli, že tyto smluvní úroky z prodlení a smluvní pokuty jsou vyúčtované a vymáhané Prodávajícím oprávněné a ve správné výši. Při prodlení Prodávajícího s dodáním produktu Kupujícímu podle uzavřené kupní, nebo jiné smlouvy, se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě, kdy při prodlení dodání produktu do 30 kalendářních dnů náleží Kupujícímu smluvní pokuta ve výši 0,5% z kupní ceny nedodaného produktu, při prodlení nad 30 kalendářních dnů 1,5% z kupní ceny nedodaného produktu. Tyto majetkové sankce musí Kupující, pod sjednanou podmínkou jejich platnosti, uplatnit u Prodávajícího nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne splnění smluvních podmínek Prodávajícího podle uzavřené kupní, nebo jiné smlouvy podle těchto Podmínek. 

III. Dodací podmínky 

Dodání produktu se řídí podmínkami INCOTERMS 2010, doložka DAP-DELIVERED AT PLACE (s dodáním v místě určení). Produkt je Prodávající povinen dodat ve lhůtách, které jsou sjednány v Potvrzení objednávky. Dodací lhůty začínají běžet okamžikem, kdy jsou dohodnuty a upřesněny všechny podrobnosti kupní nebo jiné smlouvy, jsou provedeny všechny platby splatné při uzavření smlouvy a vydána všechna potřebná povolení pro její realizaci. Dopravu produktu zajišťuje Prodávající prostřednictvím svého smluvního dopravce. Dnem dodání produktu je den, kdy Prodávající dá produkt k dispozici Kupujícímu na příchozím prostředku připravené k vykládce v ujednaném místě určení, nebo podle ujednání v Potvrzení objednávky smluvnímu dopravci Prodávajícího. Závazek Prodávajícího k dodání produktu je splněn řádně a včas i tehdy, bylo-li smluvnímu dopravci Prodávajícího umožněno převzetí dodávaného produktu, ale k převzetí produktu dopravce bez zavinění Prodávajícího nedošlo. Dodací lhůty se prodlužují o dobu prodlení Kupujícího, pokud v důsledku prodlení Kupujícího nemůže Prodávající dodat produkt řádně a včas. Prodávající není povinen dodat objednaný produkt Kupujícímu, pokud je Kupující v prodlení s jakoukoliv smluvně sjednanou platbou za dodaný produkt. Okamžikem přechodu nebezpečí nahodilé zkázy, rizika a škody na produktu je vždy okamžik, kdy Prodávající dá produkt k dispozici Kupujícímu na dopravním prostředku v smluvně ujednaném místě převzetí produktu. Kupující je povinen převzít produkt ve sjednaném místě převzetí produktu a to nejpozději do 3 dnů ode dne dodání a podrobit jej okamžité odborné prohlídce. Nepřevezme-li Kupující produkt, který nevykazuje zjevné vady, do 3 kalendářních dnů ode dne dodání produktu Kupujícímu, je Prodávající oprávněn kromě kupní nebo jiné ceny produktu účtovat i smluvní pokutu za porušení této povinnosti Kupujícího, která kryje skutečně vynaložené náklady s následnou manipulací a uskladněním produktu ve skladě Prodávajícího nebo ve skladě třetí osoby. Prodávající v tomto případě neručí za vady, kterým není možné zabránit při tomto způsobu skladování produktu, např. atmosférická koroze, mechanické deformace produktu atd. Zároveň si Prodávající vyhrazuje právo zadržovat objednaný produkt, dokud Kupující neuhradí takto vzniklé náklady Prodávajícího. Bude-li produkt dodán Kupujícímu v jednotlivých částečných dodávkách, nebo před termínem sjednaným v Potvrzení objednávky, je Kupující povinen objednaný produkt nebo jeho část, od Prodávajícího, nebo od dopravce převzít na ujednaném místě určení. Výkresy, dokumentace a informace technického charakteru předané jednou stranou straně druhé zůstávají majetkem strany, která je předložila a bez souhlasu předávající strany se nesmí pod smluvní pokutou ve výši 50% z ceny produktu použít k jinému účelu, než pro který byly poskytnuty včetně zákazu kopírování, reprodukce, přenesení nebo sdělení a předání nezúčastněné straně. Uvedeným ustanovením nezaniká nárok Prodávajícího na úhradu jemu takto vzniklé škody. Součástí dodávky jsou doklady podle pravidel INCOTERMS 2010, doložka DAP – DELIVERED AT PLACE, nebo doklady sjednané v Potvrzení objednávky, v kupní nebo jiné smlouvě včetně výkresů a dalších informací nezbytných pro instalaci a zajištění provozu produktu. Prodávající není povinen předat Kupujícímu originály, nebo kopie výrobních výkresů produktu, nebo jejich náhradních dílů. Dodání a převzetí produktu je potvrzováno Kupujícím na přepravním listu přepravce Prodávajícího s identifikačním číslem dopravy. Dodání produktu s vadami není podstatným porušením kupní, nebo jiné smlouvy uzavřené podle těchto Podmínek. 

IV. Kalibrace 

1. Kalibrace provede Kalibrační Laboratoř ITS akreditovaná ČIA pod č. 2339. Laboratoř provádí pouze kalibrace v souladu s rozsahem laboratorních činností, které jsou jak v rámci rozsahu akreditace, tak i mimo rozsah akreditace. 
2. V případě, že na kalibračním listu je uvedeno rozhodovací pravidlo pro výrok o shodě se specifikací, je použito následující pravidlo:


ano/ne/?    ano - vyhovuje → W+|q| ≤ tolerance
                      ne - nevyhovuje → |q| > tolerance
                      ? - nelze rozhodnout → W+|q| > tolerance
W                   rozšířená relativní nejistota měření
q                   relativní chyba střední hodnoty údaje měřidla
tolerance    dle specifikace výrobce


3. Při požadavku zákazníka je možné pro vyhodnocení použít toleranci specifikovanou zákazníkem. 
4. Při požadavku zákazníka je možné vydat kalibrační list bez výroku o shodě se specifikací. 
5. Kalibrační listy jsou zákazníkům předávány v elektronické podobě (zabezpečený soubor pdf). Laboratoř odpovídá za všechny informace uvedené v kalibračním listu kromě informací, které jsou dodané zákazníkem. Pokud je to zákazníkem požadováno, může být kopie kalibračního listu vyhotovena i v papírové podobě.  Pověřený pracovník laboratoře vytiskne elektronický originál kalibračního listu, opatří jej razítkem a podpisem potvrzujícím soulad tištěné verze s elektronickou. 

V. Odstoupení a zrušení kupní nebo jiné smlouvy 

Kupující je oprávněn zrušit dodávky produktu z uzavřené kupní, nebo jiné smlouvy, a to pouze s písemným souhlasem Prodávajícího. V tomto případě je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu náhradu veškerých nákladů spojených se zrušením obchodu. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvní povinnosti Kupujícího: - se zaplacením ceny produktu delším než 15 kalendářních dnů ode dne splatnosti kupní ceny a to i za částečné dodávky produktu - s převzetím produktu po dodání delším než 5 kalendářních dnů po dodání produktu - neoznámením Kupujícím některých z uvedených skutečností a to bez zbytečného odkladu a písemně: zrušení společnosti Kupujícího s likvidací, vyhlášení konkurzu na majetek Kupujícího, restrukturalizace společnosti Kupujícího, zrušení společnosti Kupujícího bez likvidace, změna právní formy společnosti Kupujícího, změna sídla společnosti Kupujícího nebo změna jeho korespondenční adresy. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího: - s dodáním zboží podle Potvrzení objednávky delším než 30 kalendářních dnů - při dodání prokazatelně vadného produktu, nebo jeho částí, v objemu přesahujícím 25% v jedné dodávce Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení projevu vůle o odstoupení od smlouvy druhé straně. Aniž by byla dotčena ustanovení tohoto článku, žádná ze stran není oprávněna od kupní smlouvy nebo Potvrzení objednávky odstoupit nebo ji ukončit jiným jednostranným úkonem a strany se zavazují v tomto smyslu neužít žádná dispozitivní zákonná ustanovení, která by je k tomu opravňovala. 

VI. Vady zboží, reklamace, nároky z vad zboží 

Prodávající poskytuje záruku za jakost, tj. že dodaný produkt bude po stanovenou dobu způsobilý k použití k obvyklému účelu a bude mít dohodnuté vlastnosti. Záruční doba činí 12 měsíců ode dne, kdy byl produkt Kupujícímu dodán. Pro účely kupní smlouvy si mohou Prodávající a Kupující sjednat i jinou záruční dobu. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, pokud vady byly způsobeny: - neodbornou údržbou, nesprávnou instalací, nebo úpravou či opravou nebo jakýmkoliv použitím a nakládáním s produktem, které je v rozporu s platnými technickými normami, odbornými poznatky a praxi v oboru - vnějšími událostmi, jako je např. teplotní, chemické nebo mechanické poškození došlo li k němu po přechodu nebezpečí škody na produktu na Kupujícího - nevhodným skladováním, manipulaci, dopravou, používáním, montáži nebo prověřováním kvality produktu, montáži dodaného produktu s jiným neautorizovaným produktem nebo opravou produktu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího - v důsledku běžného opotřebení části produktu, nebo produktu jako celku Kupující je povinen uskutečnit prohlídku produktu za účelem zjištění případných zjevných vad co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na produktu. V případě dopravy produktu Prodávajícím je Kupující povinen učinit prohlídku produktu okamžitě po umožnění vykládky produktu na dopravním prostředku. Kupující je povinen zjevné vady dodaného produktu vyznačit při jeho převzetí na příslušném dodacím listu. Uplynutím lhůty 15 dnů ode dne dodání produktu je vyloučeno uplatňovat nároky z odpovědnosti za zjevné vady. Jiné vady produktu musí být oznámeny písemně Prodávajícímu ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Uplynutím záruční lhůty od okamžiku, kdy měl Kupující možnost si produkt prohlédnout, je vyloučeno uplatňování nároků z odpovědnosti za vady. Reklamace odeslaná nejpozději v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou, přičemž je pro dodržení lhůty směrodatné datum podání doporučeného dopisu držiteli poštovní licence. Reklamace vad dodaného produktu Kupujícím musí být provedena písemně s přiloženými doklady: - kopie dodacího listu, nebo CMR - kopie příslušné kupní nebo jiné smlouvy a faktury - identifikační údaje o produktu, jeho technická specifikace - protokol s popisem konkrétních zjištěných vad a jejich rozsahu s platností úředního kontrolního osvědčení - požadavek Kupujícího na způsob vyřešení reklamace V případě, že je oznámení vad produktu (reklamace) uskutečněno telefonicky, nebo emailem, nebo faxem, musí následovat, a to do tří kalendářních dnů, písemné oznámení vad produktu (reklamace) Kupujícím a to doporučenou zásilkou Slovenské pošty, a.s. Prodávající je povinen do 15 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává a způsob vyřešení reklamace. Reklamovaný produkt, nebo jeho část, musí být Kupujícím skladován odděleně až do vyřízení reklamace a jakákoliv manipulace nebo používání produktu, která by mohla ztížit nebo znemožnit ověření reklamovaných vad dodaného produktu, je zakázána. Kupující je povinen pod výhradou zániku veškerých nároků Prodávajícího z odpovědnosti za vady umožnit Prodávajícímu, aby se mohl přesvědčit o reklamovaných vadách produktu a na vyžádání Prodávajícího mu předat reklamovaný produkt, nebo jeho část. Kupující není oprávněn užívat, nebo prodat reklamovaný produkt bez písemného souhlasu Prodávajícího a to až do úplného vyřešení reklamace. Jestliže Kupující poruší uvedené zásady reklamace a reklamačního postupu, nebo reklamace bude neoprávněná, vyhrazuje si Prodávající možnost uplatnění reklamace vad produktu zamítnout. V uvedeném případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady, které mu vznikly s jeho činností při vyřizování reklamace. Pokud je reklamace vad oprávněná, může Kupující žádat buď dodání náhradního produktu nebo jeho části, za vadné, nebo opravu vad produktu, nebo přiměřenou slevu a to pouze do výše 15% z kupní nebo jiné ceny. Jakékoliv jiné nároky z vad produktu Kupujícímu nepřísluší. V případě provedené výměny vadných dílů produktu nebo produktu se vyměněné vadné díly nebo vyměněný produkt stávají vlastnictvím Prodávajícího. Oprava vad produktu bude provedena u Kupujícího v místě určeném v kupní nebo jiné smlouvě, nebo Kupující zašle Prodávajícímu vadnou část produktu nebo produkt k opravě. V případě, že produkt je v jiném místě, než stanovuje uzavřená smlouva, veškeré dopravní a jiné náklady spojené s opravou produktu, nebo jeho části, hradí Prodávajícímu Kupující. Prodávající je povinen provést demontáž a opětovnou montáž součástí produktu, pokud tato montáž vyžaduje speciální odborně technické znalosti a dovednosti. Pokud takové znalosti a dovednosti nejsou nezbytně nutné, Prodávající svým povinnostem v uplatněném reklamačním řízení plně dostojí, pokud Kupujícímu řádně dodá opravenou nebo vyměněnou část produktu nebo produkt. Strany se dohodly, že vznikne li jedné straně odpovědnost za škodu, tato strana odpovídá straně druhé pouze za skutečnou škodu, nikoli za ušlý zisk. Vedle zákonných důvodů Prodávající neodpovídá za porušení svých povinností, jestliže bylo způsobeno prodlením nebo jiným porušením povinností jeho dodavatelů. Prodávající neodpovídá za přímé, či nepřímé škody, nebo ušlý zisk, vzniklý Kupujícímu použitím předmětem koupě (produktu) na jiný účel, nebo v prostředí vyžadující odlišné kvalitativní vlastnosti produktu, než jsou uvedené v objednávce Kupujícího. 

VII. Rozhodné právo a řešení sporů 

Strany se dohodly, že veškeré jejich spory, které vzniknou z obchodních vztahů v souvislosti s těmito Podmínkami, včetně sporů o jejich platnost, výklad nebo zrušení, budou řešené před Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohoto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany zavazné. Prodávající a Kupující se dohodli, že veškeré spory nemajetkové povahy budou řešeny před Okresným súdom – Bratislava I, Záhradnická 10, Bratislava, PSČ 812 44 a podle právních předpisů Slovenské republiky. Tyto Podmínky se řídí právem Slovenské republiky. Pokud je Kupující osobou cizího práva, Prodávající a Kupující dohodou vylučují působnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 

VIII. Účinky zahájení insolvenčního řízení, nařízení exekuce, likvidace a snížení schopnosti plnit závazky 

V případě, že je vůči Kupujícímu zahájeno insolvenční řízení jako s dlužníkem ve smyslu insolvenčního zákona platného v zemi sídla nebo místa podnikání Kupujícího, nebo je proti němu nařízena exekuce ve smyslu zákona platného v zemi sídla nebo místa podnikání Kupujícího, nebo je Kupující v likvidaci ve smyslu příslušného zákona platného v zemi sídla nebo místa podnikání Kupujícího, nebo je schopnost Kupujícího splnit závazky z uzavřených kupních nebo jiných smluv podstatným způsobem omezena a Prodávající nevyužije svého práva odstoupit od uzavřených smluv, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny objednaného nebo dodaného a nezaplaceného nebo částečně zaplaceného produktu podle uzavřené kupní nebo jiné smlouvy. 

IX. Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností se pro právní výklad Podmínek a smluv podle nich uzavřených a úkonů podle nich provedených použije příslušného ustanovení Mezinárodních pravidel pro výklad dodacích položek (ICC) – INCOTERMC 2010, dodací podmínka DAP. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností Prodávajícího z kupní nebo jiné smlouvy, které nastaly nezávisle na vůli Prodávajícího a nemohly být Prodávajícím a ani Kupujícím odvráceny. Pokud nastanou okolnosti s povahou vyšší moci a znemožní tak plnění smluvních povinností Prodávajícího, nebo jeho subdodavatele, má Prodávající nezadatelné právo prodloužit dodací lhůty dodávky produktu, nebo od kupní nebo jiné smlouvy odstoupit a to v obou případech bez povinnosti k náhradě škody. Povinnosti Kupujícího k řádnému plnění peněžitých závazků se nelze zprostit a to ani s odkazem na vyšší moc. Žádné z práv nebo povinností Kupujícího z kupní smlouvy nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího postoupeno nebo převedeno na třetí osobu. Tím není dotčena možnost Kupujícího a Prodávajícího používat k přepravě produktu třetích osob jako smluvně dohodnutých přepravců. Pokud Kupující odepře nebo zmaří doručení listiny od Prodávajícího, považuje se předmětná listina za doručenou dnem tohoto odepření nebo zmaření doručení. Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováváním všech osobních nebo podnikových údajů, které mu jako Kupující sdělí a to v souladu se zákonem NR SR č. 122/2013 Z. z., zákon o ochraně osobních údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platného ve Slovenské republice. Tento souhlas Kupujícího je dán až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou Prodávajícím zpracovávány za účelem nabídky služeb a k marketingovým účelům. Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem jejich vydání. V Bratislavě dne 1. 1. 2016 Cyril Eštok, jednatel

Czech Republic Průmyslové nářadí a řešení